18 Jan from 4:49pm to 6:43pm
Michael changed 191 translations in Hebrew on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. ממשק משתמש
  ממשק משתמש
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. בקרת החיפוש
  בקרת החיפוש
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. תיבת חיפוש [1]
  תיבת חיפוש [1]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. לחצני סינון [2]
  לחצני סינון [2]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. קיבוץ ומיון לסידור הרשימה [3]
  קיבוץ ומיון לסידור הרשימה [3]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. פריטים המוצגים כאריחים עם שורות מרובות להצגת פרטים נוספים [4]
  פריטים המוצגים כאריחים עם שורות מרובות להצגת פרטים נוספים [4]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. כותרות סעיפים [5] להפרדה בין פריטים מקובצים
  כותרות סעיפים [5] להפרדה בין פריטים מקובצים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. תפריט עם הגדרות נוספות [6]
  תפריט עם הגדרות נוספות [6]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סרגל החיפוש
  סרגל החיפוש
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. על מנת למצוא במהירות ערך ברשימה, הקלד את הטקסט <strong>בתיבת החיפוש [1]</strong> בחלק העליון ולאחר מכן הקש <strong>Enter</strong> כדי לסנן את הרשימה.
  על מנת למצוא במהירות ערך ברשימה, הקלד את הטקסט <strong>בתיבת החיפוש [1]</strong> בחלק העליון ולאחר מכן הקש <strong>Enter</strong> כדי לסנן את הרשימה.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. כפתורי הסינון
  כפתורי הסינון
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ייתכן <strong>שלחצני הסינון [2]</strong> לא יהיו זמינים בכל המקרים, אך אם כן, הם יכולים למלא אחת משתי הפונקציות הבאות:
  ייתכן <strong>שלחצני הסינון [2]</strong> לא יהיו זמינים בכל המקרים, אך אם כן, הם יכולים למלא אחת משתי הפונקציות הבאות:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סנן פריטים ברשימה
  סנן פריטים ברשימה
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סנן פרטים של פריטים
  סנן פרטים של פריטים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סידור הרשימה
  סידור הרשימה
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ניתן לסדר את הרשימה לפי קריטריונים שונים [3], כגון:
  ניתן לסדר את הרשימה לפי קריטריונים שונים [3], כגון:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>שמו</strong> או <strong>קהילתו</strong> של האדם
  <strong>שמו</strong> או <strong>קהילתו</strong> של האדם
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>תאריך</strong> ההקצאה או השימוש האחרון
  <strong>תאריך</strong> ההקצאה או השימוש האחרון
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>תדירות</strong> או מספר ההקצאות או השימושים
  <strong>תדירות</strong> או מספר ההקצאות או השימושים 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <strong>שבועות סרק</strong> , או המספר הקטן ביותר של שבועות ללא מסימות <i>כלשהן</i> בין השבוע הנוכחי למקצה הקרוב ביותר (לפני או אחרי השבוע הנוכחי)
  <strong>שבועות סרק</strong> , או המספר הקטן ביותר של שבועות ללא מסימות <i>כלשהן</i> בין השבוע הנוכחי למקצה הקרוב ביותר (לפני או אחרי השבוע הנוכחי)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת באותו יום, או במקרה של דוברים הרצאה פומבית באותו שבוע או משימה אחרת להיעדר באותו חודש
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת באותו יום, או במקרה של דוברים הרצאה פומבית באותו שבוע או משימה אחרת להיעדר באותו חודש
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת של בן משפחה באותו היום
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת של בן משפחה באותו היום
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סיווגים עוזרים לך לזהות במהירות את הערכים המתאימים ביותר עבור בחירה נוכחית, למשל אלה שנעשה בהם שימוש עבור מסימות מסוימות בתדירות נמוכה יותר או לא לאחרונה. טווח הערכים מחולק לתת-טווחים, המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים:
  סיווגים עוזרים לך לזהות במהירות את הערכים המתאימים ביותר עבור בחירה נוכחית, למשל אלה שנעשה בהם שימוש עבור מסימות מסוימות בתדירות נמוכה יותר או לא לאחרונה. טווח הערכים מחולק לתת-טווחים, המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span>טווח תדרים<span/> <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ אין עדיין תיעוד של מטלה או בחירה</span> <br <span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  <span>טווח תדרים<span/> 
  <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> 
  <br><span>☐☐☐☐☐ אין עדיין תיעוד של מטלה או בחירה</span> 
  <br <span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> 
  <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span>טווח תדרים<span/> <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ אין עדיין תיעוד של מטלה או בחירה</span> <br <span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  <span>טווח תדרים<span/> 
  <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> 
  <br><span>☐☐☐☐☐ אין עדיין תיעוד של מטלה או בחירה</span> 
  <br <span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> 
  <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span>טווח תדרים</span> <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ עדיין אין תיעוד של מטלה או בחירה</span> <br><span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  <span>טווח תדרים</span> 
  <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> 
  <br><span>☐☐☐☐☐ עדיין אין תיעוד של מטלה או בחירה</span> 
  <br><span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> 
  <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span><a id="lookup_control_details_timeline">ציר זמן</a></span> <br><span>ציר זמן, המייצג 4 שבועות לפני ואחרי השבוע שנבחר, עשוי ללוות את הסמל של סיווג טווח הזמן, ומדגיש את המסימות האחרונות שסוננו.</span> <br><span>המסימות הקרובות ביותר, ללא תלות במסננים כלשהם, מוצגות כקשת מתחת (סוף שבוע) או מעל (אמצע השבוע) לסמן השבוע. החלק המודגש בו מייצג את קטע האסיפה של המסימה.</span> <br><span> חלקים מסייעים או משלימים מוצגים כסמלים מתוארים.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_timeline">ציר זמן</a></span> 
  <br><span>ציר זמן, המייצג 4 שבועות לפני ואחרי השבוע שנבחר, עשוי ללוות את הסמל של סיווג טווח הזמן, ומדגיש את המסימות האחרונות שסוננו.</span> 
  <br><span>המסימות הקרובות ביותר, ללא תלות במסננים כלשהם, מוצגות כקשת מתחת (סוף שבוע) או מעל (אמצע השבוע) לסמן השבוע. החלק המודגש בו מייצג את קטע האסיפה של המסימה.</span> 
  <br><span> חלקים מסייעים או משלימים מוצגים כסמלים מתוארים.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span><a id="lookup_control_details_history">היסטוריה</a></span> <br><span>ניתן להשתמש בעד שלוש שורות נוספות כדי להציג תיעוד היסטורי קצר בפרטים. ניתן להתאים את מספר השורות המוצגות בהגדרות [6].</span> <br><span>במקרה של מסימות, תיבת סימון מציינת מסימות שהושלמו. למסימות שבוטלו אין תיבת סימון ותוויות אחרות מומחקות. אם התפקיד של מוקצה בחלק אסיפה הוא עוזר או משלים, תיבת הסימון מוצגת מאחורי פס אנכי.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_history">היסטוריה</a></span> 
  <br><span>ניתן להשתמש בעד שלוש שורות נוספות כדי להציג תיעוד היסטורי קצר בפרטים. ניתן להתאים את מספר השורות המוצגות בהגדרות [6].</span> 
  <br><span>במקרה של מסימות, תיבת סימון מציינת מסימות שהושלמו. למסימות שבוטלו אין תיבת סימון ותוויות אחרות מומחקות. אם התפקיד של מוקצה בחלק אסיפה הוא עוזר או משלים, תיבת הסימון מוצגת מאחורי פס אנכי.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. תיוג מסימות
  תיוג מסימות
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ההגדרות משותפות לפקדים שונים אם משתמשים בהם למטרה דומה, למשל לבחירת <i>מסימות שונות של תלמידים</i> .
  ההגדרות משותפות לפקדים שונים אם משתמשים בהם למטרה דומה, למשל לבחירת <i>מסימות שונות של תלמידים</i> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ארבעת הכפתורים הראשונים מייצגים קטגוריות שונות של מסימות:
  ארבעת הכפתורים הראשונים מייצגים קטגוריות שונות של מסימות:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span>משימות נבדלות גם לפי סוגיהן במונחים כמו קריאה, הדגמה, נאום או מנחה לימוד, שיכולות להיות תת-קבוצה של יותר מאחת מהקטגוריות שהוזכרו לעיל, למשל. מסימות קריאה זמינות הן ב<strong>מסימות אחרות</strong> והן ב<strong>חלקי תלמיד</strong>.</span>
  <span>משימות נבדלות גם לפי סוגיהן במונחים כמו קריאה, הדגמה, נאום או מנחה לימוד, שיכולות להיות תת-קבוצה של יותר מאחת מהקטגוריות שהוזכרו לעיל, למשל. מסימות קריאה זמינות הן ב<strong>מסימות אחרות</strong> והן ב<strong>חלקי תלמיד</strong>.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ניתן לשלב אפשרות זו עם הקטגוריות שנבחרו כדי להציג רק מסיות הדומות לזו המוקצה כעת.
  ניתן לשלב אפשרות זו עם הקטגוריות שנבחרו כדי להציג רק מסיות הדומות לזו המוקצה כעת.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. השווה את התיוג, כאשר האפשרות <strong>הקצאה</strong> נבחרת מ<a href="user_interface.html#lookup_control_settings">הגדרות</a> כדי לגלות סוג דומה של מסימות.
  השווה את התיוג, כאשר האפשרות <strong>הקצאה</strong> נבחרת מ<a href="user_interface.html#lookup_control_settings">הגדרות</a> כדי לגלות סוג דומה של מסימות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> <strong>עם אותו תלמיד</strong></span> <br><span>בעת הקצאת עוזר לחלק תלמיד, אפשרות זו זמינה, כדי להציג מסימות רק עם זה שכבר נבחר תלמיד.</span>
  <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> <strong>עם אותו תלמיד</strong></span> 
  <br><span>בעת הקצאת עוזר לחלק תלמיד, אפשרות זו זמינה, כדי להציג מסימות רק עם זה שכבר נבחר תלמיד.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. פרטי מסימה לא ידועים = %1; מחלקה %2; %3; עוזר (%4)
  פרטי מסימה לא ידועים = %1; מחלקה %2; %3; עוזר (%4)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong>תאריך</strong> ההקצאה או השימוש האחרון
  <strong>תאריך</strong> ההקצאה או השימוש האחרון
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>תאריך</strong> ההקצאה או השימוש האחרון
  <strong>תאריך</strong> ההקצאה או השימוש האחרון
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong>תדירות</strong> או מספר ההקצאות או השימושים
  <strong>תדירות</strong> או מספר ההקצאות או השימושים 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>תדירות</strong> או מספר ההקצאות או השימושים
  <strong>תדירות</strong> או מספר ההקצאות או השימושים 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong>שבועות סרק</strong> , או המספר הקטן ביותר של שבועות ללא מסימות <i>כלשהן</i> בין השבוע הנוכחי למקצה הקרוב ביותר (לפני או אחרי השבוע הנוכחי)
  <strong>שבועות סרק</strong> , או המספר הקטן ביותר של שבועות ללא מסימות <i>כלשהן</i> בין השבוע הנוכחי למקצה הקרוב ביותר (לפני או אחרי השבוע הנוכחי)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>שבועות סרק</strong> , או המספר הקטן ביותר של שבועות ללא מסימות <i>כלשהן</i> בין השבוע הנוכחי למקצה הקרוב ביותר (לפני או אחרי השבוע הנוכחי)
  <strong>שבועות סרק</strong> , או המספר הקטן ביותר של שבועות ללא מסימות <i>כלשהן</i> בין השבוע הנוכחי למקצה הקרוב ביותר (לפני או אחרי השבוע הנוכחי)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת באותו יום, או במקרה של דוברים הרצאה פומבית באותו שבוע או משימה אחרת להיעדר באותו חודש
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת באותו יום, או במקרה של דוברים הרצאה פומבית באותו שבוע או משימה אחרת להיעדר באותו חודש
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת באותו יום, או במקרה של דוברים הרצאה פומבית באותו שבוע או משימה אחרת להיעדר באותו חודש
  <img src="../images/warning_busy_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת באותו יום, או במקרה של דוברים הרצאה פומבית באותו שבוע או משימה אחרת להיעדר באותו חודש
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת של בן משפחה באותו היום
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת של בן משפחה באותו היום
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת של בן משפחה באותו היום
  <img src="../images/warning_family_member_24x24.png" alt="" width="24" height="24" />מסימה נוספת של בן משפחה באותו היום
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. סיווגים עוזרים לך לזהות במהירות את הערכים המתאימים ביותר עבור בחירה נוכחית, למשל אלה שנעשה בהם שימוש עבור מסימות מסוימות בתדירות נמוכה יותר או לא לאחרונה. טווח הערכים מחולק לתת-טווחים, המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים:
  סיווגים עוזרים לך לזהות במהירות את הערכים המתאימים ביותר עבור בחירה נוכחית, למשל אלה שנעשה בהם שימוש עבור מסימות מסוימות בתדירות נמוכה יותר או לא לאחרונה. טווח הערכים מחולק לתת-טווחים, המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. סיווגים עוזרים לך לזהות במהירות את הערכים המתאימים ביותר עבור בחירה נוכחית, למשל אלה שנעשה בהם שימוש עבור מסימות מסוימות בתדירות נמוכה יותר או לא לאחרונה. טווח הערכים מחולק לתת-טווחים, המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים:
  סיווגים עוזרים לך לזהות במהירות את הערכים המתאימים ביותר עבור בחירה נוכחית, למשל אלה שנעשה בהם שימוש עבור מסימות מסוימות בתדירות נמוכה יותר או לא לאחרונה. טווח הערכים מחולק לתת-טווחים, המיוצגים על ידי סמלים ייחודיים:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span>טווח תדרים</span> <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ עדיין אין תיעוד של מטלה או בחירה</span> <br><span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  <span>טווח תדרים</span> 
  <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> 
  <br><span>☐☐☐☐☐ עדיין אין תיעוד של מטלה או בחירה</span> 
  <br><span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> 
  <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span>טווח תדרים</span> <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> <br><span>☐☐☐☐☐ עדיין אין תיעוד של מטלה או בחירה</span> <br><span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  <span>טווח תדרים</span> 
  <br><span>טווח התדרים של הקצאות או בחירות מסומן על ידי מספר התיבות המסומנות:</span> 
  <br><span>☐☐☐☐☐ עדיין אין תיעוד של מטלה או בחירה</span> 
  <br><span>☑☐☐☐☐ נמוך</span> 
  <br><span>☑☑☐☐☐ מתחת לממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☐☐ ממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☐ מעל הממוצע</span> 
  <br><span>☑☑☑☑☑ גבוה</span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span><a id="lookup_control_details_timeline">ציר זמן</a></span> <br><span>ציר זמן, המייצג 4 שבועות לפני ואחרי השבוע שנבחר, עשוי ללוות את הסמל של סיווג טווח הזמן, ומדגיש את המסימות האחרונות שסוננו.</span> <br><span>המסימות הקרובות ביותר, ללא תלות במסננים כלשהם, מוצגות כקשת מתחת (סוף שבוע) או מעל (אמצע השבוע) לסמן השבוע. החלק המודגש בו מייצג את קטע האסיפה של המסימה.</span> <br><span> חלקים מסייעים או משלימים מוצגים כסמלים מתוארים.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_timeline">ציר זמן</a></span> 
  <br><span>ציר זמן, המייצג 4 שבועות לפני ואחרי השבוע שנבחר, עשוי ללוות את הסמל של סיווג טווח הזמן, ומדגיש את המסימות האחרונות שסוננו.</span> 
  <br><span>המסימות הקרובות ביותר, ללא תלות במסננים כלשהם, מוצגות כקשת מתחת (סוף שבוע) או מעל (אמצע השבוע) לסמן השבוע. החלק המודגש בו מייצג את קטע האסיפה של המסימה.</span> 
  <br><span> חלקים מסייעים או משלימים מוצגים כסמלים מתוארים.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span><a id="lookup_control_details_timeline">ציר זמן</a></span> <br><span>ציר זמן, המייצג 4 שבועות לפני ואחרי השבוע שנבחר, עשוי ללוות את הסמל של סיווג טווח הזמן, ומדגיש את המסימות האחרונות שסוננו.</span> <br><span>המסימות הקרובות ביותר, ללא תלות במסננים כלשהם, מוצגות כקשת מתחת (סוף שבוע) או מעל (אמצע השבוע) לסמן השבוע. החלק המודגש בו מייצג את קטע האסיפה של המסימה.</span> <br><span> חלקים מסייעים או משלימים מוצגים כסמלים מתוארים.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_timeline">ציר זמן</a></span> 
  <br><span>ציר זמן, המייצג 4 שבועות לפני ואחרי השבוע שנבחר, עשוי ללוות את הסמל של סיווג טווח הזמן, ומדגיש את המסימות האחרונות שסוננו.</span> 
  <br><span>המסימות הקרובות ביותר, ללא תלות במסננים כלשהם, מוצגות כקשת מתחת (סוף שבוע) או מעל (אמצע השבוע) לסמן השבוע. החלק המודגש בו מייצג את קטע האסיפה של המסימה.</span> 
  <br><span> חלקים מסייעים או משלימים מוצגים כסמלים מתוארים.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span><a id="lookup_control_details_history">היסטוריה</a></span> <br><span>ניתן להשתמש בעד שלוש שורות נוספות כדי להציג תיעוד היסטורי קצר בפרטים. ניתן להתאים את מספר השורות המוצגות בהגדרות [6].</span> <br><span>במקרה של מסימות, תיבת סימון מציינת מסימות שהושלמו. למסימות שבוטלו אין תיבת סימון ותוויות אחרות מומחקות. אם התפקיד של מוקצה בחלק אסיפה הוא עוזר או משלים, תיבת הסימון מוצגת מאחורי פס אנכי.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_history">היסטוריה</a></span> 
  <br><span>ניתן להשתמש בעד שלוש שורות נוספות כדי להציג תיעוד היסטורי קצר בפרטים. ניתן להתאים את מספר השורות המוצגות בהגדרות [6].</span> 
  <br><span>במקרה של מסימות, תיבת סימון מציינת מסימות שהושלמו. למסימות שבוטלו אין תיבת סימון ותוויות אחרות מומחקות. אם התפקיד של מוקצה בחלק אסיפה הוא עוזר או משלים, תיבת הסימון מוצגת מאחורי פס אנכי.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span><a id="lookup_control_details_history">היסטוריה</a></span> <br><span>ניתן להשתמש בעד שלוש שורות נוספות כדי להציג תיעוד היסטורי קצר בפרטים. ניתן להתאים את מספר השורות המוצגות בהגדרות [6].</span> <br><span>במקרה של מסימות, תיבת סימון מציינת מסימות שהושלמו. למסימות שבוטלו אין תיבת סימון ותוויות אחרות מומחקות. אם התפקיד של מוקצה בחלק אסיפה הוא עוזר או משלים, תיבת הסימון מוצגת מאחורי פס אנכי.</span>
  <span><a id="lookup_control_details_history">היסטוריה</a></span> 
  <br><span>ניתן להשתמש בעד שלוש שורות נוספות כדי להציג תיעוד היסטורי קצר בפרטים. ניתן להתאים את מספר השורות המוצגות בהגדרות [6].</span> 
  <br><span>במקרה של מסימות, תיבת סימון מציינת מסימות שהושלמו. למסימות שבוטלו אין תיבת סימון ותוויות אחרות מומחקות. אם התפקיד של מוקצה בחלק אסיפה הוא עוזר או משלים, תיבת הסימון מוצגת מאחורי פס אנכי.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. תיוג מסימות
  תיוג מסימות
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. תיוג מסימות
  תיוג מסימות
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ההגדרות משותפות לפקדים שונים אם משתמשים בהם למטרה דומה, למשל לבחירת <i>מסימות שונות של תלמידים</i> .
  ההגדרות משותפות לפקדים שונים אם משתמשים בהם למטרה דומה, למשל לבחירת <i>מסימות שונות של תלמידים</i> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ההגדרות משותפות לפקדים שונים אם משתמשים בהם למטרה דומה, למשל לבחירת <i>מסימות שונות של תלמידים</i> .
  ההגדרות משותפות לפקדים שונים אם משתמשים בהם למטרה דומה, למשל לבחירת <i>מסימות שונות של תלמידים</i> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span>משימות נבדלות גם לפי סוגיהן במונחים כמו קריאה, הדגמה, נאום או מנחה לימוד, שיכולות להיות תת-קבוצה של יותר מאחת מהקטגוריות שהוזכרו לעיל, למשל. מסימות קריאה זמינות הן ב<strong>מסימות אחרות</strong> והן ב<strong>חלקי תלמיד</strong>.</span>
  <span>משימות נבדלות גם לפי סוגיהן במונחים כמו קריאה, הדגמה, נאום או מנחה לימוד, שיכולות להיות תת-קבוצה של יותר מאחת מהקטגוריות שהוזכרו לעיל, למשל. מסימות קריאה זמינות הן ב<strong>מסימות אחרות</strong> והן ב<strong>חלקי תלמיד</strong>.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span>משימות נבדלות גם לפי סוגיהן במונחים כמו קריאה, הדגמה, נאום או מנחה לימוד, שיכולות להיות תת-קבוצה של יותר מאחת מהקטגוריות שהוזכרו לעיל, למשל. מסימות קריאה זמינות הן ב<strong>מסימות אחרות</strong> והן ב<strong>חלקי תלמיד</strong>.</span>
  <span>משימות נבדלות גם לפי סוגיהן במונחים כמו קריאה, הדגמה, נאום או מנחה לימוד, שיכולות להיות תת-קבוצה של יותר מאחת מהקטגוריות שהוזכרו לעיל, למשל. מסימות קריאה זמינות הן ב<strong>מסימות אחרות</strong> והן ב<strong>חלקי תלמיד</strong>.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ארבעת הכפתורים הראשונים מייצגים קטגוריות שונות של מסימות:
  ארבעת הכפתורים הראשונים מייצגים קטגוריות שונות של מסימות:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ארבעת הכפתורים הראשונים מייצגים קטגוריות שונות של מסימות:
  ארבעת הכפתורים הראשונים מייצגים קטגוריות שונות של מסימות:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ניתן לשלב אפשרות זו עם הקטגוריות שנבחרו כדי להציג רק מסיות הדומות לזו המוקצה כעת.
  ניתן לשלב אפשרות זו עם הקטגוריות שנבחרו כדי להציג רק מסיות הדומות לזו המוקצה כעת.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ניתן לשלב אפשרות זו עם הקטגוריות שנבחרו כדי להציג רק מסיות הדומות לזו המוקצה כעת.
  ניתן לשלב אפשרות זו עם הקטגוריות שנבחרו כדי להציג רק מסיות הדומות לזו המוקצה כעת.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. השווה את התיוג, כאשר האפשרות <strong>הקצאה</strong> נבחרת מ<a href="user_interface.html#lookup_control_settings">הגדרות</a> כדי לגלות סוג דומה של מסימות.
  השווה את התיוג, כאשר האפשרות <strong>הקצאה</strong> נבחרת מ<a href="user_interface.html#lookup_control_settings">הגדרות</a> כדי לגלות סוג דומה של מסימות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. השווה את התיוג, כאשר האפשרות <strong>הקצאה</strong> נבחרת מ<a href="user_interface.html#lookup_control_settings">הגדרות</a> כדי לגלות סוג דומה של מסימות.
  השווה את התיוג, כאשר האפשרות <strong>הקצאה</strong> נבחרת מ<a href="user_interface.html#lookup_control_settings">הגדרות</a> כדי לגלות סוג דומה של מסימות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> <strong>עם אותו תלמיד</strong></span> <br><span>בעת הקצאת עוזר לחלק תלמיד, אפשרות זו זמינה, כדי להציג מסימות רק עם זה שכבר נבחר תלמיד.</span>
  <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> <strong>עם אותו תלמיד</strong></span> 
  <br><span>בעת הקצאת עוזר לחלק תלמיד, אפשרות זו זמינה, כדי להציג מסימות רק עם זה שכבר נבחר תלמיד.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> <strong>עם אותו תלמיד</strong></span> <br><span>בעת הקצאת עוזר לחלק תלמיד, אפשרות זו זמינה, כדי להציג מסימות רק עם זה שכבר נבחר תלמיד.</span>
  <span><img src="../images/equal-circle_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> <strong>עם אותו תלמיד</strong></span> 
  <br><span>בעת הקצאת עוזר לחלק תלמיד, אפשרות זו זמינה, כדי להציג מסימות רק עם זה שכבר נבחר תלמיד.</span> 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פרטי מסימה לא ידועים = %1; מחלקה %2; %3; עוזר (%4)
  פרטי מסימה לא ידועים = %1; מחלקה %2; %3; עוזר (%4)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פרטי מסימה לא ידועים = %1; מחלקה %2; %3; עוזר (%4)
  פרטי מסימה לא ידועים = %1; מחלקה %2; %3; עוזר (%4)
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או נאום פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או הרצאה פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או הרצאה פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. TheocBase יכול להתמודד עם נאומים פומביים שהופסקו, כלומר נושא נאום יכול להשתנות עם הזמן והוא נקבע גם לפי התאריך, הוא ניתן. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <"a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines> נאומים שהופסקו <a/> ולייבא את הנתונים פעם נוספת, כך שהנושא המתאים לכל תאריך בלוח הזמנים.
  TheocBase יכול להתמודד עם נאומים פומביים שהופסקו, כלומר נושא נאום יכול להשתנות עם הזמן והוא נקבע גם לפי התאריך, הוא ניתן. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <"a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines> נאומים שהופסקו <a/> ולייבא את הנתונים פעם נוספת, כך שהנושא המתאים לכל תאריך בלוח הזמנים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. TheocBase יכול להתמודד עם הרצאות פומביות שהופסקו, כלומר נושא ההרצאה יכול להשתנות במהלך הזמן והוא גם נקבע לפי התאריך שבו היא ניתנת. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines">השיחות שהופסקו</a> ולייבא את הנתונים שוב, כדי לקבל את הנושא הנכון עבור כל תאריך בלוח הזמנים.
  TheocBase יכול להתמודד עם הרצאות פומביות שהופסקו, כלומר נושא ההרצאה יכול להשתנות במהלך הזמן והוא גם נקבע לפי התאריך שבו היא ניתנת. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines">השיחות שהופסקו</a> ולייבא את הנתונים שוב, כדי לקבל את הנושא הנכון עבור כל תאריך בלוח הזמנים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הגדרות - נאומים פומביים
  הגדרות - נאומים פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הגדרות - הרצאות פומביים
  הגדרות - הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומביים
  נאומים פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הוספת רשימת כותרות נאומים פומביים
  הוספת רשימת כותרות נאומים פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הוספת רשימת כותרות הרצאות פומביים
  הוספת רשימת כותרות הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> נאומים פומביים </strong>.
  ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> נאומים פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ראשי פרקים של נאוםמים פומביים מתוקנים
  ראשי פרקים של נאוםמים פומביים מתוקנים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ראשי פרקים של הרצאות פומביים מתוקנים
  ראשי פרקים של הרצאות פומביים מתוקנים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הנאומים פומביים </strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הנאומים פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הנאומים פומביים </strong>.
  פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הנאומים פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> נאומים פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> נאומים פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> הרצאות פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> הרצאות פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הנאומים פומביים</strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הנאומים פומביים</strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים</strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים</strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הכנס נאומים פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  הכנס נאומים פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הכנס הרצאות פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  הכנס הרצאות פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> נאומים פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> נאומים פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> הרצאות פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> הרצאות פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של נאומים פומביים </a> .
  קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של נאומים פומביים  </a> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים </a> .
  קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים  </a> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> נאומים פומביים </strong>.
  בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> נאומים פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת נאומים פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של נאומים פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הנאומים פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פומביים של נאומים פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע לנאומים פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת נאומים פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של נאומים פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> 
  <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הנאומים פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פומביים של נאומים פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע לנאומים פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת הרצאות פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הרצאות פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פרקים של הרצאות פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע להרצאות פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת הרצאות פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> 
  <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הרצאות פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פרקים של הרצאות פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע להרצאות פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר נאומ/ים (מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר נאומ/ים (מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר הרצא/ות פומבי/ים(מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר הרצא/ות פומבי/ים(מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומביים
  נאומים פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת נאומים פומביים, השירים והמבשרים
  <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת נאומים פומביים, השירים והמבשרים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת הרצאות פומביים, השירים והמבשרים
  <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת הרצאות פומביים, השירים והמבשרים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong> מתאם נאומים פומבים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  <strong> מתאם נאומים פומבים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong> מתאם הרצאות פומביים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  <strong> מתאם הרצאות פומביים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {נושא נאום פומבי}
  {נושא נאום פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {נושא הרצאה פומבי}
  {נושא הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {משפר נאום פומבי}
  {משפר נאום פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {משפר הרצאוה פומבי}
  {משפר הרצאוה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תג סיום לולאת נואם פומבי}
  [תג סיום לולאת נואם פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תג סיום לולאת הרצאה פומבי}
  [תג סיום לולאת הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תג התחלת לולאת נואם פומבי (2)]
  [תג התחלת לולאת נואם פומבי (2)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תג התחלת לולאת הרצאה פומבי (2)]
  [תג התחלת לולאת הרצאה פומבי (2)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {נאומים פומבים של הנואם}
  {נאומים פומבים של הנואם}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {הרצאות פומביים של הנואם}
  {הרצאות פומביים של הנואם}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תגית התחלת לולאת נאום פומבי (4)]
  [תגית התחלת לולאת נאום פומבי (4)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תגית התחלת לולאת הרצאה פומבי (4)]
  [תגית התחלת לולאת הרצאה פומבי (4)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תג סיום נאום פומבי]
  [תג סיום נאום פומבי]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תג סיום הרצאה פומבי]
  [תג סיום הרצאה פומבי]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {תאריך עדכון נאום פומבי}
  {תאריך עדכון נאום פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {תאריך עדכון הרצאה פומבי}
  {תאריך עדכון הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאוה פומבי
  הרצאוה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי נאומים פומפים </a> ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי נאומים פומפים </a> ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי הרצאות פומביים </a> ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי הרצאות פומביים </a> ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת נאום פומבי (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת נאום פומבי (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאה פומבי (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאה פומבי (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הוספת רשימת כותרות הנאוםמים הפומבים
  הוספת רשימת כותרות הנאוםמים הפומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הוספת רשימת כותרות ההרצאות פומביים
  הוספת רשימת כותרות ההרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ראשי פרקים מתוקנים של נאומים פומבים
  ראשי פרקים מתוקנים של נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ראשי פרקים מתוקנים של הרצאות פומביים
  ראשי פרקים מתוקנים של הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. כותרות נאומים פומבים
  כותרות נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. כותרות הרצאות פומביים
  כותרות הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאוה פומבי
  הרצאוה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי נאומים פומבים ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי נאומים פומבים ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי הרצאות פומביים ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי הרצאות פומביים ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת נאומים פומבים (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת נאומים פומבים (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאות פומביים (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאות פומביים (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. מספר נאום פומבי
  מספר נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. מספר הרצאה פומבי
  מספר הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נושא נאום פומבי
  נושא נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. נושא הרצאה פומבי
  נושא הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. מספר נאום פומבי חסר
  מספר נאום פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. מספר הרצאה פומבי חסר
  מספר הרצאה פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נושא נאום פומבי חסר
  נושא נאום פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. נושא הרצאה פומבי חסר
  נושא הרצאה פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי כבר נשמרה!
  נאום פומבי כבר נשמרה!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי כבר נשמרה!
  הרצאה פומבי כבר נשמרה!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי נוספה למסד הנתונים
  נאום פומבי נוספה למסד הנתונים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי נוספה למסד הנתונים
  הרצאה פומבי נוספה למסד הנתונים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נומים פובים - הנושא נוסף
  נומים פובים - הנושא נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות, פומביים - הנושא נוסף
  הרצאות, פומביים - הנושא נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן
  נאום פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן
  הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף
  נאום פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף
  הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נושא של נאום פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  נושא של נאום פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. נושא של הרצאה פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  נושא של הרצאה פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הוסף את נושאי הנאום פומבי. העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  הוסף את נושאי הנאום פומבי. העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). 
  המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הוסף את נושאי ההרצאה פומבי העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  הוסף את נושאי ההרצאה פומבי העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). 
  המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. %1 מתוכנן לנאום פומבי! הנאומים האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. להסיר אותו כנואם?
  %1 מתוכנן לנאום פומבי! הנאומים האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. 
  להסיר אותו כנואם?
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. %1 מתוכנן להרצאות פומביים! הנאומים האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. להסיר אותו כנואם?
  %1 מתוכנן להרצאות פומביים! הנאומים האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. 
  להסיר אותו כנואם?
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. %1 מתוכנן לנאום פומבי! השיחות האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  %1 מתוכנן לנאום פומבי! השיחות האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. %1 מתוכנן להרצאה פומבי! השיחות האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  %1 מתוכנן להרצאה פומבי! השיחות האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבית עם אותו מספר כבר נשמרת! האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  נאום פומבית עם אותו מספר כבר נשמרת! 
  האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? 
    
  נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי עם אותו מספר כבר נשמרת! האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  הרצאה פומבי עם אותו מספר כבר נשמרת! 
  האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? 
    
  נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבית עם אותו מספר כבר נשמרת! האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  נאום פומבית עם אותו מספר כבר נשמרת! 
  האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? 
    
  נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבית עם אותו מספר כבר נשמרת! האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  הרצאה פומבית עם אותו מספר כבר נשמרת! 
  האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? 
    
  נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. מתאמ נאומים פומבים
  מתאמ נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. מתאמ הרצאות פומביים
  מתאמ הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. תחזוקת נאומים פומבים
  תחזוקת נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. תחזוקת הרצאות פומביים
  תחזוקת הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. צפה ברשימת הנאומים פומבים
  צפה ברשימת הנאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. צפה ברשימת ההרצאות פומביים
  צפה ברשימת ההרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ערוך את רשימת הנאומים פומבים
  ערוך את רשימת הנאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ערוך את רשימת ההרצאות פומביים
  ערוך את רשימת ההרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הדפיסו רשימת נאומים פומבים
  הדפיסו רשימת נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הדפיסו רשימת הרצאות פומביים
  הדפיסו רשימת הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הצג תאריך עדכון לנאומים פומבים
  הצג תאריך עדכון לנאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הצג תאריך עדכון להרצאות פומביים
  הצג תאריך עדכון להרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאומים פומבים
  נאומים פומבים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נאום פומבי
  נאום פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או הרצאה פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או הרצאה פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או הרצאה פומבית <strong>מספר</strong>
  <strong>משימה, חלק פגישה</strong> , <strong>נושא</strong> או הרצאה פומבית <strong>מספר</strong>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. TheocBase יכול להתמודד עם הרצאות פומביות שהופסקו, כלומר נושא ההרצאה יכול להשתנות במהלך הזמן והוא גם נקבע לפי התאריך שבו היא ניתנת. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines">השיחות שהופסקו</a> ולייבא את הנתונים שוב, כדי לקבל את הנושא הנכון עבור כל תאריך בלוח הזמנים.
  TheocBase יכול להתמודד עם הרצאות פומביות שהופסקו, כלומר נושא ההרצאה יכול להשתנות במהלך הזמן והוא גם נקבע לפי התאריך שבו היא ניתנת. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines">השיחות שהופסקו</a> ולייבא את הנתונים שוב, כדי לקבל את הנושא הנכון עבור כל תאריך בלוח הזמנים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. TheocBase יכול להתמודד עם הרצאות פומביות שהופסקו, כלומר נושא ההרצאה יכול להשתנות במהלך הזמן והוא גם נקבע לפי התאריך שבו היא ניתנת. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines">השיחות שהופסקו</a> ולייבא את הנתונים שוב, כדי לקבל את הנושא הנכון עבור כל תאריך בלוח הזמנים.
  TheocBase יכול להתמודד עם הרצאות פומביות שהופסקו, כלומר נושא ההרצאה יכול להשתנות במהלך הזמן והוא גם נקבע לפי התאריך שבו היא ניתנת. לאחר הייבוא הראשוני, תוכל לבצע התאמות לגבי <a href="settings_public_talks.html#revised_public_talk_outlines">השיחות שהופסקו</a> ולייבא את הנתונים שוב, כדי לקבל את הנושא הנכון עבור כל תאריך בלוח הזמנים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הגדרות - הרצאות פומביים
  הגדרות - הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הגדרות - הרצאות פומביים
  הגדרות - הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הוספת רשימת כותרות הרצאות פומביים
  הוספת רשימת כותרות הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הוספת רשימת כותרות הרצאות פומביים
  הוספת רשימת כותרות הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  ב <strong> הגדרות </strong> בחר את הדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ראשי פרקים של הרצאות פומביים מתוקנים
  ראשי פרקים של הרצאות פומביים מתוקנים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ראשי פרקים של הרצאות פומביים מתוקנים
  ראשי פרקים של הרצאות פומביים מתוקנים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נושאים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  פתח את הדף; <strong> הוסף נאומים </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> הרצאות פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> הרצאות פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> הרצאות פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  לחץ פעמיים על השדה <strong> עדכון </strong> של הנאום החדש ברשימת ה <strong> הרצאות פומביים </strong> והזן את תאריך העדכון.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים</strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים</strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים</strong>.
  פתח את הדף <strong> הוסף נאום </strong> ב <strong> הגדרות הרצאות פומביים</strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הכנס הרצאות פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  הכנס הרצאות פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הכנס הרצאות פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  הכנס הרצאות פומביים על פי ההוראות בדיאלוג.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> הרצאות פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> הרצאות פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> הרצאות פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  אם אתה מתכנן לייבא נתונים נוספים, המכילים רשומה היסטורית, ייתכן שיהיה מועיל לשמור גם רשימה מלאה של נאומים שהופסקו והמתוקנות יחד עם התאריכים המתאימים, על מנת להתאים נכון למספרי הנאום הנתונים. עיין בסעיף <a href="#revised_public_talk_outlines"> הרצאות פומביים מתוקנים </a> כיצד לעדכן נאומים.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים </a> .
  קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים  </a> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים </a> .
  קודם כל אתה צריח <a href="#revised_public_talk_outlines"> להוסיף את הרשימה המלאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים  </a> .
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  בכרטיסייה <strong> הגדרות </strong> בחר בכרטיסייה <strong> הוסף קהילות ונואמים</strong> בדף <strong> הרצאות פומביים </strong>.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת הרצאות פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הרצאות פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פרקים של הרצאות פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע להרצאות פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת הרצאות פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> 
  <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הרצאות פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פרקים של הרצאות פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע להרצאות פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת הרצאות פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הרצאות פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פרקים של הרצאות פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע להרצאות פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  <span> אתה יכול להעתיק ולהדביק את נאומים מרשימת הרצאות פומביים (S-99) או ישירות מ- jw.org. התוצאה של ראשי פרקים של הרצאות פומביים בסעיף המסמכים עשויה להיות מוצגת במספר עמודים עם 15 נאומים בכל אחת מהן. אם רשימה זו מכילה את שניהם, מספר הנאום יחד עם הנושא שלה, תוכלו להעתיק ולהדביק את הנאומים ישירות מכל עמוד. </ Span> 
  <br> <span> בכל מקרה צריך לבדוק ול <a href="#revised_public_talk_outlines"> לעדכן נאומים מתוקנים או הפסקות </a> לאחר מכן. יתכן ויהיה זמין טופס נפרד המלווה את רשימת הרצאות פומביים (S-99) המכיל תיקונים. אם טופס זה אינו זמין בשפה שלך, אתה יכול למצוא נאומים מעודכנים, גם אם אתה מסנן את ראשי פרקים של הרצאות פומביים לפי תאריך העדכון שנמצא בטופס S-99. עיין גם בהודעות (S-147) בנוגע להרצאות פומביים למידע נוסף (למשל תאריך שהופסק). </ Span>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר הרצא/ות פומבי/ים(מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר הרצא/ות פומבי/ים(מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר הרצא/ות פומבי/ים(מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  בדיאלוג, הזן את הנואמים והקהילות בפורמט הבא: <br> <code class = "green"> קהילה </ code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green" > שם הנואם </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "green"> טלפון </code> <code class = "highlight_gray"> TAB </code> <code class = "ירוק"> מספר הרצא/ות פומבי/ים(מופרדות על ידי פסיקים) </code>
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת הרצאות פומביים, השירים והמבשרים
  <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת הרצאות פומביים, השירים והמבשרים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת הרצאות פומביים, השירים והמבשרים
  <strong> זקן קהילה: </strong> צפו בהגדרות הקהילה, רשימת הרצאות פומביים, השירים והמבשרים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. <strong> מתאם הרצאות פומביים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  <strong> מתאם הרצאות פומביים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. <strong> מתאם הרצאות פומביים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  <strong> מתאם הרצאות פומביים: </strong> ערוך את לוח הזמנים וההגדרות של אסיפות סוף השבוע, אירועים מיוחדים; לנהל את רשימת הנואמים פומבים; הדפס את כל הגיליונות הקשורים לאסיפות סוף השבוע
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {נושא הרצאה פומבי}
  {נושא הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {נושא הרצאה פומבי}
  {נושא הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {משפר הרצאוה פומבי}
  {משפר הרצאוה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {משפר הרצאוה פומבי}
  {משפר הרצאוה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תג סיום לולאת הרצאה פומבי}
  [תג סיום לולאת הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תג סיום לולאת הרצאה פומבי}
  [תג סיום לולאת הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תג התחלת לולאת הרצאה פומבי (2)]
  [תג התחלת לולאת הרצאה פומבי (2)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תג התחלת לולאת הרצאה פומבי (2)]
  [תג התחלת לולאת הרצאה פומבי (2)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {הרצאות פומביים של הנואם}
  {הרצאות פומביים של הנואם}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {הרצאות פומביים של הנואם}
  {הרצאות פומביים של הנואם}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תגית התחלת לולאת הרצאה פומבי (4)]
  [תגית התחלת לולאת הרצאה פומבי (4)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תגית התחלת לולאת הרצאה פומבי (4)]
  [תגית התחלת לולאת הרצאה פומבי (4)]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. [תג סיום הרצאה פומבי]
  [תג סיום הרצאה פומבי]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. [תג סיום הרצאה פומבי]
  [תג סיום הרצאה פומבי]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. {תאריך עדכון הרצאה פומבי}
  {תאריך עדכון הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. {תאריך עדכון הרצאה פומבי}
  {תאריך עדכון הרצאה פומבי}
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאוה פומבי
  הרצאוה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאוה פומבי
  הרצאוה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי הרצאות פומביים </a> ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי הרצאות פומביים </a> ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי הרצאות פומביים </a> ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שרעים או <a href="settings_public_talks.html#add_public_talk_titles"> נושאי הרצאות פומביים </a> ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאה פומבי (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאה פומבי (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאה פומבי (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאה פומבי (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הוספת רשימת כותרות ההרצאות פומביים
  הוספת רשימת כותרות ההרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הוספת רשימת כותרות ההרצאות פומביים
  הוספת רשימת כותרות ההרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. ראשי פרקים מתוקנים של הרצאות פומביים
  ראשי פרקים מתוקנים של הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ראשי פרקים מתוקנים של הרצאות פומביים
  ראשי פרקים מתוקנים של הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. כותרות הרצאות פומביים
  כותרות הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. כותרות הרצאות פומביים
  כותרות הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי
  הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאוה פומבי
  הרצאוה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאוה פומבי
  הרצאוה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי הרצאות פומביים ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי הרצאות פומביים ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי הרצאות פומביים ל- TheocBase.
  לאחר מכן ייבא / הזן נתונים שימושיים כמו שיעורים או נושאי הרצאות פומביים ל- TheocBase.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאות פומביים (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאות פומביים (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאות פומביים (נכנסות ויוצאות).
  על המסך הראשי הקצו אחים לחלקי תוכנה שונים ו / או השתמשו בעורך לקביעת הרצאות פומביים (נכנסות ויוצאות).
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. מספר הרצאה פומבי
  מספר הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. מספר הרצאה פומבי
  מספר הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נושא הרצאה פומבי
  נושא הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. נושא הרצאה פומבי
  נושא הרצאה פומבי
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. מספר הרצאה פומבי חסר
  מספר הרצאה פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. מספר הרצאה פומבי חסר
  מספר הרצאה פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נושא הרצאה פומבי חסר
  נושא הרצאה פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. נושא הרצאה פומבי חסר
  נושא הרצאה פומבי חסר
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי כבר נשמרה!
  הרצאה פומבי כבר נשמרה!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי כבר נשמרה!
  הרצאה פומבי כבר נשמרה!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי נוספה למסד הנתונים
  הרצאה פומבי נוספה למסד הנתונים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי נוספה למסד הנתונים
  הרצאה פומבי נוספה למסד הנתונים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות, פומביים - הנושא נוסף
  הרצאות, פומביים - הנושא נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות, פומביים - הנושא נוסף
  הרצאות, פומביים - הנושא נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן
  הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן
  הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח הזמנים עודכן 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף
  הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף
  הרצאה פומבי ושיור המצפה - לוח זמנים נוסף 
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. נושא של הרצאה פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  נושא של הרצאה פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. נושא של הרצאה פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  נושא של הרצאה פומבי לא נמצאו. הוסף נושא ונסה שוב!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הוסף את נושאי ההרצאה פומבי העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  הוסף את נושאי ההרצאה פומבי העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). 
  המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הוסף את נושאי ההרצאה פומבי העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  הוסף את נושאי ההרצאה פומבי העתק נושאים והדבק למטה (Ctrl + V / cmd + V). 
  המספר צריך להיות בעמודה הראשונה והנושא בשנייה.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאות פומביים
  הרצאות פומביים
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. %1 מתוכנן להרצאות פומביים! הנאומים האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. להסיר אותו כנואם?
  %1 מתוכנן להרצאות פומביים! הנאומים האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. 
  להסיר אותו כנואם?
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. %1 מתוכנן להרצאות פומביים! הנאומים האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. להסיר אותו כנואם?
  %1 מתוכנן להרצאות פומביים! הנאומים האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר אותו כנואם. 
  להסיר אותו כנואם?
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. %1 מתוכנן להרצאה פומבי! השיחות האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  %1 מתוכנן להרצאה פומבי! השיחות האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. %1 מתוכנן להרצאה פומבי! השיחות האלה כן תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  %1 מתוכנן להרצאה פומבי! השיחות האלה כן 
  תועבר לרשימת המטלות אם תסיר את התלמיד.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 1. הרצאה פומבי עם אותו מספר כבר נשמרת! האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  הרצאה פומבי עם אותו מספר כבר נשמרת! 
  האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? 
    
  נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. הרצאה פומבי עם אותו מספר כבר נשמרת! האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  הרצאה פומבי עם אותו מספר כבר נשמרת! 
  האם אתה רוצה להפסיק את הנאום הקודמת? 
    
  נאום מתוזמנות יועברו לרשימת המטלות.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
18 Jan from 4:49pm to 6:43pm