27 août de 11:12 to 11:18
Wai Minn changed 11 translations in Burmese on Manager. Hide changes
 1. ကုန်ပစ္စည်း - စရိတ်
  ကုန်ပစ္စည်း - စရိတ်
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. ကုန်ပစ္စည်း - ရောင်းကုန်တန်ဖိုး
  ကုန်ပစ္စည်း - ရောင်းကုန်တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်
  ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်
  modifié par San Thida Myo Latt .
  Copier dans le presse-papier
 2. ပျမ်းမျှကုန်တန်ဖိုး
  ပျမ်းမျှကုန်တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. ကုန်ပစ္စည်း - ရောင်းကုန်တန်ဖိုး
  ကုန်ပစ္စည်း - ရောင်းကုန်တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. ကုန်ပစ္စည်း - ကုန်တန်ဖိုး
  ကုန်ပစ္စည်း - ကုန်တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. စရိတ်စုစုပေါင်း
  စရိတ်စုစုပေါင်း
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. စုစုပေါင်းတန်ဖိုး
  စုစုပေါင်းတန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. ကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော အခြားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ ထည့်သွင်းရန်
  ကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော အခြားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ ထည့်သွင်းရန်
  modifié par San Thida Myo Latt .
  Copier dans le presse-papier
 2. ကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ ထည့်သွင်းရန်
  ကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ ထည့်သွင်းရန်
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. အနုတ်ပြနေသော ကုန်လက်ကျန်ကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  အနုတ်ပြနေသော ကုန်လက်ကျန်ကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. အနုတ်ပြနေသော ကုန်တန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  အနုတ်ပြနေသော ကုန်တန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. ကုန်ပစ္စည်း - ကုန်တန်ဖိုး
  ကုန်ပစ္စည်း - ကုန်တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. ကုန်ပစ္စည်း - တန်ဖိုး
  ကုန်ပစ္စည်း - တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. ကုန်ကျမှုဖြင့်
  ကုန်ကျမှုဖြင့်
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. တန်ဖိုးအားဖြင့်
  တန်ဖိုးအားဖြင့်
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. အဝယ်စရိတ်
  အဝယ်စရိတ်
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. ဝယ်ယူတန်ဖိုး
  ဝယ်ယူတန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. အနုတ်ပြနေသော ကုန်တန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  အနုတ်ပြနေသော ကုန်တန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. အနုတ်ပြနေသော ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  အနုတ်ပြနေသော ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 1. ပျမ်းမျှကုန်တန်ဖိုး
  ပျမ်းမျှကုန်တန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
 2. ပျမ်းမျှတန်ဖိုး
  ပျမ်းမျှတန်ဖိုး
  modifié par Wai Minn .
  Copier dans le presse-papier
27 août de 11:12 to 11:18