🔁


History

 1. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying Diaspora.
  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying Diaspora.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying Diaspora.
  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying Diaspora.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտավորապես 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք հաշիվդ։ Շնորհակալ ենք Diaspora-ն փորձելու համար։
  Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտավորապես 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք հաշիվդ։ Շնորհակալ ենք Diaspora-ն փորձելու համար։

  Քո հաշիվն արգելափակվեց։  Մոտավորապես 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք հաշիվդ։  Շնորհակալ ենք Diaspora-ն փորձելու համար։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying diaspora*.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտավորապես 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք հաշիվդ։ Շնորհակալ ենք Diaspora-ն փորձելու համար։
  Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտավորապես 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք հաշիվդ։ Շնորհակալ ենք Diaspora-ն փորձելու համար։

  Քո հաշիվն արգելափակվեց։  Մոտավորապես 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք հաշիվդ։  Շնորհակալ ենք Diaspora-ն փորձելու համար։

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying diaspora*.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 7. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 9. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying diaspora*.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 10. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 11. Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտ 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք այն։ Շնորհակալ ենք դիասպորա*ն փորձելու համար։
  Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտ 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք այն։ Շնորհակալ ենք դիասպորա*ն փորձելու համար։

  Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտ 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք այն։ Շնորհակալ ենք դիասպորա*ն փորձելու համար։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտ 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք այն։ Շնորհակալ ենք դիասպորա*ն փորձելու համար։
  Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտ 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք այն։ Շնորհակալ ենք դիասպորա*ն փորձելու համար։

  Քո հաշիվն արգելափակվեց։ Մոտ 20 րոպե կտևի, մինչ մենք վերջնականորեն կփակենք այն։ Շնորհակալ ենք դիասպորա*ն փորձելու համար։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 13. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard