🔁


History

 1. Go to the week of the meeting, where you want to add notes.
  Go to the week of the meeting, where you want to add notes.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यो सभाको हप्तामा जानुहोस्।
  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यो सभाको हप्तामा जानुहोस्।

  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यो सभाको हप्तामा जानुहोस्

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यो सभाको हप्तामा जानुहोस्।
  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यो सभाको हप्तामा जानुहोस्।

  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यो सभाको हप्तामा जानुहोस्

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यस सभा हुने हप्तामा जानुहोस्।
  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यस सभा हुने हप्तामा जानुहोस्।

  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यस सभा हुने हप्तामा जानुहोस्

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 5. तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यस सभा हुने हप्तामा जानुहोस्।
  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यस सभा हुने हप्तामा जानुहोस्।

  तपाईं जुन सभामा नोट थप्न चाहनुहुन्छ त्यस सभा हुने हप्तामा जानुहोस्

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard