2014-08-02 11:31:12 UTC
Lubos Hasko launched a Unproofread Batch Operation in Armenian, Hungarian, Japanese, Kannada, Malay, and Vietnamese on Manager. Hide changes

In Armenian:

Հաշվեկշիռ
v.2 changed by Lubos Hasko
Հաշվեկշիռ
v.3 changed by Lubos Hasko
Եկամուտների հայտարարությունը
v.2 changed by Lubos Hasko
Եկամուտների հայտարարությունը
v.3 changed by Lubos Hasko
 
Ակտիվներ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ծախսեր
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Եկամուտ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Պարտավորություններ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Վճարման հասցե
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Քարտապանին անունը
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Քարտի համարը
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ստեղծել
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ամսաթիվ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ջնջել
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Նկարագրություն
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Նախագիծ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Խմբագրել
v.1 changed by Lubos Hasko
Ապրանքագիր
v.2 changed by Lubos Hasko
Ապրանքագիր
v.3 changed by Lubos Hasko
 
Մուտք
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Նշումներ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Գաղտնաբառ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Կառավարում
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ստորագրություն
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Կայք
v.1 changed by Lubos Hasko

In Hungarian:

Mérleg
v.3 changed by Radi
Mérleg
v.4 changed by Lubos Hasko
Eredménykimutatás
v.3 changed by Radi
Eredménykimutatás
v.4 changed by Lubos Hasko
Eszközök
v.2 changed by Radi
Eszközök
v.3 changed by Lubos Hasko
Költségek
v.2 changed by Radi
Költségek
v.3 changed by Lubos Hasko
Jövedelem
v.2 changed by Radi
Jövedelem
v.3 changed by Lubos Hasko
Kötelezettségek
v.2 changed by Radi
Kötelezettségek
v.3 changed by Lubos Hasko
Számlázási cím
v.2 changed by Radi
Számlázási cím
v.3 changed by Lubos Hasko
Kártyabirtokos neve
v.2 changed by Radi
Kártyabirtokos neve
v.3 changed by Lubos Hasko
Kártya száma
v.2 changed by Radi
Kártya száma
v.3 changed by Lubos Hasko
Teremt
v.2 changed by Radi
Teremt
v.3 changed by Lubos Hasko
Dátum
v.2 changed by Radi
Dátum
v.3 changed by Lubos Hasko
Töröl
v.2 changed by Radi
Töröl
v.3 changed by Lubos Hasko
Leírás
v.2 changed by Radi
Leírás
v.3 changed by Lubos Hasko
Tervezet
v.2 changed by Radi
Tervezet
v.3 changed by Lubos Hasko
Szerkesztés
v.2 changed by Radi
Szerkesztés
v.3 changed by Lubos Hasko
Számla
v.3 changed by Lubos Hasko
Számla
v.4 changed by Lubos Hasko
Bejelentkezés
v.2 changed by Radi
Bejelentkezés
v.3 changed by Lubos Hasko
Megjegyzések
v.2 changed by Radi
Megjegyzések
v.3 changed by Lubos Hasko
Jelszó
v.2 changed by Radi
Jelszó
v.3 changed by Lubos Hasko
Beállítások
v.2 changed by Radi
Beállítások
v.3 changed by Lubos Hasko
Aláírás
v.2 changed by Radi
Aláírás
v.3 changed by Lubos Hasko
Weboldal
v.2 changed by Radi
Weboldal
v.3 changed by Lubos Hasko

In Japanese:

バランスシート
v.2 changed by Lubos Hasko
バランスシート
v.3 changed by Lubos Hasko
損益計算書
v.2 changed by Lubos Hasko
損益計算書
v.3 changed by Lubos Hasko
 
資産
v.1 changed by Lubos Hasko
 
費用
v.1 changed by Lubos Hasko
 
利益
v.1 changed by Lubos Hasko
 
負債
v.1 changed by Lubos Hasko
 
請求先住所
v.1 changed by Lubos Hasko
 
カード会員名
v.1 changed by Lubos Hasko
 
カード番号
v.1 changed by Lubos Hasko
 
作成
v.1 changed by Lubos Hasko
 
v.1 changed by Lubos Hasko
 
削除
v.1 changed by Lubos Hasko
 
説明
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ドラフト
v.1 changed by Lubos Hasko
 
編集
v.1 changed by Lubos Hasko
請求
v.2 changed by Lubos Hasko
請求
v.3 changed by Lubos Hasko
 
ログイン
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ノート
v.1 changed by Lubos Hasko
 
パスワード
v.1 changed by Lubos Hasko
 
設定
v.1 changed by Lubos Hasko
 
シグネチャ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ウェブサイト
v.1 changed by Lubos Hasko

In Kannada:

ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
v.2 changed by Lubos Hasko
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
v.3 changed by Lubos Hasko
ವರಮಾನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು
v.2 changed by Lubos Hasko
ವರಮಾನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು
v.3 changed by Lubos Hasko
 
ಆಸ್ತಿಗಳು
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ವೆಚ್ಚ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಆದಾಯ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಳಾಸ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಕಾರ್ಡುದಾರ ಹೆಸರು
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ರಚಿಸಿ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ದಿನಾಂಕ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಅಳಿಸು
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ವಿವರಣೆ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಡ್ರಾಫ್ಟ್
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಸಂಪಾದಿಸಿ
v.1 changed by Lubos Hasko
ಸರಕುಪಟ್ಟಿ
v.2 changed by Lubos Hasko
ಸರಕುಪಟ್ಟಿ
v.3 changed by Lubos Hasko
 
ಲಾಗಿನ್
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ಸಹಿ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
ವೆಬ್ಸೈಟ್
v.1 changed by Lubos Hasko

In Malay:

Kunci kira-kira
v.2 changed by Lubos Hasko
Kunci kira-kira
v.3 changed by Lubos Hasko
Penyata pendapatan
v.2 changed by Lubos Hasko
Penyata pendapatan
v.3 changed by Lubos Hasko
 
Aset
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Perbelanjaan
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Pendapatan
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Liabiliti
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Alamat bil
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Nama Pemegang Kad
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Nombor kad
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Buat
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Tarikh
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Padam
v.1 changed by Lubos Hasko
Usaha
v.1 changed by Lubos Hasko
Penerangan
v.2 changed by Hamzah
 
Draf
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Edit
v.1 changed by Lubos Hasko
Invois
v.2 changed by Lubos Hasko
Invois
v.3 changed by Lubos Hasko
Masuk
v.1 changed by Lubos Hasko
Log Masuk
v.2 changed by Norman05051984
 
Nota
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Kata laluan
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Tetapan
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Tandatangan
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Laman Web
v.1 changed by Lubos Hasko

In Vietnamese:

Bảng cân đối kế toán
v.2 changed by Lubos Hasko
Bảng cân đối kế toán
v.3 changed by Lubos Hasko
Báo cáo thu nhập
v.2 changed by Lubos Hasko
Báo cáo thu nhập
v.3 changed by Lubos Hasko
 
Tài sản
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Chi phí
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Thu nhập
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Nợ phải trả
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Địa chỉ thanh toán
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Chủ thẻ tên
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Số thẻ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Tạo
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ngày
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Xóa
v.1 changed by Lubos Hasko
 
tả
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Dự thảo
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Chỉnh sửa
v.1 changed by Lubos Hasko
Hóa đơn
v.2 changed by Lubos Hasko
Hóa đơn
v.3 changed by Lubos Hasko
 
Đăng nhập
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Ghi chú
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Mật khẩu
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Cài đặt
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Chữ
v.1 changed by Lubos Hasko
 
Trang web
v.1 changed by Lubos Hasko
02 août de 11:31 to 11:31