🔁

Discussion started , with no comments.
 1. Globulle French Translator with all proofreading rights

  I think there is a typo in the english version: You will not be able to create


History

 1. This will lock your username if you decided to sign back up.
  This will lock your username if you decided to sign back up.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. This will lock your username if you decided to sign back up.
  This will lock your username if you decided to sign back up.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել:
  Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել:

  Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել:

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել։
  Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել։

  Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 5. Your username will be locked. You will not be able create a new account on this pod with the same ID.
  Your username will be locked. You will not be able create a new account on this pod with the same ID.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել։
  Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել։

  Արդյունքում ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է, եթե որոշես հետագայում ետ գրանցվել։

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. Your username will be locked. You will not be able create a new account on this pod with the same ID.
  Your username will be locked. You will not be able create a new account on this pod with the same ID.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 8. This will lock your username if you decided to sign back up.
  This will lock your username if you decided to sign back up.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 9. Your username will be locked. You will not be able create a new account on this pod with the same ID.
  Your username will be locked. You will not be able create a new account on this pod with the same ID.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 10. Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ID-ով։
  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ID-ով։

  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ID-ով։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 11. Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։
  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։
  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 13. Your username will be locked. You will not be able to create a new account on this pod with the same ID.
  Your username will be locked. You will not be able to create a new account on this pod with the same ID.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 14. Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։
  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 15. Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։
  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 16. Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։
  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  Ներկայիս օգտանունդ արգելափակվելու է։ Հետագայում չես կարողանա այս փոդում նոր հաշիվ ստեղծել այդ նույն ԱյԴի-ով։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 17. Your username will be locked. You will not be able to create a new account on this pod with the same ID.
  Your username will be locked. You will not be able to create a new account on this pod with the same ID.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard