15 Jan from 4:54pm to 4:55pm
Pierre Olivier Martel launched a Translate matches Batch Operation in Armenian, Burmese, Japanese, French, Georgian, Spanish, Hindi, Croatian, Russian, Romanian, Hebrew, Swedish, Maltese, Finnish, German, Estonian, Italian, Latvian, Thai, Indonesian, Norwegian Bokmål, Danish, Greek, Slovak, Hungarian, Portuguese, Dutch, Arabic, Chinese, Hong Kong, Persian, Czech, Bulgarian, Ukrainian, Malay, Turkish, Lithuanian, Slovenian and Polish on Facebook App Poll. Hide changes

10 changes in Armenian:

 1. Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Դուք պետք է պատասխանեք։
  Դուք պետք է պատասխանեք։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դուք պետք է պատասխանեք։
  Դուք պետք է պատասխանեք։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։
  Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։
  Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։
  Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։
  Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Burmese:

 1. သင်သည်သင်၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
  သင်သည်သင်အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. သင်သည်သင်၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
  သင်သည်သင်အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္။
  အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္။
  အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။
  ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။
  ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္။
  ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္။
  ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္။ ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
  မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္။ ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
  မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်။
  သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်။
  သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်။
  ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်။
  ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Japanese:

 1. あなたの名前と電話番号を入力する必要があります。
  あなたの名前と電話番号を入力する必要があります
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. あなたの名前と電話番号を入力する必要があります。
  あなたの名前と電話番号を入力する必要があります
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 必ず回答を入力してください。
  必ず回答を入力してください
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 必ず回答を入力してください。
  必ず回答を入力してください
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません。
  %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません。
  %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 参加を確定するには、Facebookでログインする必要があります。
  参加を確定するにはFacebookでログインする必要があります
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 参加を確定するには、Facebookでログインする必要があります。
  参加を確定するにはFacebookでログインする必要があります
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. あなたはすでにこの投票にご回答になっています。
  あなたはすでにこの投票にご回答になっています
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. あなたはすでにこの投票にご回答になっています。
  あなたはすでにこの投票にご回答になっています
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. あなたはすでに今日の投票にご回答になっています。
  あなたはすでに今日の投票にご回答になっています
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. あなたはすでに今日の投票にご回答になっています。
  あなたはすでに今日の投票にご回答になっています
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 提出できる回答の上限に達しました。ご協力、ありがとうございました。
  提出できる回答の上限に達しましたご協力ありがとうございました
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 提出できる回答の上限に達しました。ご協力、ありがとうございました。
  提出できる回答の上限に達しましたご協力ありがとうございました
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 予期しないエラーが発生しました。数秒してからやり直してください。
  予期しないエラーが発生しました数秒してからやり直してください
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 予期しないエラーが発生しました。数秒してからやり直してください。
  予期しないエラーが発生しました数秒してからやり直してください
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 続行するにはキャプチャを解決しなければなりません。
  続行するにはキャプチャを解決しなければなりません
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 続行するにはキャプチャを解決しなければなりません。
  続行するにはキャプチャを解決しなければなりません
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. この世論調査は、お住まいの地域では利用できません。
  この世論調査はお住まいの地域では利用できません
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. この世論調査は、お住まいの地域では利用できません。
  この世論調査はお住まいの地域では利用できません
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in French:

 1. Vous devez entrer votre email.
  Vous devez entrer votre email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous devez entrer votre email.
  Vous devez entrer votre email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous devez entrer votre nom et email.
  Vous devez entrer votre nom et email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous devez entrer votre nom et email.
  Vous devez entrer votre nom et email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Cette question nécessite une réponse.
  Cette question nécessite une réponse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Cette question nécessite une réponse.
  Cette question nécessite une réponse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous devez classer toutes les options.
  Vous devez classer toutes les options.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous devez classer toutes les options.
  Vous devez classer toutes les options.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous avez déjà rempli ce sondage.
  Vous avez déjà rempli ce sondage.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous avez déjà rempli ce sondage.
  Vous avez déjà rempli ce sondage.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Georgian:

 1. თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Spanish:

 1. Debes ingresar tu correo electrónico.
  Debes ingresar tu correo electrónico.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Debes ingresar tu correo electrónico.
  Debes ingresar tu correo electrónico.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Esta pregunta requiere una respuesta.
  Esta pregunta requiere una respuesta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Esta pregunta requiere una respuesta.
  Esta pregunta requiere una respuesta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Debe clasificar todas las opciones.
  Debe clasificar todas las opciones.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Debe clasificar todas las opciones.
  Debe clasificar todas las opciones.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Esta encuesta ya ha sido completada.
  Esta encuesta ya ha sido completada.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Esta encuesta ya ha sido completada.
  Esta encuesta ya ha sido completada.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ya completaste esta encuesta hoy.
  Ya completaste esta encuesta hoy.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ya completaste esta encuesta hoy.
  Ya completaste esta encuesta hoy.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Debes resolver el captcha para continuar.
  Debes resolver el captcha para continuar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Debes resolver el captcha para continuar.
  Debes resolver el captcha para continuar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Hindi:

 1. आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा।
  आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा।
  आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. आपको एक जवाब दर्ज करना होगा।
  आपको एक जवाब दर्ज करना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आपको एक जवाब दर्ज करना होगा।
  आपको एक जवाब दर्ज करना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा।
  आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा।
  आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है।
  यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है।
  यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैं। भाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैंभाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैं। भाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैंभाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. एक अप्रत्याशित त्रुटि हुई। कृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें।
  एक अप्रत्याशित त्रुटि हुईकृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. एक अप्रत्याशित त्रुटि हुई। कृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें।
  एक अप्रत्याशित त्रुटि हुईकृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा।
  आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा।
  आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है।
  यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है।
  यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Croatian:

 1. Moraš unijeti adresu e-pošte.
  Moraš unijeti adresu e-pošte.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Moraš unijeti adresu e-pošte.
  Moraš unijeti adresu e-pošte.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Moraš rangirati sve opcije.
  Moraš rangirati sve opcije.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Moraš rangirati sve opcije.
  Moraš rangirati sve opcije.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Već si ispunio/la ovu anketu.
  Već si ispunio/la ovu anketu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Već si ispunio/la ovu anketu.
  Već si ispunio/la ovu anketu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Morate riješiti Captcha za nastavak.
  Morate riješiti Captcha za nastavak.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Morate riješiti Captcha za nastavak.
  Morate riješiti Captcha za nastavak.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Russian:

 1. Вы должны ввести свою электронную почту
  Вы должны ввести свою электронную почту
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы должны ввести свою электронную почту
  Вы должны ввести свою электронную почту
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы должны ввести ответ.
  Вы должны ввести ответ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы должны ввести ответ.
  Вы должны ввести ответ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Проранжируйте все варианты
  Проранжируйте все варианты
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Проранжируйте все варианты
  Проранжируйте все варианты
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вы должны решить капча продолжить.
  Вы должны решить капча продолжить.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вы должны решить капча продолжить.
  Вы должны решить капча продолжить.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Romanian:

 1. Trebuie să introduceți adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți adresa dvs. de email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Trebuie să introduceți adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți adresa dvs. de email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Trebuie să introduceți numele și adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți numele și adresa dvs. de email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Trebuie să introduceți numele și adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți numele și adresa dvs. de email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Trebuie să introduceți numele și numărul de telefon.
  Trebuie introduceți numele și numărul de telefon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Trebuie să introduceți numele și numărul de telefon.
  Trebuie introduceți numele și numărul de telefon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Această întrebare necesită un răspuns.
  Această întrebare necesită un răspuns.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Această întrebare necesită un răspuns.
  Această întrebare necesită un răspuns.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Trebuie să ordonați toate opțiunile.
  Trebuie ordonați toate opțiunile.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Trebuie să ordonați toate opțiunile.
  Trebuie ordonați toate opțiunile.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Trebuie să alegi opţiunile %{operator} %{count}
  Trebuie alegi opţiunile %{operator} %{count}
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Trebuie să alegi opţiunile %{operator} %{count}
  Trebuie alegi opţiunile %{operator} %{count}
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. Vă rugăm să autorizați aplicația să vă valideze participarea.
  Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. rugăm autorizați aplicația valideze participarea.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. Vă rugăm să autorizați aplicația să vă valideze participarea.
  Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. rugăm autorizați aplicația valideze participarea.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ai completat deja acest sondaj.
  Ai completat deja acest sondaj.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ai completat deja acest sondaj.
  Ai completat deja acest sondaj.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Trebuie să rezolvați captcha pentru a continua.
  Trebuie rezolvați captcha pentru a continua.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Trebuie să rezolvați captcha pentru a continua.
  Trebuie rezolvați captcha pentru a continua.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Hebrew:

 1. נא להזין כתובת דוא"ל.
  נא להזין כתובת דוא"ל.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. נא להזין כתובת דוא"ל.
  נא להזין כתובת דוא"ל.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. נא למלא תשובה.
  נא למלא תשובה.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. נא למלא תשובה.
  נא למלא תשובה.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. כבר השלמת משאל זה.
  כבר השלמת משאל זה.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. כבר השלמת משאל זה.
  כבר השלמת משאל זה.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. כבר השלמת משאל זה להיום.
  כבר השלמת משאל זה להיום.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. כבר השלמת משאל זה להיום.
  כבר השלמת משאל זה להיום.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Swedish:

 1. Du måste ange din e-postadress.
  Du måste ange din e-postadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du måste ange din e-postadress.
  Du måste ange din e-postadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Den här frågan kräver ett svar.
  Den här frågan kräver ett svar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Den här frågan kräver ett svar.
  Den här frågan kräver ett svar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du måste rangordna alla alternativ.
  Du måste rangordna alla alternativ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du måste rangordna alla alternativ.
  Du måste rangordna alla alternativ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har redan slutfört denna enkät.
  Du har redan slutfört denna enkät.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har redan slutfört denna enkät.
  Du har redan slutfört denna enkät.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Maltese:

 1. Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Għandek iddaħħal tweġiba
  Għandek iddaħħal tweġiba
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Għandek iddaħħal tweġiba
  Għandek iddaħħal tweġiba
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Finnish:

 1. Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sinun täytyy antaa vastaus.
  Sinun täytyy antaa vastaus.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sinun täytyy antaa vastaus.
  Sinun täytyy antaa vastaus.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in German:

 1. Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Diese Frage muss beantwortet werden.
  Diese Frage muss beantwortet werden.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Diese Frage muss beantwortet werden.
  Diese Frage muss beantwortet werden.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Estonian:

 1. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. See küsimus vajab vastust.
  See küsimus vajab vastust.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. See küsimus vajab vastust.
  See küsimus vajab vastust.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Peate järjestama kõik valikud.
  Peate järjestama kõik valikud.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Peate järjestama kõik valikud.
  Peate järjestama kõik valikud.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sa pead lahendama captcha jätkata.
  Sa pead lahendama captcha jätkata.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sa pead lahendama captcha jätkata.
  Sa pead lahendama captcha jätkata.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Italian:

 1. Devi inserire la tua email.
  Devi inserire la tua email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Devi inserire la tua email.
  Devi inserire la tua email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Devi immettere una risposta.
  Devi immettere una risposta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Devi immettere una risposta.
  Devi immettere una risposta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Hai già completato questo sondaggio.
  Hai già completato questo sondaggio.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Hai già completato questo sondaggio.
  Hai già completato questo sondaggio.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. È necessario risolvere il captcha per continuare.
  È necessario risolvere il captcha per continuare.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. È necessario risolvere il captcha per continuare.
  È necessario risolvere il captcha per continuare.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Latvian:

 1. Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tev jāievada atbilde.
  Tev jāievada atbilde.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tev jāievada atbilde.
  Tev jāievada atbilde.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Thai:

 1. คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณต้องป้อนคำตอบ.
  คุณต้องป้อนคำตอบ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องป้อนคำตอบ.
  คุณต้องป้อนคำตอบ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Indonesian:

 1. Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Kamu harus memberi jawaban.
  Kamu harus memberi jawaban.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Kamu harus memberi jawaban.
  Kamu harus memberi jawaban.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Norwegian Bokmål:

 1. Du må skrive inn din e-post.
  Du skrive inn din e-post.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må skrive inn din e-post.
  Du skrive inn din e-post.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må skrive inn ditt navn og e-post.
  Du skrive inn ditt navn og e-post.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må skrive inn ditt navn og e-post.
  Du skrive inn ditt navn og e-post.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  Du skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  Du skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må legge inn et svar.
  Du legge inn et svar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må legge inn et svar.
  Du legge inn et svar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må rangere alle alternativene.
  Du rangere alle alternativene.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må rangere alle alternativene.
  Du rangere alle alternativene.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må velge %{operator} %{count} alternativer.
  Du velge %{operator} %{count} alternativer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må velge %{operator} %{count} alternativer.
  Du velge %{operator} %{count} alternativer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  Du autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  Du autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen få minutter.
  En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen minutter.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen få minutter.
  En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen minutter.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du må løse captcha for å fortsette.
  Du løse captcha for å fortsette.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du må løse captcha for å fortsette.
  Du løse captcha for å fortsette.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Danish:

 1. Du skal indtaste din mail-adresse.
  Du skal indtaste din mail-adresse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal indtaste din mail-adresse.
  Du skal indtaste din mail-adresse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Spørgsmålet kræver et svar.
  Spørgsmålet kræver et svar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Spørgsmålet kræver et svar.
  Spørgsmålet kræver et svar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Du skal løse captcha for at fortsætte.
  Du skal løse captcha for at fortsætte.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Du skal løse captcha for at fortsætte.
  Du skal løse captcha for at fortsætte.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Greek:

 1. Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Slovak:

 1. Musíte zadať Váš email.
  Musíte zadať Váš email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte zadať Váš email.
  Musíte zadať Váš email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musíte zadať Vaše meno a email.
  Musíte zadať Vaše meno a email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte zadať Vaše meno a email.
  Musíte zadať Vaše meno a email.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musíte vložiť odpoveď.
  Musíte vložiť odpoveď.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte vložiť odpoveď.
  Musíte vložiť odpoveď.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tejto ankety ste sa už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa zúčastnili.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tejto ankety ste sa už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa zúčastnili.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tejto ankety ste sa dnes už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa dnes zúčastnili.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tejto ankety ste sa dnes už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa dnes zúčastnili.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Hungarian:

 1. Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Meg kell adnia egy választ.
  Meg kell adnia egy választ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Meg kell adnia egy választ.
  Meg kell adnia egy választ.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Portuguese:

 1. Você deve digitar seu e-mail.
  Você deve digitar seu e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você deve digitar seu e-mail.
  Você deve digitar seu e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você deve digitar seu nome e e-mail.
  Você deve digitar seu nome e e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você deve digitar seu nome e e-mail.
  Você deve digitar seu nome e e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Esta pergunta exige uma resposta.
  Esta pergunta exige uma resposta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Esta pergunta exige uma resposta.
  Esta pergunta exige uma resposta.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você deve classificar todas as opções.
  Você deve classificar todas as opções.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você deve classificar todas as opções.
  Você deve classificar todas as opções.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você já concluiu esta enquete.
  Você concluiu esta enquete.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você já concluiu esta enquete.
  Você concluiu esta enquete.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você já completou esta enquete hoje.
  Você completou esta enquete hoje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você já completou esta enquete hoje.
  Você completou esta enquete hoje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Você deve resolver o captcha para continuar.
  Você deve resolver o captcha para continuar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Você deve resolver o captcha para continuar.
  Você deve resolver o captcha para continuar.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Dutch:

 1. Gelieve uw mailadres in te geven.
  Gelieve uw mailadres in te geven.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Gelieve uw mailadres in te geven.
  Gelieve uw mailadres in te geven.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Op deze vraag is een antwoord vereist.
  Op deze vraag is een antwoord vereist.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Op deze vraag is een antwoord vereist.
  Op deze vraag is een antwoord vereist.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. U dient alle opties te rangschikken.
  U dient alle opties te rangschikken.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. U dient alle opties te rangschikken.
  U dient alle opties te rangschikken.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je hebt deze enquête al gedaan.
  Je hebt deze enquête al gedaan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je hebt deze enquête al gedaan.
  Je hebt deze enquête al gedaan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Arabic:

 1. يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. ‏ يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. ‏ يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. يجب إدخال إجابة.
  يجب إدخال إجابة.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. يجب إدخال إجابة.
  يجب إدخال إجابة.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. شكراً للمشاركة!
  لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. 
  شكراً للمشاركة!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. شكراً للمشاركة!
  لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. 
  شكراً للمشاركة!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Chinese, Hong Kong:

 1. 您必須輸入您的姓名和電話號碼。
  您必須輸入您的姓名和電話號碼
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 您必須輸入您的姓名和電話號碼。
  您必須輸入您的姓名和電話號碼
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你必須輸入一個答案。
  你必須輸入一個答案
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你必須輸入一個答案。
  你必須輸入一個答案
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你必須選擇%{operator} %{count}選項。
  你必須選擇%{operator} %{count}選項
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你必須選擇%{operator} %{count}選項。
  你必須選擇%{operator} %{count}選項
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你必須登入Facebook驗證,才能參與。
  你必須登入Facebook驗證才能參與
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你必須登入Facebook驗證,才能參與。
  你必須登入Facebook驗證才能參與
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你已完成本次調查。
  你已完成本次調查
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你已完成本次調查。
  你已完成本次調查
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你今天已完成本次調查。
  你今天已完成本次調查
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你今天已完成本次調查。
  你今天已完成本次調查
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你已經提交答案的次數已用完。感謝你的參與!
  你已經提交答案的次數已用完感謝你的參與
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你已經提交答案的次數已用完。感謝你的參與!
  你已經提交答案的次數已用完感謝你的參與
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 出現意外錯誤。請稍後重試。
  出現意外錯誤請稍後重試
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 出現意外錯誤。請稍後重試。
  出現意外錯誤請稍後重試
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 你必須解決驗證碼繼續。
  你必須解決驗證碼繼續
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 你必須解決驗證碼繼續。
  你必須解決驗證碼繼續
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. 本次調查不適用於您的位置。
  本次調查不適用於您的位置
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. 本次調查不適用於您的位置。
  本次調查不適用於您的位置
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Persian:

 1. شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. این سوال نیازمند پاسخ است.
  این سوال نیازمند پاسخ است.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. این سوال نیازمند پاسخ است.
  این سوال نیازمند پاسخ است.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Czech:

 1. Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Zadej odpověď.
  Zadej odpověď.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Zadej odpověď.
  Zadej odpověď.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Průzkum jsi již dokončil.
  Průzkum jsi již dokončil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Průzkum jsi již dokončil.
  Průzkum jsi již dokončil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Průzkum jsi již dnes dokončil.
  Průzkum jsi již dnes dokončil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Průzkum jsi již dnes dokončil.
  Průzkum jsi již dnes dokončil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Bulgarian:

 1. Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Трябва да въведеш отговор.
  Трябва да въведеш отговор.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Трябва да въведеш отговор.
  Трябва да въведеш отговор.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Ukrainian:

 1. Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви повинні ввести відповідь.
  Ви повинні ввести відповідь.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви повинні ввести відповідь.
  Ви повинні ввести відповідь.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви повинні оцінити всі варіанти.
  Ви повинні оцінити всі варіанти.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви повинні оцінити всі варіанти.
  Ви повинні оцінити всі варіанти.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви вже заповнили це опитування.
  Ви вже заповнили це опитування.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви вже заповнили це опитування.
  Ви вже заповнили це опитування.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ви повинні вирішити капча продовжити.
  Ви повинні вирішити капча продовжити.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ви повинні вирішити капча продовжити.
  Ви повинні вирішити капча продовжити.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Malay:

 1. Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda perlu melengkapkan satu jawapan
  Anda perlu melengkapkan satu jawapan 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda perlu melengkapkan satu jawapan
  Anda perlu melengkapkan satu jawapan 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan
  Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan
  Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi.
  Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi. 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi.
  Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi. 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Turkish:

 1. Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Bir yanıt girmelisin.
  Bir yanıt girmelisin.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Bir yanıt girmelisin.
  Bir yanıt girmelisin.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Bu anketi zaten tamamladın.
  Bu anketi zaten tamamladın.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Bu anketi zaten tamamladın.
  Bu anketi zaten tamamladın.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Lithuanian:

 1. Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Turi įvesti atsakymą.
  Turi įvesti atsakymą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Turi įvesti atsakymą.
  Turi įvesti atsakymą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Turi prisijungti prie „Facebook“ paskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  Turi prisijungti prieFacebookpaskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Turi prisijungti prie „Facebook“ paskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  Turi prisijungti prieFacebookpaskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame už dalyvavimą.
  Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame dalyvavimą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame už dalyvavimą.
  Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame dalyvavimą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

10 changes in Slovenian:

 1. Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Vnesti moraš odgovor.
  Vnesti moraš odgovor.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Vnesti moraš odgovor.
  Vnesti moraš odgovor.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. To anketo si že izpolnil.
  To anketo si že izpolnil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. To anketo si že izpolnil.
  To anketo si že izpolnil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. To anketo si za danes že izpolnil.
  To anketo si za danes že izpolnil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. To anketo si za danes že izpolnil.
  To anketo si za danes že izpolnil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard

13 changes in Polish:

 1. Musisz podać swój adres e-mail.
  Musisz podać swój adres e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz podać swój adres e-mail.
  Musisz podać swój adres e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. To pytanie wymaga odpowiedzi.
  To pytanie wymaga odpowiedzi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. To pytanie wymaga odpowiedzi.
  To pytanie wymaga odpowiedzi.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musisz ocenić wszystkie opcje.
  Musisz ocenić wszystkie opcje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz ocenić wszystkie opcje.
  Musisz ocenić wszystkie opcje.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Już wypełniłeś tę ankietę.
  Już wypełniłeś ankietę.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Już wypełniłeś tę ankietę.
  Już wypełniłeś ankietę.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Już wypełniłeś tę ankietę na dzisiaj.
  Już wypełniłeś ankietę na dzisiaj.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Już wypełniłeś tę ankietę na dzisiaj.
  Już wypełniłeś ankietę na dzisiaj.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 1. Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 2. Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
15 Jan from 4:54pm to 4:55pm