19 Jan from 9:16am to 9:46am
Tomo changed 249 translations in Nepali on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. सेटिङ
  सेटिङ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सेटिङ
  सेटिङ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सेटिङ
  सेटिङ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. मण्डली बाइबल अध्ययन
  मण्डली बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मण्डली बाइबल अध्ययन
  मण्डली बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मण्डली बाइबल अध्ययन
  मण्डली बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. परिचय
  परिचय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. परिचय
  परिचय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. परिचय
  परिचय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. गीत %1 र प्रार्थना
  गीत %1 प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गीत %1 र प्रार्थना
  गीत %1 प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गीत %1 र प्रार्थना
  गीत %1 प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अरू मण्डलीमा भाषण दिनेहरू
  अरू मण्डलीमा भाषण दिनेहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अरू मण्डलीमा भाषण दिनेहरू
  अरू मण्डलीमा भाषण दिनेहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अरू मण्डलीमा भाषण दिनेहरू
  अरू मण्डलीमा भाषण दिनेहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. कार्यतालिकामा पठाउनुहोस्
  कार्यतालिकामा पठाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. कार्यतालिकामा पठाउनुहोस्
  कार्यतालिकामा पठाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. कार्यतालिकामा पठाउनुहोस्
  कार्यतालिकामा पठाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सेवा वर्ष
  सेवा वर्ष
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सेवा वर्ष
  सेवा वर्ष
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सेवा वर्ष
  सेवा वर्ष
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. जनभाषण
  जनभाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषण
  जनभाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषण
  जनभाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विद्यार्थीको असाइनमेन्ट
  विद्यार्थीको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विद्यार्थीको असाइनमेन्ट
  विद्यार्थीको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विद्यार्थीको असाइनमेन्ट
  विद्यार्थीको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. प्रहरीधरहरा अध्ययन
  प्रहरीधरहरा अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रहरीधरहरा अध्ययन
  प्रहरीधरहरा अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रहरीधरहरा अध्ययन
  प्रहरीधरहरा अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन।
  तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन।
  तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन।
  तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो प्रकाशकको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन।
  सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन।
  सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन।
  सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सहायगी व्यक्ति एउटै लिङ्गको वा एउटै परिवारको सदस्य हुनुपर्छ।
  सहायगी व्यक्ति एउटै लिङ्गको वा एउटै परिवारको सदस्य हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सहायगी व्यक्ति एउटै लिङ्गको वा एउटै परिवारको सदस्य हुनुपर्छ।
  सहायगी व्यक्ति एउटै लिङ्गको वा एउटै परिवारको सदस्य हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सहायगी व्यक्ति एउटै लिङ्गको वा एउटै परिवारको सदस्य हुनुपर्छ।
  सहायगी व्यक्ति एउटै लिङ्गको वा एउटै परिवारको सदस्य हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन।
  तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन।
  तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन।
  तोकिएको व्यक्ति यस दिन उपलब्ध छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. % 1 द्वारा
  % 1 द्वारा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सेटिङ
  सेटिङ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सेटिङ
  सेटिङ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सेटिङ
  सेटिङ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विद्यार्थी नभएको सभाको भाग
  विद्यार्थी नभएको सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विद्यार्थी नभएको सभाको भाग
  विद्यार्थी नभएको सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विद्यार्थी नभएको सभाको भाग
  विद्यार्थी नभएको सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अरू असाइनमेन्ट
  अरू असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अरू असाइनमेन्ट
  अरू असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अरू असाइनमेन्ट
  अरू असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विद्यार्थीको भाग
  विद्यार्थीको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विद्यार्थीको भाग
  विद्यार्थीको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विद्यार्थीको भाग
  विद्यार्थीको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. उस्तै असाइनमेन्ट मात्र
  उस्तै असाइनमेन्ट मात्र
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. उस्तै असाइनमेन्ट मात्र
  उस्तै असाइनमेन्ट मात्र
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. उस्तै असाइनमेन्ट मात्र
  उस्तै असाइनमेन्ट मात्र
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. मिति
  मिति
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मिति
  मिति
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मिति
  मिति
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. आवृत्ति
  आवृत्ति
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आवृत्ति
  आवृत्ति
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आवृत्ति
  आवृत्ति
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. असाइनमेन्ट
  असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. थर
  थर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. थर
  थर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. थर
  थर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभा
  हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन सेवा सभा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभा
  हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन सेवा सभा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभा
  हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन सेवा सभा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. क्षेत्र सेवाको सभा
  क्षेत्र सेवाको सभा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. क्षेत्र सेवाको सभा
  क्षेत्र सेवाको सभा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. क्षेत्र सेवाको सभा
  क्षेत्र सेवाको सभा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. कुराकानी गर्ने सीप तिखारौं
  कुराकानी गर्ने सीप तिखारौं
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. कुराकानी गर्ने सीप तिखारौं
  कुराकानी गर्ने सीप तिखारौं
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. कुराकानी गर्ने सीप तिखारौं
  कुराकानी गर्ने सीप तिखारौं
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ख्रिष्टियन जीवन
  ख्रिष्टियन जीवन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ख्रिष्टियन जीवन
  ख्रिष्टियन जीवन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ख्रिष्टियन जीवन
  ख्रिष्टियन जीवन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. जनभाषण
  जनभाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषण
  जनभाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषण
  जनभाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. प्रहरीधरहरा अध्ययन
  प्रहरीधरहरा अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रहरीधरहरा अध्ययन
  प्रहरीधरहरा अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रहरीधरहरा अध्ययन
  प्रहरीधरहरा अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. चेयरम्यान
  चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. चेयरम्यान
  चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. चेयरम्यान
  चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सल्लाहकार
  सल्लाहकार
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सल्लाहकार
  सल्लाहकार
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सल्लाहकार
  सल्लाहकार
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. गीत र प्रार्थना
  गीत प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गीत र प्रार्थना
  गीत प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गीत र प्रार्थना
  गीत प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  बाइबलमा पाइने अनमोल धन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. बहुमूल्य रत्न
  बहुमूल्य रत्न
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बहुमूल्य रत्न
  बहुमूल्य रत्न
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बहुमूल्य रत्न
  बहुमूल्य रत्न
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. बाइबल पढाई
  बाइबल पढाई
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाइबल पढाई
  बाइबल पढाई
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाइबल पढाई
  बाइबल पढाई
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. नमुना कुराकानी भिडियो
  नमुना कुराकानी भिडियो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नमुना कुराकानी भिडियो
  नमुना कुराकानी भिडियो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नमुना कुराकानी भिडियो
  नमुना कुराकानी भिडियो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. पहिलो भेट
  पहिलो भेट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. पहिलो भेट
  पहिलो भेट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. पहिलो भेट
  पहिलो भेट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. पुनःभेट
  पुनःभेट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. पुनःभेट
  पुनःभेट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. पुनःभेट
  पुनःभेट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. बाइबल अध्ययन
  बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाइबल अध्ययन
  बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाइबल अध्ययन
  बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. भाषण
  भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भाषण
  भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भाषण
  भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ख्रिष्टियन जीवन भाषण
  ख्रिष्टियन जीवन भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ख्रिष्टियन जीवन भाषण
  ख्रिष्टियन जीवन भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ख्रिष्टियन जीवन भाषण
  ख्रिष्टियन जीवन भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. मण्डली बाइबल अध्ययन
  मण्डली बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मण्डली बाइबल अध्ययन
  मण्डली बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मण्डली बाइबल अध्ययन
  मण्डली बाइबल अध्ययन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. स्मरणार्थको निम्तो
  स्मरणार्थको निम्तो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. स्मरणार्थको निम्तो
  स्मरणार्थको निम्तो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. स्मरणार्थको निम्तो
  स्मरणार्थको निम्तो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अर्को भिडियो भाग
  अर्को भिडियो भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अर्को भिडियो भाग
  अर्को भिडियो भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अर्को भिडियोको भाग
  अर्को भिडियोको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अर्को भिडियोको भाग
  अर्को भिडियोको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अर्को भिडियोको भाग
  अर्को भिडियोको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सभाको भाग
  सभाको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अरू असाइनमेन्ट
  अरू असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अरू असाइनमेन्ट
  अरू असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अर्को असाइनमेन्ट
  अर्को असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अर्को असाइनमेन्ट
  अर्को असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अर्को असाइनमेन्ट
  अर्को असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विद्यार्थीको भाग
  विद्यार्थीको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विद्यार्थीको भाग
  विद्यार्थीको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विद्यार्थीको भाग
  विद्यार्थीको भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  विद्यार्थीको भागको सहयोगी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अध्ययन संचालक
  अध्ययन संचालक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अध्ययन संचालक
  अध्ययन संचालक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अध्ययन संचालक
  अध्ययन संचालक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. छलफल
  छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. छलफल
  छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. छलफल
  छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. प्रदर्शन
  प्रदर्शन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रदर्शन
  प्रदर्शन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रदर्शन
  प्रदर्शन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. प्रार्थना
  प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रार्थना
  प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रार्थना
  प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अतिथि सेवा
  अतिथि सेवा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि सेवा
  अतिथि सेवा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अतिथि सेवा
  अतिथि सेवा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सुरुको प्रार्थना
  सुरुको प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सुरुको प्रार्थना
  सुरुको प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सुरुको प्रार्थना
  सुरुको प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. समापन प्रार्थन
  समापन प्रार्थन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. समापन प्रार्थन
  समापन प्रार्थन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. समापन प्रार्थन
  समापन प्रार्थन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. जीवन र सेवा सभाको चेयरम्यान
  जीवन सेवा सभाको चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जीवन र सेवा सभाको चेयरम्यान
  जीवन सेवा सभाको चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जीवन र सेवा सभाको चेयरम्यान
  जीवन सेवा सभाको चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. जनभाषणको चेयरम्यान
  जनभाषणको चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणको चेयरम्यान
  जनभाषणको चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणको चेयरम्यान
  जनभाषणको चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. एउटै विद्यार्थीसँग
  एउटै विद्यार्थीसँग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै विद्यार्थीसँग
  एउटै विद्यार्थीसँग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै विद्यार्थीसँग
  एउटै विद्यार्थीसँग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. हालको असाइनमेन्ट छैन
  हालको असाइनमेन्ट छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. हालको असाइनमेन्ट छैन
  हालको असाइनमेन्ट छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. हालको असाइनमेन्ट छैन
  हालको असाइनमेन्ट छैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. A1
  A1
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. A1
  A1
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. A1
  A1
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. A2
  A2
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. A2
  A2
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. A2
  A2
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. A2
  A2
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. A1
  A1
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. मुख्यालयबाट प्रतिनिधिको भ्रमण
  मुख्यालयबाट प्रतिनिधिको भ्रमण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्यालयबाट प्रतिनिधिको भ्रमण
  मुख्यालयबाट प्रतिनिधिको भ्रमण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्यालयबाट प्रतिनिधिको भ्रमण
  मुख्यालयबाट प्रतिनिधिको भ्रमण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. बेथेल वक्ताको भ्रमण
  बेथेल वक्ताको भ्रमण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बेथेल वक्ताको भ्रमण
  बेथेल वक्ताको भ्रमण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बेथेल वक्ताको भ्रमण
  बेथेल वक्ताको भ्रमण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. आज
  आज
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आज
  आज
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आज
  आज
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. यो भाषण रोकिएको छ। कृपया अर्को भाषण छान्नुहोस्।
  यो भाषण रोकिएको कृपया अर्को भाषण छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो भाषण रोकिएको छ। कृपया अर्को भाषण छान्नुहोस्।
  यो भाषण रोकिएको कृपया अर्को भाषण छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो भाषण रोकिएको छ। कृपया अर्को भाषण छान्नुहोस्।
  यो भाषण रोकिएको कृपया अर्को भाषण छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. यो भाषण यो वक्ताले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। कृपया अर्को भाषण वा वक्ता छान्नुहोस्।
  यो भाषण यो वक्ताले प्रस्तुत गर्न सक्दैनकृपया अर्को भाषण वा वक्ता छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो भाषण यो वक्ताले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। कृपया अर्को भाषण वा वक्ता छान्नुहोस्।
  यो भाषण यो वक्ताले प्रस्तुत गर्न सक्दैनकृपया अर्को भाषण वा वक्ता छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो भाषण यो वक्ताले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। कृपया अर्को भाषण वा वक्ता छान्नुहोस्।
  यो भाषण यो वक्ताले प्रस्तुत गर्न सक्दैनकृपया अर्को भाषण वा वक्ता छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो वक्ताको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो वक्ताको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो वक्ताको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो वक्ताको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. खटाउन सकिँदैन। कृपया त्यो वक्ताको सेटिङ चेक गर्नुहोस्।
  खटाउन सकिँदैनकृपया त्यो वक्ताको सेटिङ चेक गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अनुपलब्ध लुकाउनुहोस्
  अनुपलब्ध लुकाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अनुपलब्ध लुकाउनुहोस्
  अनुपलब्ध लुकाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अनुपलब्ध लुकाउनुहोस्
  अनुपलब्ध लुकाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अरू हप्तामा सर्नुहोस्
  अरू हप्तामा सर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अरू हप्तामा सर्नुहोस्
  अरू हप्तामा सर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अरू हप्तामा सर्नुहोस्
  अरू हप्तामा सर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. तोकिएको मितिमा भाषण पहिले नै मिलाइएको छ।
  तोकिएको मितिमा भाषण पहिले नै मिलाइएको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तोकिएको मितिमा भाषण पहिले नै मिलाइएको छ।
  तोकिएको मितिमा भाषण पहिले नै मिलाइएको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तोकिएको मितिमा भाषण पहिले नै मिलाइएको छ।
  तोकिएको मितिमा भाषण पहिले नै मिलाइएको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. भाषणहरू आदानप्रदान गर्नुहोस्
  भाषणहरू आदानप्रदान गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भाषणहरू आदानप्रदान गर्नुहोस्
  भाषणहरू आदानप्रदान गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भाषणहरू आदानप्रदान गर्नुहोस्
  भाषणहरू आदानप्रदान गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. रद्द गर्ने
  रद्द गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. रद्द गर्ने
  रद्द गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. रद्द गर्ने
  रद्द गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. %1; देखि वक्ता हटाइयो
  %1; देखि वक्ता हटाइयो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1; देखि वक्ता हटाइयो
  %1; देखि वक्ता हटाइयो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1; देखि वक्ता हटाइयो
  %1; देखि वक्ता हटाइयो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. वक्ताले %1; देखि %2 मा सरेको छ
  वक्ताले %1; देखि %2 मा सरेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. वक्ताले %1; देखि %2 मा सरेको छ
  वक्ताले %1; देखि %2 मा सरेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. वक्ताले %1; देखि %2 मा सरेको छ
  वक्ताले %1; देखि %2 मा सरेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. %1; देखि भाषाण बन्द भयो
  %1; देखि भाषाण बन्द भयो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1; देखि भाषाण बन्द भयो
  %1; देखि भाषाण बन्द भयो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1; देखि भाषाण बन्द भयो
  %1; देखि भाषाण बन्द भयो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. वक्ता यस मण्डलीको सदस्य होइन। कृपया अर्को वक्ता वा मण्डली छान्नुहोस्।
  वक्ता यस मण्डलीको सदस्य होइनकृपया अर्को वक्ता वा मण्डली छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. वक्ता यस मण्डलीको सदस्य होइन। कृपया अर्को वक्ता वा मण्डली छान्नुहोस्।
  वक्ता यस मण्डलीको सदस्य होइनकृपया अर्को वक्ता वा मण्डली छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. वक्ता यस मण्डलीको सदस्य होइन। कृपया अर्को वक्ता वा मण्डली छान्नुहोस्।
  वक्ता यस मण्डलीको सदस्य होइनकृपया अर्को वक्ता वा मण्डली छान्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. चेयरम्यान
  चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. चेयरम्यान
  चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. चेयरम्यान
  चेयरम्यान
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन।
  तोकिएको व्यक्ति मण्डलीको सदस्य होइन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. गीत र प्रार्थना
  गीत प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गीत र प्रार्थना
  गीत प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गीत र प्रार्थना
  गीत प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. गीत
  गीत
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गीत
  गीत
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गीत
  गीत
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. प्रार्थना
  प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रार्थना
  प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रार्थना
  प्रार्थना
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. हप्ता
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  हप्ता


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else


  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. हप्ता
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  हप्ता


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else


  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. हप्ताहप्ता
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  हप्ता


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  हप्ता


  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. हप्ताहप्ता
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  हप्ता


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  हप्ता


  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. हप्ताहप्ता
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  हप्ता


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  हप्ता


  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. % 1 वा बढी हप्ता
  % 1 वा बढी हप्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. % 1 वा बढी हप्ता
  % 1 वा बढी हप्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. % 1 वा बढी हप्ता
  % 1 वा बढी हप्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषण संयोजक
  जनभाषण संयोजक
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. जनभाषण संयोजक
  जनभाषण संयोजक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषण संयोजक
  जनभाषण संयोजक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषण संयोजक
  जनभाषण संयोजक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इलाका सेवक
  इलाका सेवक
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. इलाका सेवक
  इलाका सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इलाका सेवक
  इलाका सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इलाका सेवक
  इलाका सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. व्यवस्थापक
  व्यवस्थापक
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. व्यवस्थापक
  व्यवस्थापक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. व्यवस्थापक
  व्यवस्थापक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. व्यवस्थापक
  व्यवस्थापक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. Google:
  Google:
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. API कि
  API कि
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. Here:
  Here:
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. पूर्वनिर्धारित:
  पूर्वनिर्धारित:
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. पूर्वनिर्धारित:
  पूर्वनिर्धारित:
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. पूर्वनिर्धारित:
  पूर्वनिर्धारित:
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. पूर्वनिर्धारित:
  पूर्वनिर्धारित:
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. Google
  Google
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. Here
  Here
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एप्प आइडी
  एप्प आइडी
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. एप्प अइडी
  एप्प अइडी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एप्प अइडी
  एप्प अइडी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एप्प अइडी
  एप्प अइडी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एप्प कोर्ड
  एप्प कोर्ड
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. एप्प कोर्ड
  एप्प कोर्ड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एप्प कोर्ड
  एप्प कोर्ड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एप्प कोर्ड
  एप्प कोर्ड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रयोगकर्ताहरू
  प्रयोगकर्ताहरू
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. प्रयोगकर्ताहरू
  प्रयोगकर्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रयोगकर्ताहरू
  प्रयोगकर्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रयोगकर्ताहरू
  प्रयोगकर्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इमेल:
  इमेल:
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. इमेल:
  इमेल:
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इमेल:
  इमेल:
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इमेल:
  इमेल:
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नियम
  नियम
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. नियम
  नियम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नियम
  नियम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नियम
  नियम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नियम
  नियम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नियम
  नियम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नियम
  नियम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. निर्देशन
  निर्देशन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. निर्देशन
  निर्देशन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. निर्देशन
  निर्देशन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भूमिका खटाउने
  भूमिका खटाउने
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. भूमिका खटाउने
  भूमिका खटाउने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भूमिका खटाउने
  भूमिका खटाउने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भूमिका खटाउने
  भूमिका खटाउने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  छानिएको प्रयोगकर्ताको अनुमति हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. काम गर्नुपर्ने बुँदा नम्बर
  काम गर्नुपर्ने बुँदा नम्बर
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. बुँदा नम्बर
  बुँदा नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बुँदा नम्बर
  बुँदा नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बुँदा नम्बर
  बुँदा नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अध्ययन लेख
  अध्ययन लेख
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. अध्ययन लेख
  अध्ययन लेख
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अध्ययन लेख
  अध्ययन लेख
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अध्ययन लेख
  अध्ययन लेख
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषय
  विषय
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.

 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विषय
  विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
19 Jan from 9:16am to 9:46am