History

 1. <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Can your friends beat you? Post your score on Facebook and challenge them to do better!</p>
  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Can your friends beat you? Post your score on Facebook and challenge them to do better!</p>

  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Can your friends beat you? Post your score on Facebook and challenge them to do better!</p>

  changed by Pierre Olivier Martel .
  Copy to clipboard
 2. <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Can your friends beat you? Post your score on Facebook and challenge them to do better!</p>
  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Can your friends beat you? Post your score on Facebook and challenge them to do better!</p>

  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Can your friends beat you? Post your score on Facebook and challenge them to do better!</p>

  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Դու հավաքել ես {right} հնարավոր {total} միավորից։ Կարո՞ղ է քո ընկերն անցնել քեզ։ Հրապարակիր քո արդյունքն ու մարտահրավեր նետի՛ր նրանց։
  Դու հավաքել ես {right} հնարավոր {total} միավորից։ Կարո՞ղ է քո ընկերն անցնել քեզ։ Հրապարակիր քո արդյունքն ու մարտահրավեր նետի՛ր նրանց։ 
  changed by Aidvopyan .
  Copy to clipboard
 4. <h2>Դու հավաքել ես {right} հնարավոր {total} միավորից։</h2><p>Կարո՞ղ է քո ընկերն անցնել քեզ։ Հրապարակիր քո արդյունքն ու մարտահրավեր նետի՛ր նրանց։</p>
  <h2>Դու հավաքել ես {right} հնարավոր {total} միավորից։</h2><p>Կարո՞ղ է քո ընկերն անցնել քեզ։ Հրապարակիր քո արդյունքն ու մարտահրավեր նետի՛ր նրանց։</p>
  changed by Pierre Olivier Martel .
  Copy to clipboard
 5. <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Post your score on Facebook and challenge your friends to do better!</p>
  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Post your score on Facebook and challenge your friends to do better!</p>

  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Post your score on Facebook and challenge your friends to do better!</p>

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. <h2>Դու հավաքել ես {right} հնարավոր {total} միավորից։</h2><p>Կարո՞ղ է քո ընկերն անցնել քեզ։ Հրապարակիր քո արդյունքն ու մարտահրավեր նետի՛ր նրանց։</p>
  <h2>Դու հավաքել ես {right} հնարավոր {total} միավորից։</h2><p>Կարո՞ղ է քո ընկերն անցնել քեզ։ Հրապարակիր քո արդյունքն ու մարտահրավեր նետի՛ր նրանց։</p>
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Post your score on Facebook and challenge your friends!</p>
  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Post your score on Facebook and challenge your friends!</p>

  <h2>You got {right} out of {total} right!</h2><p>Post your score on Facebook and challenge your friends!</p>

  changed via the API .
  Copy to clipboard