20 juil. de 06:17 to 07:40
Hồ Nhất Duy changed 86 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. Người không tồn tại!
  Người không tồn tại!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không tồn tại người dùng này!
  Không tồn tại người dùng này!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tài khoản này đã bị đóng.
  Tài khoản này đã bị đóng.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tài khoản này đã bị vô hiệu hoá.
  Tài khoản này đã bị hiệu hoá.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ngày sinh
  Ngày sinh
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sinh nhật
  Sinh nhật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chia sẻ lại từ %{author}
  Chia sẻ lại từ %{author}
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chia sẻ từ %{author}
  Chia sẻ từ %{author}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mô tả bản thân qua 5 từ
  tả bản thân qua 5 từ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. 5 tag nổi bật nhất
  5 tag nổi bật nhất
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ảnh hồ sơ
  Ảnh hồ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ảnh đại diện
  Ảnh đại diện
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cho phép người dùng Diaspora* tìm thấy tôi
  Cho phép người dùng Diaspora* tìm thấy tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cho phép mọi người xem trang Diaspora của không cần đăng nhập
  Cho phép mọi người xem trang Diaspora của không cần đăng nhập
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cho phép mọi người xem trang Diaspora của không cần đăng nhập
  Cho phép mọi người xem trang Diaspora của không cần đăng nhập
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cho phép mọi người xem trang Diaspora của tôi không cần đăng nhập
  Cho phép mọi người xem trang Diaspora của tôi không cần đăng nhập
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tên người dùng (chỉ gồm chữ cái, số và dấu gạch dưới _)
  Tên người dùng (chỉ gồm chữ cái, số dấu gạch dưới _)
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tên người dùng (chỉ dùng chữ, số và dấu gạch dưới)
  Tên người dùng (chỉ dùng chữ, số dấu gạch dưới)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhập mật khẩu (ít nhất sáu kí tự)
  Nhập mật khẩu (ít nhất sáu tự)
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhập mật khẩu (tối thiểu sáu kí tự)
  Nhập mật khẩu (tối thiểu sáu tự)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đã tham gia Diaspora*!
  Bạn đã tham gia Diaspora*!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn đã đăng ký Diaspora thành công!
  Bạn đã đăng Diaspora thành công!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng gốc đã bị tác giả xoá.
  Bài đăng gốc đã bị tác giả xoá.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng gốc đã bị người đăng xoá
  Bài đăng gốc đã bị người đăng xoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Một người dùng với id diaspora %{diaspora_id} đã xác thực với tài khoản %{service_name}.
  Một người dùng với id diaspora %{diaspora_id} đã xác thực với tài khoản %{service_name}.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Một người dùng với Diaspora ID %{diaspora_id} đã xác thực tài khoản %{service_name}.
  Một người dùng với Diaspora ID %{diaspora_id} đã xác thực tài khoản %{service_name}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã xoá xác thực.
  Đã xoá xác thực.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã gỡ bỏ xác thực.
  Đã gỡ bỏ xác thực.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Có lỗi khi kết nối đến dịch vụ này
  lỗi khi kết nối đến dịch vụ này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xảy ra lỗi khi kết nối đến dịch vụ này
  Xảy ra lỗi khi kết nối đến dịch vụ này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn sẽ không thấy #silencio trong bảng tin nữa!
  Bạn sẽ không thấy #silencio trong bảng tin nữa!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn sẽ không thấy người dùng đó trong bảng tin nữa!
  Bạn sẽ không thấy người dùng đó trong bảng tin nữa!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể bỏ qua người dùng. #evasion
  Không thể bỏ qua người dùng. #evasion
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể bỏ qua người dùng đó!
  Không thể bỏ qua người dùng đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hãy xem họ nói gì! #sayhello
  Hãy xem họ nói ! #sayhello
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hãy xem họ nói gì!
  Hãy xem họ nói !
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi không thể dừng bỏ người đó. #evasion
  Tôi không thể dừng bỏ người đó. #evasion
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể ngừng bỏ qua người đó!
  Không thể ngừng bỏ qua người đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đăng bài...
  Đăng bài...
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đang đăng...
  Đang đăng...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Huỷ bài đăng
  Huỷ bài đăng
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Huỷ đăng bài
  Huỷ đăng bài
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Huỷ đăng bài
  Huỷ đăng bài
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hủy đăng bài
  Hủy đăng bài
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mời bạn
  Mời bạn
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mời bạn bè
  Mời bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gửi thư mời
  Gửi thư mời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mời bằng email
  Mời bằng email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kiểm soát phạm vi chia sẻ
  Kiểm soát phạm vi chia sẻ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thay đổi quyền riêng tư
  Thay đổi quyền riêng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sử dụng #hashtags để phân loại bài đăng và tìm người dùng có chung mối quan tâm. Nhắc ai đó bằng @Tên
  Sử dụng #hashtags để phân loại bài đăng tìm người dùng chung mối quan tâm. Nhắc ai đó bằng @Tên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sử dụng #tag để phân loại bài đăng và tìm người dùng có chung mối quan tâm với bạn. Nhắc tới ai đó bằng @Tên
  Sử dụng #tag để phân loại bài đăng tìm người dùng chung mối quan tâm với bạn. Nhắc tới ai đó bằng @Tên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cài đặt các dịch vụ đã được kết nối
  Cài đặt các dịch vụ đã được kết nối
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cài đặt các dịch vụ đã kết nối
  Cài đặt các dịch vụ đã kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Công khai bài đăng để mọi người ở ngoài Diaspora đều được thấy.
  Công khai bài đăng để mọi người ngoài Diaspora đều được thấy.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những bài đăng công khai nghĩa là mọi người ở ngoài Diaspora đều có thể thấy.
  Những bài đăng công khai nghĩa mọi người ngoài Diaspora đều thể thấy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những bài đăng công khai nghĩa là mọi người ở ngoài Diaspora đều có thể thấy.
  Những bài đăng công khai nghĩa mọi người ngoài Diaspora đều thể thấy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mọi người ở ngoài Diaspora đều có thể xem những bài đăng công khai.
  Mọi người ngoài Diaspora đều thể xem những bài đăng công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Quản lí các dịch vụ đã được kết nối
  Quản các dịch vụ đã được kết nối
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Quản lí các dịch vụ đã kết nối
  Quản các dịch vụ đã kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trạng thái của bạn tối đa %{count} ký tự. Hiện tại đang là %{current_length} ký tự
  Trạng thái của bạn tối đa %{count} tự. Hiện tại đang %{current_length}   tự
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng của bạn tối đa %{count} ký tự. Hiện tại đang là %{current_length} ký tự
  Bài đăng của bạn tối đa %{count} tự. Hiện tại đang %{current_length}   tự
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dừng theo dõi #%{tag}
  Dừng theo dõi #%{tag}
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ngưng theo dõi #%{tag}
  Ngưng theo dõi #%{tag}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thẻ rỗng không tồn tại!
  Thẻ rỗng không tồn tại!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không tồn tại tag này!
  Không tồn tại tag này!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ
  Mối quan hệ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. @Nhắc đến tôi
  @Nhắc đến tôi
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Lượt nhắc
  Lượt nhắc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Lượt nhắc
  Lượt nhắc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Lượt nhắc đến
  Lượt nhắc đến
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. #Tag đang theo dõi
  #Tag đang theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tag yêu thích
  Tag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những bài đăng đã thích
  Những bài đăng đã thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng đã thích
  Bài đăng đã thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. #Tags đang theo dõi
  #Tags đang theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tag yêu thích
  Tag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thêm thẻ
  Thêm thẻ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thêm tag
  Thêm tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những bài đăng được gán thẻ: #%{tags}
  Những bài đăng được gán thẻ: #%{tags}
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những bài đăng được gắn thẻ #%{tags}
  Những bài đăng được gắn thẻ #%{tags}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những bài đăng được gắn thẻ #<var>%{tags}</var>
  Những bài đăng được gắn thẻ #<var>%{tags}</var>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những bài đăng được gắn thẻ %{tags}
  Những bài đăng được gắn thẻ %{tags}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Luồng
  Luồng
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bảng tin
  Bảng tin
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ
  Mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đổi địa chỉ thư điện tử
  Đổi địa chỉ thư điện tử
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đổi email
  Đổi email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ID Diaspora* của bạn
  ID Diaspora* của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. ID Diaspora của bạn
  ID Diaspora của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thư điện tử
  Thư điện tử
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Email của bạn
  Email của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ai đó bình luận bài đăng tôi từng bình luận
  ai đó bình luận bài đăng tôi từng bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó bình luận bài đăng tôi từng bình luận
  Ai đó bình luận bài đăng tôi từng bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ai đó bình luận bài đăng của tôi
  ai đó bình luận bài đăng của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó bình luận bài đăng của tôi
  Ai đó bình luận bài đăng của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ai đó nhắc đến tôi
  ai đó nhắc đến tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó nhắc đến tôi
  Ai đó nhắc đến tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi
  ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi
  Ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. có tin nhắn mới
  tin nhắn mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó nhắn tin cho tôi
  Ai đó nhắn tin cho tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ai đó thích bài đăng của tôi
  ai đó thích bài đăng của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó thích bài đăng của tôi
  Ai đó thích bài đăng của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ai đó chia sẻ bài đăng của tôi
  ai đó chia sẻ bài đăng của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó chia sẻ bài đăng của tôi
  Ai đó chia sẻ bài đăng của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chúng tôi đã gửi đường dẫn kích hoạt đến %{unconfirmed_email}. Chúng tôi vẫn dùng địa chỉ gốc của bạn %{email} cho đến khi bạn xác nhận địa chỉ mới.
  Chúng tôi đã gửi đường dẫn kích hoạt đến %{unconfirmed_email}. Chúng tôi vẫn dùng địa chỉ gốc của bạn %{email} cho đến khi bạn xác nhận địa chỉ mới.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chúng tôi đã gửi email kích hoạt đến %{unconfirmed_email}. Chúng tôi vẫn dùng email cũ %{email} của bạn cho đến khi bạn xác nhận email mới.
  Chúng tôi đã gửi email kích hoạt đến %{unconfirmed_email}. Chúng tôi vẫn dùng email %{email} của bạn cho đến khi bạn xác nhận email mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xếp người đó vào mối quan hệ:
  Xếp người đó vào mối quan hệ:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xếp người đó vào vòng kết nối:
  Xếp người đó vào vòng kết nối:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ông Wiggles sẽ buồn khi thấy bạn bỏ đi
  Ông Wiggles sẽ buồn khi thấy bạn bỏ đi
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mr. Wiggles sẽ buồn khi thấy bạn rời đi
  Mr. Wiggles sẽ buồn khi thấy bạn rời đi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng và dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất có thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Diaspora* ID.
  Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Diaspora* ID.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng và dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất có thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng ID Diaspora.
  Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng ID Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhập mật khẩu hiện tại để đóng tài khoản.
  Nhập mật khẩu hiện tại để đóng tài khoản.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhập mật khẩu hiện tại để vô hiệu hoá tài khoản.
  Nhập mật khẩu hiện tại để hiệu hoá tài khoản.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hashtag cho phép bạn nói về và theo dõi những gì bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn bè mới trên Diaspora.
  Hashtag cho phép bạn nói về theo dõi những bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn mới trên Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tag cho phép bạn nói về và theo dõi những gì bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn bè mới trên Diaspora.
  Tag cho phép bạn nói về theo dõi những bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn mới trên Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thử theo dõi các thẻ như #art, #movies, #gif, v.v...
  Thử theo dõi các thẻ như #art, #movies, #gif, v.v...
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thử theo dõi các tag như #art, #movies, #gif, etc.
  Thử theo dõi các tag như #art, #movies, #gif, etc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể kích hoạt địa chỉ thư điện tử. Sai địa chỉ?
  Không thể kích hoạt địa chỉ thư điện tử. Sai địa chỉ?
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể kích hoạt địa chỉ email. Sai link?
  Không thể kích hoạt địa chỉ email. Sai link?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã đổi thông báo qua thư điện tử
  Đã đổi thông báo qua thư điện tử
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã đổi thông báo qua email
  Đã đổi thông báo qua email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã đổi địa chỉ thư điện tử. Cần kích hoạt ngay.
  Đã đổi địa chỉ thư điện tử. Cần kích hoạt ngay.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã đổi email. Yêu cầu kích hoạt ngay.
  Đã đổi email. Yêu cầu kích hoạt ngay.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đổi địa chỉ thư điện tử thất bại
  Đổi địa chỉ thư điện tử thất bại
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đổi email thất bại
  Đổi email thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Liên kết mời bạn cung cấp không còn hợp lệ!
  Liên kết mời bạn cung cấp không còn hợp lệ!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thư mời của bạn không còn sử dụng được!
  Thư mời của bạn không còn sử dụng được!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chia sẻ liên kết này hoặc gửi email cho bạn bè để mời họ tham gia Diaspora*.
  Chia sẻ liên kết này hoặc gửi email cho bạn để mời họ tham gia Diaspora*.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chia sẻ liên kết này hoặc gửi email cho bạn bè để mời họ tham gia Diaspora.
  Chia sẻ liên kết này hoặc gửi email cho bạn để mời họ tham gia Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} mời bạn tham gia Diaspora*
  %{name} mời bạn tham gia Diaspora*
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} mời bạn tham gia Diaspora
  %{name} mời bạn tham gia Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xin chào! Bạn được %{user} mời tham gia Diaspora*! Nhấn vào đây để bắt đầu [%{invite_url}][1] Nếu bạn đã có tài khoản, hãy thêm %{diaspora_id} vào mối quan hệ. Thương mến, Robot gửi email của Diaspora*! P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora* là gì, [đây][2] là câu trả lời! [1]: %{invite_url} [2]: %{diasporafoundation_url}
  Xin chào!  
    
  Bạn được %{user} mời tham gia Diaspora*!  
    
  Nhấn vào đây để bắt đầu  
    
  [%{invite_url}][1]  
    
  Nếu bạn đã tài khoản, hãy thêm %{diaspora_id} vào mối quan hệ.  
    
    
  Thương mến,  
    
  Robot gửi email của Diaspora*!  
    
  P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora* , [đây][2] câu trả lời!  
    
  [1]: %{invite_url}  
  [2]: %{diasporafoundation_url}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xin chào! Bạn được %{user} mời tham gia Diaspora! Nhấn vào đây để bắt đầu [%{invite_url}][1] Nếu bạn đã có tài khoản, hãy thêm %{diaspora_id} vào mối quan hệ. Thương mến, Robot gửi email của Diaspora! P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora* là gì, [đây][2] là câu trả lời! [1]: %{invite_url} [2]: %{diasporafoundation_url}
  Xin chào!  
    
  Bạn được %{user} mời tham gia Diaspora!  
    
  Nhấn vào đây để bắt đầu  
    
  [%{invite_url}][1]  
    
  Nếu bạn đã tài khoản, hãy thêm %{diaspora_id} vào mối quan hệ.  
    
    
  Thương mến,  
    
  Robot gửi email của Diaspora!  
    
  P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora* , [đây][2] câu trả lời!  
    
  [1]: %{invite_url}  
  [2]: %{diasporafoundation_url}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xin chào! Bạn được <var>%{user}</var> mời tham gia Diaspora! Nhấn vào đây để bắt đầu [<var>%{invite_url}</var>][1] Nếu bạn đã có tài khoản, hãy thêm <var>%{diaspora_id}</var> vào mối quan hệ. Thương mến, Robot gửi email của Diaspora! P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora* là gì, [đây][2] là câu trả lời! [1]: <var>%{invite_url}</var> [2]: <var>%{diasporafoundation_url}</var>
  Xin chào!  
    
  Bạn được <var>%{user}</var> mời tham gia Diaspora!  
    
  Nhấn vào đây để bắt đầu  
    
  [<var>%{invite_url}</var>][1]  
    
  Nếu bạn đã tài khoản, hãy thêm <var>%{diaspora_id}</var> vào mối quan hệ.  
    
    
  Thương mến,  
    
  Robot gửi email của Diaspora!  
    
  P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora* , [đây][2] câu trả lời!  
    
  [1]: <var>%{invite_url}</var>  
  [2]: <var>%{diasporafoundation_url}</var>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xin chào! Bạn được %{user} mời tham gia Diaspora! Nhấn vào đây để bắt đầu [%{invite_url}][1] Nếu bạn đã có tài khoản, hãy thêm %{diaspora_id} vào mối quan hệ. Thương mến, Robot gửi email của Diaspora! P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora là gì, [đây][2] là câu trả lời! [1]: %{invite_url} [2]: %{diasporafoundation_url}
  Xin chào!  
    
  Bạn được %{user} mời tham gia Diaspora!  
    
  Nhấn vào đây để bắt đầu  
    
  [%{invite_url}][1]  
    
  Nếu bạn đã tài khoản, hãy thêm %{diaspora_id} vào mối quan hệ.  
    
    
  Thương mến,  
    
  Robot gửi email của Diaspora!  
    
  P/S: Nếu bạn chưa biết Diaspora , [đây][2] câu trả lời!  
    
  [1]: %{invite_url}  
  [2]: %{diasporafoundation_url}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. điện thoại
  điện thoại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. qua di động
  qua di động
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đóng góp hàng tháng để giúp %{pod} chạy nhanh và duy trì các phí khác!
  Đóng góp hàng tháng để giúp %{pod} chạy nhanh duy trì các phí khác!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ủng hộ hàng tháng để giúp %{pod} trang trải chi phí duy trì!
  Ủng hộ hàng tháng để giúp %{pod} trang trải chi phí duy trì!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ủng hộ hàng tháng để giúp <var>%{pod}</var> trang trải chi phí duy trì!
  Ủng hộ hàng tháng để giúp <var>%{pod}</var> trang trải chi phí duy trì!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ủng hộ để giúp %{pod} trang trải chi phí duy trì hàng tháng!
  Ủng hộ để giúp %{pod} trang trải chi phí duy trì hàng tháng!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ thư và ngăn cách chúng bằng dấu phẩy.
  Bạn thể nhập nhiều địa chỉ thư ngăn cách chúng bằng dấu phẩy.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể nhập nhiều email và ngăn cách chúng bằng dấu phẩy.
  Bạn thể nhập nhiều email ngăn cách chúng bằng dấu phẩy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{count} bài đăngKhông có bài đăng
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không bài đăng


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} bài đăng


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{count} bài đăngChưa có bài đăng
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa bài đăng


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} bài đăng


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{count} bình luậnKhông có bình luận
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không bình luận


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} bình luận


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{count} bình luậnChưa có bình luận
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa bình luận


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} bình luận


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{count} lượt chia sẻKhông có ai chia sẻ
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không ai chia sẻ


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lượt chia sẻ


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{count} lượt chia sẻChưa có lượt chia sẻ
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa lượt chia sẻ


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lượt chia sẻ


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{count} người dùngKhông có người dùng
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không người dùng


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} người dùng


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{count} người dùngChưa có người dùng
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa người dùng


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} người dùng


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tìm người hoặc #tags
  Tìm người hoặc #tags
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tìm người hoặc #tag
  Tìm người hoặc #tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Segment hiện tại có trung bình %{post_yest} bài đăng trên mỗi người dùng, từ ngày %{post_day}
  Segment hiện tại trung bình %{post_yest} bài đăng trên mỗi người dùng, từ ngày %{post_day}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trung bình %{post_yest} bài đăng trên mỗi người dùng, kể từ %{post_day}
  Trung bình %{post_yest} bài đăng trên mỗi người dùng, kể từ %{post_day}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tạo gì đó đi nào
  Tạo đó đi nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giao diện di động
  Giao diện di động
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giao diện di động
  Giao diện di động
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giao diện máy tính
  Giao diện máy tính
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Giao diện máy tính
  Giao diện máy tính
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Giao diện PC
  Giao diện PC
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Giao diện PC
  Giao diện PC
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Giao diện máy tính để bàn
  Giao diện máy tính để bàn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
20 juil. de 06:17 to 07:40