🔁

Discussion started , with a comment.
 1. Nana Chinese, Taiwan Translator with all proofreading rights

  What must be unique?

 2. Jonne Haß Manager

  The "Person ID". If a user actually ever sees this message it's most likely a bug in the software, don't pay too much effort on this one.


History

 1. must be unique among this user's contacts.
  must be unique among this user's contacts.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. must be unique among this user's contacts.
  must be unique among this user's contacts.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։
  Պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։

  Պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։

  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 4. must be unique among this user’s contacts.
  must be unique among this users contacts.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։
  Պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։

  Պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։
  պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։

  պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կոնտակներում։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կապերում։
  պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կապերում։

  պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կապերում։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կապերում։
  պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կապերում։

  պետք է միակը լինի այս օգտատիրոջ կապերում։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 9. must be unique among this user’s contacts.
  must be unique among this users contacts.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard