20 juil. de 11:01 to 11:47
Hồ Nhất Duy changed 67 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. Nhập ít nhất một địa chỉ thư điện tử.
  Nhập ít nhất một địa chỉ thư điện tử.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhập ít nhất một email.
  Nhập ít nhất một email.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã gửi lời mời đến địa chỉ: %{emails}
  Đã gửi lời mời đến địa chỉ: %{emails}
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã gửi thư mời đến %{emails}
  Đã gửi thư mời đến %{emails}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hiện những người dùng dưới 13 tuổi (COPPA)
  Hiện những người dùng dưới 13 tuổi (COPPA)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dịch vụ chỉ cho phép đọc, thử lại cấp phép sau
  Dịch vụ chỉ cho phép đọc, thử lại cấp phép sau
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dịch vụ chỉ cho phép đọc, thử lại cấp phép sau
  Dịch vụ chỉ cho phép đọc, thử lại cấp phép sau
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Dịch vụ chỉ cho phép đọc, xin thử lại sau
  Dịch vụ chỉ cho phép đọc, xin thử lại sau
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trang chủ Diaspora*
  Trang chủ Diaspora*
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang chủ Diaspora
  Trang chủ Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đọc kỹ nhé. Tìm hiểu %{tutorial_series} trên trang chủ. Nó sẽ chỉ bạn từng bước quá trình đăng ký và dạy bạn cách sử dụng các tính năng cơ bản của Diaspora*.
  Bạn đọc kỹ nhé. Tìm hiểu %{tutorial_series} trên trang chủ. sẽ chỉ bạn từng bước quá trình đăng dạy bạn cách sử dụng các tính năng bản của Diaspora*.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn đọc kỹ nhé. Tìm hiểu %{tutorial_series} trên trang chủ. Nó sẽ chỉ bạn từng bước quá trình đăng ký và dạy bạn cách sử dụng các tính năng cơ bản của Diaspora.
  Bạn đọc kỹ nhé. Tìm hiểu %{tutorial_series} trên trang chủ. sẽ chỉ bạn từng bước quá trình đăng dạy bạn cách sử dụng các tính năng bản của Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đăng một bài đăng công khai sử dụng tag %{question}
  Đăng một bài đăng công khai sử dụng tag %{question}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quản lý dữ liệu tài khoản
  Quản dữ liệu tài khoản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao để chuyển tài khoản sang một máy chủ khác?
  Làm sao để chuyển tài khoản sang một máy chủ khác?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Diaspora phiên bản 0.7.0.0 cho phép chuyển tài khoản: bạn có thể xuất dữ liệu từ mục “Tài khoản” trong thiết lập. Giữ dữ liệu an toàn! Trong phiên bản tiếp theo, bạn sẽ có thể chuyển toàn bộ, bao gồm bài đăng và danh bạ sang một máy chủ khác.
  Diaspora phiên bản 0.7.0.0 cho phép chuyển tài khoản: bạn thể xuất dữ liệu từ mục Tài khoản trong thiết lập. Giữ dữ liệu an toàn! Trong phiên bản tiếp theo, bạn sẽ thể chuyển toàn bộ, bao gồm bài đăng danh bạ sang một máy chủ khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể tải về một bản sao tất cả dữ liệu trong tài khoản của tôi?
  Tôi thể tải về một bản sao tất cả dữ liệu trong tài khoản của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được. Dưới mục “Tài khoản” trong thiết lập có hai nút: một nút để tải về dữ liệu và một nút tải về hình ảnh.
  Được. Dưới mục Tài khoản trong thiết lập hai nút: một nút để tải về dữ liệu một nút tải về hình ảnh.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao xoá tài khoản?
  Làm sao xoá tài khoản?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đang đăng ký...
  Đang đăng ...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể sử dụng %{markdown_link} để định dạng bài đăng
  Bạn thể sử dụng %{markdown_link} để định dạng bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập ký tự trong hình
  Nhập tự trong hình
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập mã trong khung:
  Nhập trong khung:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mã đã nhập không khớp với hình ảnh
  đã nhập không khớp với hình ảnh
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hình ảnh và mã khác nhau
  Hình ảnh khác nhau
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác minh thất bại
  Xác minh thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhạy cảm (“NSFW”) là một tiêu chuẩn cộng đồng của Diaspora áp dụng cho những nội dung nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên đăng những nội dung như vậy, xin hãy đánh dấu tuỳ chọn này để ẩn đối với những người không muốn xem.
  Nhạy cảm (NSFW) một tiêu chuẩn cộng đồng của Diaspora áp dụng cho những nội dung nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên đăng những nội dung như vậy, xin hãy đánh dấu tuỳ chọn này để ẩn đối với những người không muốn xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhạy cảm (“NSFW”) là một tiêu chuẩn cộng đồng của Diaspora áp dụng cho những nội dung nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên đăng những nội dung như vậy, xin hãy đánh dấu tuỳ chọn này để ẩn đối với những người không muốn xem.
  Nhạy cảm (NSFW) một tiêu chuẩn cộng đồng của Diaspora áp dụng cho những nội dung nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên đăng những nội dung như vậy, xin hãy đánh dấu tuỳ chọn này để ẩn đối với những người không muốn xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhạy cảm (“NSFW”) là một tiêu chuẩn cộng đồng của Diaspora áp dụng cho những nội dung nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên đăng những nội dung như vậy, xin hãy đánh dấu tuỳ chọn này để nội dung của bạn tự động ẩn đối với những người không muốn xem.
  Nhạy cảm (NSFW) một tiêu chuẩn cộng đồng của Diaspora áp dụng cho những nội dung nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên đăng những nội dung như vậy, xin hãy đánh dấu tuỳ chọn này để nội dung của bạn tự động ẩn đối với những người không muốn xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bạn không đánh dấu tuỳ chọn này, xin thêm tag #nsfw mỗi khi bạn đăng những nội dung nhạy cảm.
  Nếu bạn không đánh dấu tuỳ chọn này, xin thêm tag #nsfw mỗi khi bạn đăng những nội dung nhạy cảm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đánh dấu nội dung của tôi là nhạy cảm
  Đánh dấu nội dung của tôi nhạy cảm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tin nhắn – Hộp thư đến
  Tin nhắn Hộp thư đến
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tin nhắn mới
  Tin nhắn mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tin nhắn không hợp lệ
  Tin nhắn không hợp lệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy họ?
  Không tìm thấy họ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sử dụng ID Diaspora (tên người dùng@máy chủ) để tìm một người cụ thể.
  Sử dụng ID Diaspora (tên người dùng@máy chủ) để tìm một người cụ thể.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vẫn không thấy? Hãy gửi thư mời!
  Vẫn không thấy? Hãy gửi thư mời!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xoá bỏ nơi đăng
  Xoá bỏ nơi đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đánh dấu đã đọc
  Đánh dấu đã đọc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hiện toàn bộ
  Hiện toàn bộ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hiện chưa đọc
  Hiện chưa đọc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Toàn bộ thông báo
  Toàn bộ thông báo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bao gồm bình luận
  Bao gồm bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bình luận trên bài đăng
  Bình luận trên bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt thích
  Lượt thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt nhắc đến
  Lượt nhắc đến
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt chia sẻ
  Lượt chia sẻ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bắt đầu chia sẻ
  Bắt đầu chia sẻ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không đủ lựa chọn để tạo bình chọn.
  Không đủ lựa chọn để tạo bình chọn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn đã bình chọn rồi!
  Bạn đã bình chọn rồi!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tạo bình chọn
  Tạo bình chọn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt báo cáo
  Lượt báo cáo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. bài đăng
  bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. bình luận
  bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{type} đã được đánh dấu là nhạy cảm
  %{type} đã được đánh dấu nhạy cảm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào, %{type} với ID %{id} đã được đánh dấu là nhạy cảm. Lý do: %{reason} [%{url}][1] Hãy xem lại càng sớm càng tốt! Trân trọng, Robot gửi email của Diaspora! [1]: %{url}
  Xin chào, 
   
  %{type} với ID %{id} đã được đánh dấu nhạy cảm. 
   
  do: %{reason} 
   
  [%{url}][1] 
   
  Hãy xem lại càng sớm càng tốt! 
   
   
  Trân trọng, 
   
  Robot gửi email của Diaspora! 
   
  [1]: %{url}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tóm tắt báo cáo
  Tóm tắt báo cáo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quản trị viên máy chủ có thể xem dữ liệu gì của tôi?
  Quản trị viên máy chủ thể xem dữ liệu của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quản trị viên máy chủ khác có thể xem dữ liệu của tôi không?
  Quản trị viên máy chủ khác thể xem dữ liệu của tôi không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vòng kết nối là gì?
  Vòng kết nối ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vòng kết nối là cách bạn sắp xếp những mối quan hệ của mình trên Diaspora. Một vòng kết nối là một tập hợp những người có cùng vị trí xã hội đối với bạn. Chẳng hạn như đồng nghiệp, gia đình, bạn bè.
  Vòng kết nối cách bạn sắp xếp những mối quan hệ của mình trên Diaspora. Một vòng kết nối một tập hợp những người cùng vị trí hội đối với bạn. Chẳng hạn như đồng nghiệp, gia đình, bạn .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khi tôi đăng vào một vòng kết nối, ai sẽ thấy?
  Khi tôi đăng vào một vòng kết nối, ai sẽ thấy?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người có trong vòng kết nối bạn đã chọn mới có thể thấy (bạn có thể chọn nhiều vòng kết nối). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người trong vòng kết nối bạn đã chọn mới thể thấy (bạn thể chọn nhiều vòng kết nối). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao giới hạn bài đăng của tôi cho một vòng kết nối nhất định?
  Làm sao giới hạn bài đăng của tôi cho một vòng kết nối nhất định?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được. Nhấn chọn “Vòng kết nối” ở thanh bên và click chọn vào những vòng kết nối bạn muốn xem. Chỉ những bài đăng từ người trong vòng kết nối đã chọn đó mới xuất hiện trên bảng tin của bạn.
  Được. Nhấn chọn Vòng kết nối thanh bên click chọn vào những vòng kết nối bạn muốn xem. Chỉ những bài đăng từ người trong vòng kết nối đã chọn đó mới xuất hiện trên bảng tin của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Làm sao giới hạn bài đăng của tôi cho một vòng kết nối nhất định?
  Làm sao giới hạn bài đăng của tôi cho một vòng kết nối nhất định?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Làm sao để bảng tin của tôi chỉ hiện bài đăng từ một vòng kết nối nhất định?
  Làm sao để bảng tin của tôi chỉ hiện bài đăng từ một vòng kết nối nhất định?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Những người trong danh bạ của tôi có biết họ thuộc vòng kết nối nào không?
  Những người trong danh bạ của tôi biết họ thuộc vòng kết nối nào không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Họ không thể thấy.
  Không. Họ không thể thấy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu tôi xoá bỏ ai đó khỏi một vòng kết nối, họ có nhận thông báo về điều này không?
  Nếu tôi xoá bỏ ai đó khỏi một vòng kết nối, họ nhận thông báo về điều này không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Họ chỉ nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối, và đã chia sẻ với họ.
  Không. Họ chỉ nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối, đã chia sẻ với họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không. Họ chỉ nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối, và đã chia sẻ với họ.
  Không. Họ chỉ nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối, đã chia sẻ với họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không. Họ cũng không nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối.
  Không. Họ cũng không nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao đổi tên một vòng kết nối?
  Làm sao đổi tên một vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
20 juil. de 11:01 to 11:47