History

 1. To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.
  To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.

  To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard