09 déc. de 02:11 to 14:41
Vu Viet Anh changed 49 translations in Vietnamese on QuickMath. Hide changes
 1.  
 2. Hình vuông
  Hình vuông
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hình E-líp
  Hình E-líp
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đề-xi-mét(dm)
  Đề-xi-mét(dm)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Các chuyển đổi
  Các chuyển đổi
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hãy nhập số bạn muốn chuyển đổi và đơn vị của nó
  Hãy nhập số bạn muốn chuyển đổi đơn vị của  
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chọn một bài học
  Chọn một bài học
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chọn một đơn vị
  Chọn một đơn vị
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. đơn vị và ấn Chuyển đổi
   đơn vị ấn Chuyển đổi
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Inch (in)
  Inch (in)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Độ K (Kelvin)
  Độ K (Kelvin)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1. Độ C
  Độ C
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 2. Độ C (Celsius)
  Độ C (Celsius)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1. Độ F
  Độ F
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 2. Độ F (Fahrenheit)
  Độ F (Fahrenheit)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1. Độ R
  Độ R
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 2. Độ R (Rankine)
  Độ R (Rankine)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dặm(mi)
  Dặm(mi)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đơn vị đo chiều dài Mỹ (dam)
  Đơn vị đo chiều dài Mỹ (dam)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bảng
  Bảng 
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dặm hải lý (M)
  Dặm hải (M)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đề-ca-gam (dag)
  Đề-ca-gam (dag)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hình học
  Hình học
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vùng=
  Vùng=
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đồng ý
  Đồng ý
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xăng-ti-mét khối
  Xăng-ti-mét khối
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xăng-ti-mét khối (cm<sup><small>3</small></sup>)
  Xăng-ti-mét khối (cm<sup><small>3</small></sup>)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Âm lượng
  Âm lượng
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giúp đỡ
  Giúp đỡ
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xếp hạng
  Xếp hạng
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gallon (gal) (nước Anh)
  Gallon (gal) (nước Anh)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gallon (gal) (nước Mỹ)
  Gallon (gal) (nước Mỹ)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mét khối (m<sup><small>3</small></sup>)
  Mét khối (m<sup><small>3</small></sup>)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Inch khối (in<sup><small>3</small></sup>)
  Inch khối (in<sup><small>3</small></sup>)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Âm lượng=
  Âm lượng=
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giải
  Giải
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Góc 1
  Góc 1
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Góc 2
  Góc 2
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Góc 3
  Góc 3
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Báo lỗi
  Báo lỗi
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gửi e-mail/thư điện tử
  Gửi e-mail/thư điện tử
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khối
  Khối
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập dữ liệu
  Nhập dữ liệu
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xóa tất cả
  Xóa tất cả
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dịch
  Dịch
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Loại bỏ quảng cáo
  Loại bỏ quảng cáo
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xếp hạng và xóa quảng cáo
  Xếp hạng xóa quảng cáo
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉ xóa quảng cáo
  Chỉ xóa quảng cáo
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xếp hạng ứng dụng
  Xếp hạng ứng dụng
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thước Anh (yd)
  Thước Anh (yd)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khối lượng
  Khối lượng
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đơn vị đo lường
  Đơn vị đo lường 
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thước Anh khối (yd<sup><small>3</small></sup>)
  Thước Anh khối (yd<sup><small>3</small></sup>)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Feet khối (ft<sup><small>3</small></sup>)
  Feet khối (ft<sup><small>3</small></sup>)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Foot (ft)
  Foot (ft)
  modifié par Vu Viet Anh .
  Copier dans le presse-papier
09 déc. de 02:11 to 14:41