Historique

 1. To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.
  To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.

  To send your answer and validate that you only participate once, please log in with your Facebook account.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։
  Դուք պետք է մուտք գործեք Facebook-ով, որպեսզի մասնակցեք։ 
  modifié par Pierre Olivier Martel via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier