🔁


History

 1. diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no central 'hub'. Even so, it's very easy to connect and communicate with people. Here's how.
  diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no central 'hub'. Even so, it's very easy to connect and communicate with people. Here's how.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no central 'hub'. Even so, it's very easy to connect and communicate with people. Here's how.
  diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no central 'hub'. Even so, it's very easy to connect and communicate with people. Here's how.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no central “hub”. Even so, it’s very easy to connect and communicate with people. Here’s how.
  diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no centralhub”. Even so, its very easy to connect and communicate with people. Heres how.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no central “hub”. Even so, it’s very easy to connect and communicate with people. Here’s how.
  diaspora* is completely different from most networks that you use. It is completely decentralized, with no centralhub”. Even so, its very easy to connect and communicate with people. Heres how.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. നിങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുന്ന കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ. ഇതു് തികച്ചു് വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.
  നിങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുന്ന കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ. ഇതു് തികച്ചു് വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  നിങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുന്ന കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ. ഇതു് തികച്ചു് വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  changed by Praveen .
  Copy to clipboard
 6. നിങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുന്ന കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചു് വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.
  നിങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുന്ന കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചു് വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  നിങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുന്ന കൂടുതല്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചു് വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  changed by Praveen .
  Copy to clipboard
 7. നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.
  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  changed by Danial José .
  Copy to clipboard
 8. നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.
  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  changed by Danial José .
  Copy to clipboard
 9. നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.
  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  changed by Danial José .
  Copy to clipboard
 10. നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.
  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  നിങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ്ങ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് ഡയാസ്പുറ*. ഇതു് തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമാണു്, ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥലവുമില്ല. എങ്കിലും, ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനെ.

  changed by Danial José .
  Copy to clipboard