History

 1. Video call not possible. Your buddy does not support video calls.
  Video call not possible. Your buddy does not support video calls.

  Video call not possible. Your buddy does not support video calls.

  changed by Lukas .
  Copy to clipboard
 2. Video call not possible. Your buddy does not support video calls.
  Video call not possible. Your buddy does not support video calls.

  Video call not possible. Your buddy does not support video calls.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Video call not possible. Your contact does not support video calls.
  Video call not possible. Your contact does not support video calls.

  Video call not possible. Your contact does not support video calls.

  changed by Klaus Herberth .
  Copy to clipboard
 4. Video call not possible. Your contact does not support video calls.
  Video call not possible. Your contact does not support video calls.

  Video call not possible. Your contact does not support video calls.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. ไม่สามารถใช้วีดีโอคอลได้ ผู้ติดต่อของคุณไม่รองรับระบบวีดีโอคอล
  ไม่สามารถใช้วีดีโอคอลได้ ผู้ติดต่อของคุณไม่รองรับระบบวีดีโอคอล
  changed by Webmaster .
  Copy to clipboard