Historique

 1. You need to log in with Facebook to validate your participation.
  You need to log in with Facebook to validate your participation.

  You need to log in with Facebook to validate your participation.

  modifié par Pierre Olivier Martel .
  Copier dans le presse-papier
 2. You need to log in with Facebook to validate your participation.
  You need to log in with Facebook to validate your participation.

  You need to log in with Facebook to validate your participation.

  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  modifié par Aidvopyan .
  Copier dans le presse-papier
 4. You need to to authorize the app to validate your participation.
  You need to to authorize the app to validate your participation.

  You need to to authorize the app to validate your participation.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 5. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 6. A participant with the same IP address already completed this poll. Please authorize the app to validate your submission.
  A participant with the same IP address already completed this poll. Please authorize the app to validate your submission.

  A participant with the same IP address already completed this poll. Please authorize the app to validate your submission.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 7. A user with the same IP address already completed this poll. Please authorize the app to validate your participation.
  A user with the same IP address already completed this poll. Please authorize the app to validate your participation.

  A user with the same IP address already completed this poll. Please authorize the app to validate your participation.

  modifié par Pierre Olivier Martel .
  Copier dans le presse-papier
 8. To send your answer and validate that you only participate once, please connect with your Facebook account.
  To send your answer and validate that you only participate once, please connect with your Facebook account.

  To send your answer and validate that you only participate once, please connect with your Facebook account.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 9. To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.
  To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.

  To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.

  modifié par Pierre Olivier Martel .
  Copier dans le presse-papier