29 août de 05:32 to 06:13
Giyamow774 changed 95 translations in Vietnamese, Vietnam on TeraCopy. Hide changes
 1.  
 2. Thông báo khi trùng tên tệp
  Thông báo khi trùng tên tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giao diện
  Giao diện
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đóng
  Đóng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông tin tệp
  Thông tin tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tất cả các tập tin
  Tất cả các tập tin
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cùng thư mục
  Cùng thư mục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cùng kiểu mở rộng
  Cùng kiểu mở rộng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bỏ chọn tất cả
  Bỏ chọn tất cả
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm tệp
  Thêm tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm thư mục
  Thêm thư mục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dừng
  Dừng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xoá lịch sử ngay
  Xoá lịch sử ngay
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giữ lịch sử trong 1 tuần
  Giữ lịch sử trong 1 tuần
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giữ lịch sử trong 1 ngày
  Giữ lịch sử trong 1 ngày
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không giữ lịch sử
  Không giữ lịch sử
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xuất dưới định dạng
  Xuất dưới định dạng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trình quản lý tệp
  Trình quản tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thời gian
  Thời gian
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. đích
  đích
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. ngày
  ngày
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. giờ
  giờ
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chuyển đến thùng rác
  Chuyển đến thùng rác
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xoá khỏi đĩa cứng
  Xoá khỏi đĩa cứng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giữ cửa sổ mở
  Giữ cửa sổ mở
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tạo danh sách mới
  Tạo danh sách mới
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở trình đơn
  Mở trình đơn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác nhận kéo và thả
  Xác nhận kéo thả
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thanh tiến trình lớn
  Thanh tiến trình lớn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giữ ứng dụng mở
  Giữ ứng dụng mở
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Danh sách mới
  Danh sách mới
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. MB
  MB
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. GB
  GB
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. KB
  KB
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đổi tên tất cả
  Đổi tên tất cả
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đổi tên tất cả các tệp đích cũ hơn
  Đổi tên tất cả các tệp đích hơn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở lịch sử di chuyển
  Mở lịch sử di chuyển
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tắt di chuyển bất đồng bộ
  Tắt di chuyển bất đồng bộ
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đóng
  Đóng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sau khi di chuyển hoàn tất
  Sau khi di chuyển hoàn tất
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sau khi tất cả di chuyển hoàn tất
  Sau khi tất cả di chuyển hoàn tất
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cũ hơn
  hơn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mới hơn
  Mới hơn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cùng ngày
  Cùng ngày
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã huỷ
  Đã huỷ
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lỗi đọc tệp
  Lỗi đọc tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lỗi khi ghi
  Lỗi khi ghi
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1. Lỗi đọc tệp
  Lỗi đọc tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 2. Lỗi khi đọc tệp
  Lỗi khi đọc tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã dừng
  Đã dừng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lỗi khi tạo thư mục
  Lỗi khi tạo thư mục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Áp dụng thuộc tính vào thư mục
  Áp dụng thuộc tính vào thư mục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Áp dụng các thuộc tính và xóa các thư mục ...
  Áp dụng các thuộc tính xóa các thư mục ...
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. So sánh các tệp bị bỏ qua?
  So sánh các tệp bị bỏ qua?
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lỗi khi xoá tệp
  Lỗi khi xoá tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. giây
  giây
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. phút
  phút
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kéo tệp hoặc thư mục vào đây
  Kéo tệp hoặc thư mục vào đây
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đang thêm tệp [ %d ] ...
  Đang thêm tệp [ %d ] ...
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông điệp
  Thông điệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu thích và gần đây
  Yêu thích gần đây
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tự động cuộn
  Tự động cuộn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lịch sử di chuyển
  Lịch sử di chuyển
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tệp bị bỏ qua
  Tệp bị bỏ qua
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. CSV (để nhập trong Excel, v.v.)
  CSV (để nhập trong Excel, v.v.)
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. HTML (với các cột có thể sắp xếp)
  HTML (với các cột thể sắp xếp)
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trống. Xóa bộ lọc để xem tất cả các tệp.
  Trống. Xóa bộ lọc để xem tất cả các tệp.
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã bỏ qua: %d.
  Đã bỏ qua: %d.
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lỗi: %d.
  Lỗi: %d.
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chọn đích đến để tiếp tục
  Chọn đích đến để tiếp tục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xóa TẤT CẢ các tệp trong danh sách?
  Xóa TẤT CẢ các tệp trong danh sách?
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chậm, dễ phục hồi
  Chậm, dễ phục hồi
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhanh, khó phục hồi
  Nhanh, khó phục hồi
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ngừng do người dùng yêu cầu
  Ngừng do người dùng yêu cầu
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bỏ qua do người dùng yêu cầu
  Bỏ qua do người dùng yêu cầu
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở tệp
  Mở tệp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở thư mục
  Mở thư mục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cùng kích thước
  Cùng kích thước
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhỏ hơn
  Nhỏ hơn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lớn hơn
  Lớn hơn
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tệp đã tồn tại
  Tệp đã tồn tại
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cần thêm dung lượng: %s
  Cần thêm dung lượng: %s
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. OK
  OK
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không có lịch sử
  Không lịch sử
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ xuất
  Chỉ xuất
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đang kiểm tra %s...
  Đang kiểm tra %s...
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hoàn thành kiểm tra %s.
  Hoàn thành kiểm tra %s.
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Danh sách mới
  Danh sách mới
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thư mục
  Thư mục
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. TB
  TB
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bảng điều khiển mở rộng
  Bảng điều khiển mở rộng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Byte
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Byte


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else


  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1. Byte
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Byte


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else


  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 2. BytesByte
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Byte


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Bytes


  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không giám sát
  Không giám sát
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa tính toán
  Chưa tính toán
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bảng điều khiển mở rộng
  Bảng điều khiển mở rộng
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hàm băm không khớp
  Hàm băm không khớp
  modifié par Giyamow774 .
  Copier dans le presse-papier
29 août de 05:32 to 06:13