15 jan. de 04:54 to 16:55
Pierre Olivier Martel launched a Translate matches Batch Operation in Armenian, Burmese, Japanese, French, Georgian, Spanish, Hindi, Croatian, Russian, Romanian, Hebrew, Swedish, Maltese, Finnish, German, Estonian, Italian, Latvian, Thai, Indonesian, Norwegian Bokmål, Danish, Greek, Slovak, Hungarian, Portuguese, Dutch, Arabic, Chinese, Hong Kong, Persian, Czech, Bulgarian, Ukrainian, Malay, Turkish, Lithuanian, Slovenian and Polish on Facebook App Poll. Hide changes

10 changes in Armenian:

 1. Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  Դուք պետք է մուտքագրեք Ձեր անունը եւ հեռախոսահամարը.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Դուք պետք է պատասխանեք։
  Դուք պետք է պատասխանեք։
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դուք պետք է պատասխանեք։
  Դուք պետք է պատասխանեք։
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։
  Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։
  Պետք է ընտրել %{operator} %{count} հնարավորությունից։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։
  Դու արդեն անցել ես այս հարցումը այսօր։ Փորձի՛ր վաղը։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  Դուք գերազանցել եք պատասխանների քանակը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։
  Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։
  Անսպասելի ընդհատվեց։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  Դուք պետք է լուծել CAPTCHA է շարունակել:
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  Այս հարցումը հասանելի չէ ձեր գտնվելու վայրը.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Burmese:

 1. သင်သည်သင်၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
  သင်သည်သင်အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. သင်သည်သင်၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
  သင်သည်သင်အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္။
  အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္။
  အေျဖတစ္ခု ထည့္ရမည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။
  ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။
  ေရြးခ်ယ္စရာ %{count} မွ %{operator} ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္။
  ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္။
  ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သိရွိရန္ Facebook တြင္ ေလာ့အင္ ဝင္ေရာက္ရမည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
  ဤမဲေပးပြဲအတြက္ ယေန႔ သင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  သင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္အေျဖအေရအတြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္ပါဝင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္။ ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
  မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္။ ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
  မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္ခဏေနမွ ထပ္မံ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်။
  သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်။
  သငျသညျကိုဆက်လက်ကပ်တ်ချာဖြေရှင်းပေးရပါမည်
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်။
  ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်။
  ဤသည်မှာစစ်တမ်းသင့်တည်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါသည်
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Japanese:

 1. あなたの名前と電話番号を入力する必要があります。
  あなたの名前と電話番号を入力する必要があります
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. あなたの名前と電話番号を入力する必要があります。
  あなたの名前と電話番号を入力する必要があります
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 必ず回答を入力してください。
  必ず回答を入力してください
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 必ず回答を入力してください。
  必ず回答を入力してください
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません。
  %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません。
  %{operator} %{count}つのオプションを選択しなければなりません
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 参加を確定するには、Facebookでログインする必要があります。
  参加を確定するにはFacebookでログインする必要があります
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 参加を確定するには、Facebookでログインする必要があります。
  参加を確定するにはFacebookでログインする必要があります
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. あなたはすでにこの投票にご回答になっています。
  あなたはすでにこの投票にご回答になっています
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. あなたはすでにこの投票にご回答になっています。
  あなたはすでにこの投票にご回答になっています
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. あなたはすでに今日の投票にご回答になっています。
  あなたはすでに今日の投票にご回答になっています
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. あなたはすでに今日の投票にご回答になっています。
  あなたはすでに今日の投票にご回答になっています
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 提出できる回答の上限に達しました。ご協力、ありがとうございました。
  提出できる回答の上限に達しましたご協力ありがとうございました
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 提出できる回答の上限に達しました。ご協力、ありがとうございました。
  提出できる回答の上限に達しましたご協力ありがとうございました
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 予期しないエラーが発生しました。数秒してからやり直してください。
  予期しないエラーが発生しました数秒してからやり直してください
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 予期しないエラーが発生しました。数秒してからやり直してください。
  予期しないエラーが発生しました数秒してからやり直してください
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 続行するにはキャプチャを解決しなければなりません。
  続行するにはキャプチャを解決しなければなりません
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 続行するにはキャプチャを解決しなければなりません。
  続行するにはキャプチャを解決しなければなりません
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. この世論調査は、お住まいの地域では利用できません。
  この世論調査はお住まいの地域では利用できません
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. この世論調査は、お住まいの地域では利用できません。
  この世論調査はお住まいの地域では利用できません
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in French:

 1. Vous devez entrer votre email.
  Vous devez entrer votre email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous devez entrer votre email.
  Vous devez entrer votre email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous devez entrer votre nom et email.
  Vous devez entrer votre nom et email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous devez entrer votre nom et email.
  Vous devez entrer votre nom et email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  Vous devez entrer votre nom et votre numéro de téléphone.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Cette question nécessite une réponse.
  Cette question nécessite une réponse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Cette question nécessite une réponse.
  Cette question nécessite une réponse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous devez classer toutes les options.
  Vous devez classer toutes les options.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous devez classer toutes les options.
  Vous devez classer toutes les options.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  Vous devez sélectionner %{operator} %{count} options.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  Pour envoyer votre réponse et valider que vous ne participez qu'une seule fois, veuillez vous connecter avec votre compte Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous avez déjà rempli ce sondage.
  Vous avez déjà rempli ce sondage.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous avez déjà rempli ce sondage.
  Vous avez déjà rempli ce sondage.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  Vous avez déjà participé à ce sondage aujourd'hui.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  Vous avez atteint la limite de réponses que vous pouvez envoyer. Merci pour votre participation!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  Une erreur imprévue est survenue. Veuillez réessayer dans un moment.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  Vous devez résoudre le captcha pour continuer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  Ce sondage n'est pas disponible pour votre emplacement.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Georgian:

 1. თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ტელეფონის ნომერი.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  თქვენ უნდა შეიყვანოთ პასუხი.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  უნდა შეარჩიოთ %{operator} %{count} არჩევანი.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  თქვენ ფეისბუქით უნდა შეხვიდეთ თქვენი მონაწილეობის ვალიდაციისთვის.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს გამოკითხვა.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  თქვენ უკვე დაასრულით ეს გამოკითხვა დღეისათვის.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  თქვენ ჩასაბარებელი პასუხების ლიმიტს უკვე მიაღწიეთ. მადლობას გიხდით მონაწილეობის მიღებისთვის!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  მოხდა მოულოდნელი შეცდომა. შეეცადეთ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე წუთში.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  თქვენ უნდა გადაწყვიტოს captcha გაგრძელდება.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  ეს გამოკითხვა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი ადგილმდებარეობა.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Spanish:

 1. Debes ingresar tu correo electrónico.
  Debes ingresar tu correo electrónico.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Debes ingresar tu correo electrónico.
  Debes ingresar tu correo electrónico.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  Debes ingresar tu nombre y correo electrónico.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  Debes ingresar tu nombre y número de teléfono.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Esta pregunta requiere una respuesta.
  Esta pregunta requiere una respuesta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Esta pregunta requiere una respuesta.
  Esta pregunta requiere una respuesta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Debe clasificar todas las opciones.
  Debe clasificar todas las opciones.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Debe clasificar todas las opciones.
  Debe clasificar todas las opciones.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  Debe seleccionar %{operator} %{count} respuestas.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  Para enviar tu respuesta y confirmar que participaste una vez, por favor inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Esta encuesta ya ha sido completada.
  Esta encuesta ya ha sido completada.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Esta encuesta ya ha sido completada.
  Esta encuesta ya ha sido completada.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ya completaste esta encuesta hoy.
  Ya completaste esta encuesta hoy.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ya completaste esta encuesta hoy.
  Ya completaste esta encuesta hoy.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  Has alcanzado el límite de respuestas que puedes enviar. ¡Muchas gracias por participar!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  Ha ocurrido un error inesperado. Por favor inténtalo de nuevo en unos momentos.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Debes resolver el captcha para continuar.
  Debes resolver el captcha para continuar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Debes resolver el captcha para continuar.
  Debes resolver el captcha para continuar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  Esta encuesta no está disponible en tu ubicación.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Hindi:

 1. आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा।
  आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा।
  आप अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. आपको एक जवाब दर्ज करना होगा।
  आपको एक जवाब दर्ज करना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आपको एक जवाब दर्ज करना होगा।
  आपको एक जवाब दर्ज करना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा।
  आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा।
  आपको %{operator} %{count} विकल्प चुनना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है।
  यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है।
  यदि आप अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के ऐप्स को अधिकृत करने की जरूरत है
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप पहले ही इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं।
  आप आज के लिए इस प्रतियोगिता को पूरा कर चुके हैं
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैं। भाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैंभाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैं। भाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  आप सबमिट किए गए उत्तरों की सीमा तक पहुंच गए हैंभाग लेने के लिए आपको धन्यवाद!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. एक अप्रत्याशित त्रुटि हुई। कृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें।
  एक अप्रत्याशित त्रुटि हुईकृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. एक अप्रत्याशित त्रुटि हुई। कृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें।
  एक अप्रत्याशित त्रुटि हुईकृपया कुछ ही क्षणों में पुनः प्रयास करें
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा।
  आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा।
  आप जारी रखने के लिए कैप्चा हल करना होगा
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है।
  यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है।
  यह पोल अपने स्थान के लिए उपलब्ध नहीं है
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Croatian:

 1. Moraš unijeti adresu e-pošte.
  Moraš unijeti adresu e-pošte.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Moraš unijeti adresu e-pošte.
  Moraš unijeti adresu e-pošte.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  Moraš unijeti ime i adresu e-pošte.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  Morate unijeti svoje ime i broj telefona.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  Odgovor na ovo pitanje je obavezan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Moraš rangirati sve opcije.
  Moraš rangirati sve opcije.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Moraš rangirati sve opcije.
  Moraš rangirati sve opcije.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  Moraš izabrati %{operator} %{count} opcija.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  Moraš autorizirati aplikaciju da bi tvoje sudjelovanje bilo važeće.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Već si ispunio/la ovu anketu.
  Već si ispunio/la ovu anketu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Već si ispunio/la ovu anketu.
  Već si ispunio/la ovu anketu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  Danas si već ispunio/la ovu anketu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  Dostigao/la si najveći broj odgovora koje možeš ponuditi. Hvala na sudjelovanju!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  Dogodila se neočekivana greška. Molim te probaj ponovo za nekoliko trenutaka.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Morate riješiti Captcha za nastavak.
  Morate riješiti Captcha za nastavak.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Morate riješiti Captcha za nastavak.
  Morate riješiti Captcha za nastavak.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  Anketa nije dostupna za vašu lokaciju.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Russian:

 1. Вы должны ввести свою электронную почту
  Вы должны ввести свою электронную почту
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы должны ввести свою электронную почту
  Вы должны ввести свою электронную почту
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  Вам необходимо ввести имя и электронную почту
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  Вы должны ввести свое имя и номер телефона.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы должны ввести ответ.
  Вы должны ввести ответ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы должны ввести ответ.
  Вы должны ввести ответ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Проранжируйте все варианты
  Проранжируйте все варианты
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Проранжируйте все варианты
  Проранжируйте все варианты
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  Вы должны выбрать %{operator} %{count} вариантов.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  Вы должны войти в Facebook, чтобы подтвердить свое участие.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие в этом голосовании.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  Вы уже завершили участие сегодня в этом голосовании.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  Вы отправили максимальное допустимое количество ответов. Благодарим вас за участие!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку чуть позже.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вы должны решить капча продолжить.
  Вы должны решить капча продолжить.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вы должны решить капча продолжить.
  Вы должны решить капча продолжить.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  Этот опрос не доступен для вашего местоположения.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Romanian:

 1. Trebuie să introduceți adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți adresa dvs. de email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Trebuie să introduceți adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți adresa dvs. de email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Trebuie să introduceți numele și adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți numele și adresa dvs. de email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Trebuie să introduceți numele și adresa dvs. de email.
  Trebuie introduceți numele și adresa dvs. de email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Trebuie să introduceți numele și numărul de telefon.
  Trebuie introduceți numele și numărul de telefon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Trebuie să introduceți numele și numărul de telefon.
  Trebuie introduceți numele și numărul de telefon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Această întrebare necesită un răspuns.
  Această întrebare necesită un răspuns.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Această întrebare necesită un răspuns.
  Această întrebare necesită un răspuns.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Trebuie să ordonați toate opțiunile.
  Trebuie ordonați toate opțiunile.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Trebuie să ordonați toate opțiunile.
  Trebuie ordonați toate opțiunile.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Trebuie să alegi opţiunile %{operator} %{count}
  Trebuie alegi opţiunile %{operator} %{count}
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Trebuie să alegi opţiunile %{operator} %{count}
  Trebuie alegi opţiunile %{operator} %{count}
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. Vă rugăm să autorizați aplicația să vă valideze participarea.
  Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. rugăm autorizați aplicația valideze participarea.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. Vă rugăm să autorizați aplicația să vă valideze participarea.
  Un utilizator cu aceeași adresă IP a completat deja acest sondaj. rugăm autorizați aplicația valideze participarea.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ai completat deja acest sondaj.
  Ai completat deja acest sondaj.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai completat deja acest sondaj.
  Ai completat deja acest sondaj.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  Ai completat deja acest sondaj astăzi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  Ai ajuns la maximum de răspunsuri pe care le poţi supune. Mulţumim pentru participare!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  A apărut o eroare neaşteptată. Încearcă din nou peste câteva momente.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Trebuie să rezolvați captcha pentru a continua.
  Trebuie rezolvați captcha pentru a continua.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Trebuie să rezolvați captcha pentru a continua.
  Trebuie rezolvați captcha pentru a continua.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  Acest sondaj nu este disponibil pentru locația dumneavoastră.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Hebrew:

 1. נא להזין כתובת דוא"ל.
  נא להזין כתובת דוא"ל.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. נא להזין כתובת דוא"ל.
  נא להזין כתובת דוא"ל.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  עליכם להזין שם וכתובת דוא"ל.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  עליך להזין את שמך ומספר הטלפון שלך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. נא למלא תשובה.
  נא למלא תשובה.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. נא למלא תשובה.
  נא למלא תשובה.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  עליכם לדרג את כל האפשרויות.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  נא לבחור %{operator} %{count} אפשרויות
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  יש להיכנס דרך פייסבוק לוודא את השתתפותך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. כבר השלמת משאל זה.
  כבר השלמת משאל זה.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. כבר השלמת משאל זה.
  כבר השלמת משאל זה.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. כבר השלמת משאל זה להיום.
  כבר השלמת משאל זה להיום.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. כבר השלמת משאל זה להיום.
  כבר השלמת משאל זה להיום.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  הגעת למספר התשובות שבאפשרותך להגיש. תודה על השתתפותך!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  ארעה טעות בלתי צפויה. נא לנסות שוב עוד דקות אחדות.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  אתה חייב לפתור את captcha להמשיך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  הסקר הזה אינו זמין עבור המיקום שלך.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Swedish:

 1. Du måste ange din e-postadress.
  Du måste ange din e-postadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du måste ange din e-postadress.
  Du måste ange din e-postadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  Du måste ange ditt namn och din e-postadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  Du måste ange ditt namn och telefonnummer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Den här frågan kräver ett svar.
  Den här frågan kräver ett svar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Den här frågan kräver ett svar.
  Den här frågan kräver ett svar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du måste rangordna alla alternativ.
  Du måste rangordna alla alternativ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du måste rangordna alla alternativ.
  Du måste rangordna alla alternativ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  Du måste välja %{operator} %{count} alternativ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  Du behöver auktorisera applikationen för att bekräfta ditt deltagande.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har redan slutfört denna enkät.
  Du har redan slutfört denna enkät.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har redan slutfört denna enkät.
  Du har redan slutfört denna enkät.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  Du har redan slutfört denna enkät för idag.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  Du har nått gränsen för hur många svar du kan lämna in. Tack för din medverkan!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  Ett oväntat fel inträffade. Var god försök igen om en liten stund.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  Du måste lösa captcha för att fortsätta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  Denna undersökning är inte tillgänglig för din plats.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Maltese:

 1. Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  Int trid tidħol ismek u numru tat-telefon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Għandek iddaħħal tweġiba
  Għandek iddaħħal tweġiba
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Għandek iddaħħal tweġiba
  Għandek iddaħħal tweġiba
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  Int għandek tagħżel %{operator} %{count} għażliet
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  Għandek bżonn iddaħħal b'Facebook biex tivvalida l-parteċipazzjoni tiegħek.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  Int diġà lestejt dan l-istħarriġ għall-lum
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  Int ilħaqt il-limitu tar-risposti li tista' tissottometti. Grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħek!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  Twettaq żball mhux mistenni. Erġa 'pprova fi ftit mumenti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  Int trid issolvi l-captcha biex tkompli.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  Din l-elezzjoni ma tkunx disponibbli għall-lokalità tiegħek.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Finnish:

 1. Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  Sinun on annettava nimi ja puhelinnumero.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sinun täytyy antaa vastaus.
  Sinun täytyy antaa vastaus.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sinun täytyy antaa vastaus.
  Sinun täytyy antaa vastaus.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  Sinun täytyy valita %{operator} %{count} vaihtoehtoa.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  Sinun täytyy kirjautua sisään Facebookin kautta vahvistaaksesi osallistumisesi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  Olet jo täyttänyt tämän kyselyn tämän päivän osalta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  Olet jo lähettänyt sallitun määrän vastauksia. Kiitos osallistumisestasi!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  Tapahtui odottamaton virhe. Yritä uudestaan muutaman hetken kuluttua.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  Sinun täytyy ratkaista captcha jatkaa.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  Tämä kysely ei ole käytettävissä sijainnissasi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in German:

 1. Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihre E-Mail eingeben.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und E-Mail eingeben.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  Sie müssen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer eingeben.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Diese Frage muss beantwortet werden.
  Diese Frage muss beantwortet werden.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Diese Frage muss beantwortet werden.
  Diese Frage muss beantwortet werden.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  Sie müssen alle Optionen in eine Rangfolge bringen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  Sie müssen %{operator} %{count} Optionen auswählen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  Die Umfrage wurde bereits von einem Nutzer mit dieser IP-Adresse beantwortet. Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto an.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  Sie haben diese Umfrage heute bereits durchgeführt.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  Sie haben die höchstmögliche Anzahl von Antworten eingereicht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  Ein unterwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  Sie müssen das Captcha lösen, um fortzufahren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  Diese Umfrage ist für Ihren Standort nicht verfügbar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Estonian:

 1. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  Sisestage oma nimi ja e-posti aadress.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  Peate sisestama oma nimi ja telefoninumber.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. See küsimus vajab vastust.
  See küsimus vajab vastust.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. See küsimus vajab vastust.
  See küsimus vajab vastust.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Peate järjestama kõik valikud.
  Peate järjestama kõik valikud.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Peate järjestama kõik valikud.
  Peate järjestama kõik valikud.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  Pead valima %{operator} %{count} vastust.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  Oma osaluse kinnitamiseks pead logima sisse Facebookiga.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba vastanud.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  Oled sellele küsitlusele juba täna vastanud.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  Oled esitanud maksimaalse arvu vastuseid. Täname osalemise eest!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  Ilmnes ootamatu tõrge. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sa pead lahendama captcha jätkata.
  Sa pead lahendama captcha jätkata.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sa pead lahendama captcha jätkata.
  Sa pead lahendama captcha jätkata.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  See küsitlus ei ole saadaval teie asukohast.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Italian:

 1. Devi inserire la tua email.
  Devi inserire la tua email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Devi inserire la tua email.
  Devi inserire la tua email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  Devi inserire il tuo nome e la tua email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  È necessario inserire il proprio nome e numero di telefono.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Devi immettere una risposta.
  Devi immettere una risposta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Devi immettere una risposta.
  Devi immettere una risposta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  Devi mettere in ordine tutte le opzioni.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  Devi selezionare %{operator} %{count} opzioni.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  Devi accedere con Facebook per convalidare la tua partecipazione.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Hai già completato questo sondaggio.
  Hai già completato questo sondaggio.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hai già completato questo sondaggio.
  Hai già completato questo sondaggio.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  Hai già completato questo sondaggio per oggi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  Hai raggiunto il limite di risposte che puoi inviare. Ti ringraziamo della tua partecipazione!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  Si è verificato un errore imprevisto. Prova di nuovo fra qualche istante.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. È necessario risolvere il captcha per continuare.
  È necessario risolvere il captcha per continuare.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. È necessario risolvere il captcha per continuare.
  È necessario risolvere il captcha per continuare.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  Questo sondaggio non è disponibile per la vostra posizione.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Latvian:

 1. Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  Jums jāievada savu vārdu un tālruņa numuru.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tev jāievada atbilde.
  Tev jāievada atbilde.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tev jāievada atbilde.
  Tev jāievada atbilde.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  Tev jāizvēlas no %{operator} %{count} iespējām
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  Lai apstiprinātu savu piedalīšanos, tev jāpiesakās, izmantojot Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  Šodien tu jau pabeidzi atbildēt uz šīs aptaujas jautājumiem.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  Tu sasniedzi pieļaujamo iesniedzamo atbilžu skaita robežu. Paldies par piedalīšanos!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  Radusies negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģini vēlreiz pēc neilga laika.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  Jums ir atrisināt CAPTCHA, lai turpinātu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  Šī aptauja nav pieejams jūsu atrašanās vietā.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Thai:

 1. คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่อีเมลของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  คุณต้องใส่ชื่อและอีเมลของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  คุณต้องป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณต้องป้อนคำตอบ.
  คุณต้องป้อนคำตอบ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องป้อนคำตอบ.
  คุณต้องป้อนคำตอบ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  คุณต้องจัดอันดับตัวเลือกทั้งหมด
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  คุณต้องเลือกตัวเลือก %{operator} %{count}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้เรียบร้อยแล้ว.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  คุณได้ทำแบบสำรวจนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้ว.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  คุณตอบครบจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแล้ว ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมของคุณ!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดคิด โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  คุณจะต้องแก้ CAPTCHA เพื่อดำเนินการต่อ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  แบบสำรวจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่ของคุณ
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Indonesian:

 1. Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  Anda harus memasukkan nama dan nomor telepon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Kamu harus memberi jawaban.
  Kamu harus memberi jawaban.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kamu harus memberi jawaban.
  Kamu harus memberi jawaban.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  Kamu harus memilih %{operator} %{count} pilihan
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  Kamu harus login di Facebook untuk mengesahkan partisipasi kamu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  Kamu sudah mengisi jajak pendapat ini untuk hari ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  Kamu sudah mencapai batas jumlah jawaban yang boleh dimasuki. Terima kasih atas partisipasi kamu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  Ada kesalahan tidak terduga. Mohon coba lagi dibeberapa saat kemudian.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  Anda harus memecahkan captcha untuk melanjutkan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  Jajak pendapat ini tidak tersedia untuk lokasi Anda.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Norwegian Bokmål:

 1. Du må skrive inn din e-post.
  Du skrive inn din e-post.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må skrive inn din e-post.
  Du skrive inn din e-post.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må skrive inn ditt navn og e-post.
  Du skrive inn ditt navn og e-post.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må skrive inn ditt navn og e-post.
  Du skrive inn ditt navn og e-post.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  Du skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  Du skrive inn ditt navn og telefonnummer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må legge inn et svar.
  Du legge inn et svar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må legge inn et svar.
  Du legge inn et svar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må rangere alle alternativene.
  Du rangere alle alternativene.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må rangere alle alternativene.
  Du rangere alle alternativene.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må velge %{operator} %{count} alternativer.
  Du velge %{operator} %{count} alternativer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må velge %{operator} %{count} alternativer.
  Du velge %{operator} %{count} alternativer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  Du autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  Du autorisere app-en for å validere din deltakelse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  Du har allerede utført denne meningsmålingen for i dag.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  Du har nådd grensen for de svarene du kan sende inn. Takk for deltagelsen!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen få minutter.
  En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen minutter.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen få minutter.
  En uventet feil oppstod. Vi ber deg prøve igjen om noen minutter.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du må løse captcha for å fortsette.
  Du løse captcha for å fortsette.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du må løse captcha for å fortsette.
  Du løse captcha for å fortsette.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  Denne målingen er ikke tilgjengelig for din plassering.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Danish:

 1. Du skal indtaste din mail-adresse.
  Du skal indtaste din mail-adresse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal indtaste din mail-adresse.
  Du skal indtaste din mail-adresse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  Du skal indtaste dit navn og din mail-adresse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  Du skal indtaste dit navn og telefonnummer.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Spørgsmålet kræver et svar.
  Spørgsmålet kræver et svar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Spørgsmålet kræver et svar.
  Spørgsmålet kræver et svar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  Du skal prioritere alle valgmulighederne.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  Du skal vælge %{operator} %{count} valgmuligheder.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  Du skal godkende app'en for at bekræfte din deltagelse.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  Du har allerede gennemført denne rundspørge for i dag.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  Du har nået det maksimale antal svar, du kan indsende. Tak for din deltagelse!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  Der er opstået en uventet fejl. Prøv venligst igen om et øjeblik.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Du skal løse captcha for at fortsætte.
  Du skal løse captcha for at fortsætte.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du skal løse captcha for at fortsætte.
  Du skal løse captcha for at fortsætte.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  Denne afstemning er ikke tilgængelig for din placering.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Greek:

 1. Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το email σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  Πρέπει να εισαγάγετε το όνομά και το email σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  Θα πρέπει να εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  Θα πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επιλογές.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  Πρέπει να επιλέξετε %{operator} %{count} στοιχεία.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή για να επικυρώσετε τη συμμετοχή σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  Έχετε ολοκληρώσει ήδη αυτήν τη δημοσκόπηση για σήμερα.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  Συμπληρώθηκε το όριο απαντήσεων που μπορείτε να υποβάλετε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  Παρουσιάστηκε απρόσμενο σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά σε λίγο.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  Θα πρέπει να λύσει το captcha για να συνεχίσετε.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  Αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμο για την τοποθεσία σας.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Slovak:

 1. Musíte zadať Váš email.
  Musíte zadať Váš email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte zadať Váš email.
  Musíte zadať Váš email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musíte zadať Vaše meno a email.
  Musíte zadať Vaše meno a email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte zadať Vaše meno a email.
  Musíte zadať Vaše meno a email.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  Musíte zadať svoje meno a telefónne číslo.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musíte vložiť odpoveď.
  Musíte vložiť odpoveď.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte vložiť odpoveď.
  Musíte vložiť odpoveď.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  Musíte ohodnotiť všetky možnosti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  Musíte zvoliť možnosti %{operator} %{count}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  Vaša účasť na ankete bude platná, ak sa prihlásite cez Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tejto ankety ste sa už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa zúčastnili.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tejto ankety ste sa už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa zúčastnili.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tejto ankety ste sa dnes už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa dnes zúčastnili.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tejto ankety ste sa dnes už zúčastnili.
  Tejto ankety ste sa dnes zúčastnili.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  Dosiahli ste maximálny počet odpovedí, ktoré môžete podať. Ďakujeme za vašu účasť.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  Vyskytla sa nečakaná chyba. Skúste znova o chvíľu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  Je nutné vyriešiť captcha pokračovať.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  Tento prieskum nie je k dispozícii pre vaše umiestnenie.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Hungarian:

 1. Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  Meg kell adnia a nevét és telefonszámát.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Meg kell adnia egy választ.
  Meg kell adnia egy választ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Meg kell adnia egy választ.
  Meg kell adnia egy választ.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  %{operator} %{count} opciókat kell kiválasztania.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  Be kell jelentkeznie a Facebookra, hogy jóváhagyják a részvételét.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte ezt a közvéleménykutatást.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  Ön már elvégezte a mai napi közvéleménykutatást.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  Elérte a megadható válaszok maximum számát. Köszönjük, hogy részt vett.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálja ismét néhány perc múlva.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  Meg kell oldani a captcha, hogy folytassa.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  A szavazás nem érhető el az Ön tartózkodási helyét.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Portuguese:

 1. Você deve digitar seu e-mail.
  Você deve digitar seu e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você deve digitar seu e-mail.
  Você deve digitar seu e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você deve digitar seu nome e e-mail.
  Você deve digitar seu nome e e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você deve digitar seu nome e e-mail.
  Você deve digitar seu nome e e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  Você deve digitar o seu nome e número de telefone.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Esta pergunta exige uma resposta.
  Esta pergunta exige uma resposta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Esta pergunta exige uma resposta.
  Esta pergunta exige uma resposta.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você deve classificar todas as opções.
  Você deve classificar todas as opções.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você deve classificar todas as opções.
  Você deve classificar todas as opções.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  Você deve selecionar %{operator} %{count} opções.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  Para enviar sua resposta e validar que você participou apenas uma vez, faça login com sua conta do Facebook.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você já concluiu esta enquete.
  Você concluiu esta enquete.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você já concluiu esta enquete.
  Você concluiu esta enquete.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você já completou esta enquete hoje.
  Você completou esta enquete hoje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você já completou esta enquete hoje.
  Você completou esta enquete hoje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  Você atingiu o limite de respostas que podem ser enviadas. Agradecemos sua participação!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em alguns minutos.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Você deve resolver o captcha para continuar.
  Você deve resolver o captcha para continuar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Você deve resolver o captcha para continuar.
  Você deve resolver o captcha para continuar.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  Esta enquete não está disponível para a sua localização.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Dutch:

 1. Gelieve uw mailadres in te geven.
  Gelieve uw mailadres in te geven.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Gelieve uw mailadres in te geven.
  Gelieve uw mailadres in te geven.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  Gelieve uw naam en e-mailadres in te geven.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  U moet uw naam en telefoonnummer in te voeren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Op deze vraag is een antwoord vereist.
  Op deze vraag is een antwoord vereist.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Op deze vraag is een antwoord vereist.
  Op deze vraag is een antwoord vereist.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. U dient alle opties te rangschikken.
  U dient alle opties te rangschikken.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. U dient alle opties te rangschikken.
  U dient alle opties te rangschikken.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  Je moet %{operator} %{count} opties selecteren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  Je moet de app toestemming geven om je deelname te valideren.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je hebt deze enquête al gedaan.
  Je hebt deze enquête al gedaan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je hebt deze enquête al gedaan.
  Je hebt deze enquête al gedaan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  Je hebt deze enquête vandaag al gedaan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  Je hebt het maximaal aantal antwoorden bereikt dat je kunt verzenden. Hartelijk dank voor uw deelname.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Probeer het straks nog eens.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  U moet het oplossen van de captcha om verder te gaan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  Deze enquête is niet beschikbaar voor uw locatie.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Arabic:

 1. يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. ‏ يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. ‏ يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  يجب ادخال الاسم و البريد الالكتروني.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  يجب عليك إدخال اسمك ورقم الهاتف.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. يجب إدخال إجابة.
  يجب إدخال إجابة.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. يجب إدخال إجابة.
  يجب إدخال إجابة.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  يجب تصنيف جميع الخيارات حسب الاهمية.‏
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  يجب اختيار خيارات %{count} %{operator}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  تحتاج إلى منح تطبيقنا الصلاحية من فيسبوك لتأكيد مشاركتك.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  لقد أكملت بالفعل هذا الاستبيان لهذا اليوم.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. شكراً للمشاركة!
  لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. 
  شكراً للمشاركة!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. شكراً للمشاركة!
  لقد بلغت الحد الأقصى للإجابات التي يمكنك إرسالها. 
  شكراً للمشاركة!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  حدث خطأ غير متوقع. يرجى إعادة المحاولة بعد لحظات معدودة.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  يجب حل كلمة التحقق للمتابعة.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  هذا الإستطلاع غير متوفر لمنطقتك.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Chinese, Hong Kong:

 1. 您必須輸入您的姓名和電話號碼。
  您必須輸入您的姓名和電話號碼
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 您必須輸入您的姓名和電話號碼。
  您必須輸入您的姓名和電話號碼
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你必須輸入一個答案。
  你必須輸入一個答案
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你必須輸入一個答案。
  你必須輸入一個答案
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你必須選擇%{operator} %{count}選項。
  你必須選擇%{operator} %{count}選項
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你必須選擇%{operator} %{count}選項。
  你必須選擇%{operator} %{count}選項
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你必須登入Facebook驗證,才能參與。
  你必須登入Facebook驗證才能參與
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你必須登入Facebook驗證,才能參與。
  你必須登入Facebook驗證才能參與
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你已完成本次調查。
  你已完成本次調查
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你已完成本次調查。
  你已完成本次調查
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你今天已完成本次調查。
  你今天已完成本次調查
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你今天已完成本次調查。
  你今天已完成本次調查
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你已經提交答案的次數已用完。感謝你的參與!
  你已經提交答案的次數已用完感謝你的參與
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你已經提交答案的次數已用完。感謝你的參與!
  你已經提交答案的次數已用完感謝你的參與
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 出現意外錯誤。請稍後重試。
  出現意外錯誤請稍後重試
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 出現意外錯誤。請稍後重試。
  出現意外錯誤請稍後重試
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 你必須解決驗證碼繼續。
  你必須解決驗證碼繼續
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 你必須解決驗證碼繼續。
  你必須解決驗證碼繼續
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. 本次調查不適用於您的位置。
  本次調查不適用於您的位置
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. 本次調查不適用於您的位置。
  本次調查不適用於您的位置
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Persian:

 1. شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید ایمیل خود را وارد کنید
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  شما باید نام و ایمیل خود را وارد کنید
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  شما باید نام و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. این سوال نیازمند پاسخ است.
  این سوال نیازمند پاسخ است.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. این سوال نیازمند پاسخ است.
  این سوال نیازمند پاسخ است.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  شما باید تمام گزینه ها را رتبه بندی کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  شما باید %{operator} %{count} از گزینه ها را انتخاب کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  کاربری با همین آدرس IP قبلاً این نظرسنجی را انجام داده است. لطفاً کاربرد را برای شرکت خود در این دور پرسش تأیید کند.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  شما قبلاً این نظرسنجی را تمام کرده اید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  در حال حاضر این نظرسنجی برای امروز به پایان رسیده است.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  به حد پاسخهایی که می توانید ارسال کنید رسیده اید. از شما برای شرکتتان سپاسگزاریم!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  خطایی رخ داده. لطفا در چند لحظه دوباره امتحان کنید.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  تصویر امنیتی را حل کنید تا ادامه یابد.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  این نظرسنجی برای موقعیت مکانی شما در دسترس نیست.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Czech:

 1. Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  Musíte zadat své jméno a telefonní číslo.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Zadej odpověď.
  Zadej odpověď.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Zadej odpověď.
  Zadej odpověď.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  Vyber %{operator} %{count} možnosti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  Přihlaš se na Facebook, abys potvrdil svoji účast.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Průzkum jsi již dokončil.
  Průzkum jsi již dokončil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Průzkum jsi již dokončil.
  Průzkum jsi již dokončil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Průzkum jsi již dnes dokončil.
  Průzkum jsi již dnes dokončil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Průzkum jsi již dnes dokončil.
  Průzkum jsi již dnes dokončil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  Dosáhl jsi počtu odpovědí, které můžeš odeslat. Děkujeme za účast!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  Vyskytla se neočekávaná chyba. Zkus to prosím později.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  Je nutné vyřešit captcha pokračovat.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  Tento průzkum není k dispozici pro vaše umístění.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Bulgarian:

 1. Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  Трябва да въведете вашето име и телефонен номер.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Трябва да въведеш отговор.
  Трябва да въведеш отговор.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Трябва да въведеш отговор.
  Трябва да въведеш отговор.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  Трябва да избереш %{operator} %{count} опция(и).
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  Трябва да влезеш през Фейсбук, за да потвърдиш участието си.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  Ти вече си попълнил(а) тази анкета за днес.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  Ти достигна границата на отговорите, които можеш да изпратиш. Благодарим ти за участието!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  Възникна неочаквана грешка. Моля, опитай отново след няколко минути.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  Трябва да се реши CAPTCHA, за да продължите.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  Тази анкета не е налична за вашето местоположение.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Ukrainian:

 1. Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести адресу електронної пошти.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  Ви повинні ввести своє ім'я та адресу електронної пошти.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  Ви повинні ввести своє ім'я і номер телефону.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви повинні ввести відповідь.
  Ви повинні ввести відповідь.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви повинні ввести відповідь.
  Ви повинні ввести відповідь.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви повинні оцінити всі варіанти.
  Ви повинні оцінити всі варіанти.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви повинні оцінити всі варіанти.
  Ви повинні оцінити всі варіанти.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  Обрати один з наступних варіантів: %{operator} %{count}.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  Вам потрібно авторизувати додаток для підтвердження участі.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви вже заповнили це опитування.
  Ви вже заповнили це опитування.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви вже заповнили це опитування.
  Ви вже заповнили це опитування.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  Ви вже заповнили це опитування сьогодні.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  Ви вичерпали максимальну кількість відповідей, які можете надіслати. Дякуємо за участь!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  Виникла несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз через кілька хвилин.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ви повинні вирішити капча продовжити.
  Ви повинні вирішити капча продовжити.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ви повинні вирішити капча продовжити.
  Ви повинні вирішити капча продовжити.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  Це опитування не доступний для вашого місця розташування.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Malay:

 1. Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  Anda mesti memasukkan nama anda dan nombor telefon.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda perlu melengkapkan satu jawapan
  Anda perlu melengkapkan satu jawapan 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda perlu melengkapkan satu jawapan
  Anda perlu melengkapkan satu jawapan 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan
  Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan
  Anda perlu memilih %{operator} %{count} pilihan 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  Anda perlu log masuk dengan Facebook untuk mengesahkan penyertaan anda.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  Anda telah pun menyempurnakan tinjauan untuk hari ini.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  Anda telah mencapai had jawapan yang boleh anda serahkan. Terima kasih kerana penyertaan anda!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi.
  Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi. 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi.
  Satu kesilapan yang tidak dijangka berlaku. Sila cuba sebentar lagi. 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  Anda perlu menyelesaikan captcha untuk meneruskan.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  pungutan suara ini tidak tersedia untuk lokasi anda.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Turkish:

 1. Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  Eğer isim ve telefon numarası girmelisiniz.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Bir yanıt girmelisin.
  Bir yanıt girmelisin.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Bir yanıt girmelisin.
  Bir yanıt girmelisin.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  %{operator} %{count} seçeneklerinden birini tercih etmelisin.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  Katılımını doğrulamak için Facebook ile oturum açman gerekmektedir.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Bu anketi zaten tamamladın.
  Bu anketi zaten tamamladın.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Bu anketi zaten tamamladın.
  Bu anketi zaten tamamladın.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  Bu anketi bugün için zaten tamamladın.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  Gönderebileceğin cevap sayısı sınırına ulaştın. Katıldığın için teşekkürler!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  Beklenmedik bir hata oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  Sen Captcha devam etmek çözmelidir.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  Bu anket konumunuz için kullanılamaz.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Lithuanian:

 1. Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  Jūs turite įvesti savo vardą ir telefono numerį.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Turi įvesti atsakymą.
  Turi įvesti atsakymą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Turi įvesti atsakymą.
  Turi įvesti atsakymą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  Turi pasirinkti %{operator} %{count} parinktis.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Turi prisijungti prie „Facebook“ paskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  Turi prisijungti prieFacebookpaskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Turi prisijungti prie „Facebook“ paskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  Turi prisijungti prieFacebookpaskyros, kad patvirtintumei savo dalyvavimą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  Šiandien tu jau dalyvavai šioje apklausoje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame už dalyvavimą.
  Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame dalyvavimą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame už dalyvavimą.
  Esi pasiekęs (-usi) pateikiamų atsakymų limitą. Dėkojame dalyvavimą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  Įvyko nenumatyta klaida. Po kelių akimirkų bandyk dar kartą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  Jūs turite išspręsti Captcha tęsti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  Ši apklausa yra neprieinama jūsų buvimo vietą.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

10 changes in Slovenian:

 1. Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  Vnesti morate svoje ime in telefonsko številko.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Vnesti moraš odgovor.
  Vnesti moraš odgovor.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vnesti moraš odgovor.
  Vnesti moraš odgovor.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  Izbrati moraš %{operator} %{count} možnosti.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  Za potrditev svojega sodelovanja se moraš prijaviti s Facebookom.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. To anketo si že izpolnil.
  To anketo si že izpolnil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. To anketo si že izpolnil.
  To anketo si že izpolnil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. To anketo si za danes že izpolnil.
  To anketo si za danes že izpolnil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. To anketo si za danes že izpolnil.
  To anketo si za danes že izpolnil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  Dosegel si omejitev odgovorov, ki jih lahko pošlješ. Hvala za tvoje sodelovanje!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  Pojavila se je nepričakovana napaka. Prosimo, da ponovno poskusiš čez nekaj trenutkov.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  Morate rešiti captcha za nadaljevanje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  Ta anketa ni na voljo za vašo lokacijo.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier

13 changes in Polish:

 1. Musisz podać swój adres e-mail.
  Musisz podać swój adres e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz podać swój adres e-mail.
  Musisz podać swój adres e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  Musisz podać swoje imię i adres e-mail.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. To pytanie wymaga odpowiedzi.
  To pytanie wymaga odpowiedzi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. To pytanie wymaga odpowiedzi.
  To pytanie wymaga odpowiedzi.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musisz ocenić wszystkie opcje.
  Musisz ocenić wszystkie opcje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz ocenić wszystkie opcje.
  Musisz ocenić wszystkie opcje.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  Musisz wybrać opcje %{operator} %{count}
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  Musisz autoryzować aplikację, aby potwierdzić swój udział.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Już wypełniłeś tę ankietę.
  Już wypełniłeś ankietę.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Już wypełniłeś tę ankietę.
  Już wypełniłeś ankietę.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Już wypełniłeś tę ankietę na dzisiaj.
  Już wypełniłeś ankietę na dzisiaj.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Już wypełniłeś tę ankietę na dzisiaj.
  Już wypełniłeś ankietę na dzisiaj.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  Osiągnąłeś limit możliwych do wysłania odpowiedzi. Dziękujemy Ci za udział!
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie za kilka chwil.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  Musisz rozwiązać captcha, aby kontynuować.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 1. Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  Ta ankieta nie jest dostępna dla danej lokalizacji.
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
15 jan. de 04:54 to 16:55