20 juil. de 03:14 to 16:21
Hồ Nhất Duy changed 41 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Đến cuối trang thiết lập và nhấn vào nút “Vô hiệu hoá tài khoản”. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu để tiếp tục. Hãy nhớ kỹ, nếu bạn vô hiệu hoá tài khoản, tên người dùng của bạn ở máy chủ đó sẽ <strong>không bao giờ</strong> có thể đăng ký lại.
  Đến cuối trang thiết lập nhấn vào nút hiệu hoá tài khoản. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu để tiếp tục. Hãy nhớ kỹ, nếu bạn hiệu hoá tài khoản, tên người dùng của bạn máy chủ đó sẽ <strong>không bao giờ</strong> thể đăng lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ngắn gọn: mọi thứ. Giao tiếp giữa các máy chủ luôn được mã hoá (sử dụng SSL và mã hoá riêng của Diaspora), nhưng dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ không được mã hoá. Nếu quản trị viên máy chủ của bạn muốn, họ có thể truy cập mọi dữ liệu hồ sơ và mọi thứ bạn mà đăng (tương tự như cách hầu hết trang web lưu trữ dữ liệu người dùng hiện nay). Đây là lý do bạn nên chọn kỹ máy chủ đăng ký, nơi có quản trị viên mà bạn tin tưởng. Tự vận hành máy chủ se bảo mật hơn vì bạn có toàn quyền truy cập cơ sở dữ liệu.
  Ngắn gọn: mọi thứ. Giao tiếp giữa các máy chủ luôn được hoá (sử dụng SSL hoá riêng của Diaspora), nhưng dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ không được hoá. Nếu quản trị viên máy chủ của bạn muốn, họ thể truy cập mọi dữ liệu hồ mọi thứ bạn đăng (tương tự như cách hầu hết trang web lưu trữ dữ liệu người dùng hiện nay). Đây do bạn nên chọn kỹ máy chủ đăng , nơi quản trị viên bạn tin tưởng. Tự vận hành máy chủ se bảo mật hơn bạn toàn quyền truy cập sở dữ liệu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ngắn gọn: mọi thứ. Giao tiếp giữa các máy chủ luôn được mã hoá (sử dụng SSL và mã hoá riêng của Diaspora), nhưng dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ không được mã hoá. Nếu quản trị viên máy chủ của bạn muốn, họ có thể truy cập mọi dữ liệu hồ sơ và mọi thứ bạn mà đăng (tương tự như cách hầu hết trang web lưu trữ dữ liệu người dùng hiện nay). Đây là lý do bạn nên chọn kỹ máy chủ đăng ký, nơi có quản trị viên mà bạn tin tưởng. Tự vận hành máy chủ se bảo mật hơn vì bạn có toàn quyền truy cập cơ sở dữ liệu.
  Ngắn gọn: mọi thứ. Giao tiếp giữa các máy chủ luôn được hoá (sử dụng SSL hoá riêng của Diaspora), nhưng dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ không được hoá. Nếu quản trị viên máy chủ của bạn muốn, họ thể truy cập mọi dữ liệu hồ mọi thứ bạn đăng (tương tự như cách hầu hết trang web lưu trữ dữ liệu người dùng hiện nay). Đây do bạn nên chọn kỹ máy chủ đăng , nơi quản trị viên bạn tin tưởng. Tự vận hành máy chủ se bảo mật hơn bạn toàn quyền truy cập sở dữ liệu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ngắn gọn: mọi thứ. Giao tiếp giữa các máy chủ luôn được mã hoá (sử dụng SSL và mã hoá riêng của Diaspora), nhưng dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ không được mã hoá. Nếu quản trị viên máy chủ của bạn muốn, họ có thể truy cập mọi dữ liệu hồ sơ và mọi thứ bạn mà đăng (tương tự như cách hầu hết trang web lưu trữ dữ liệu người dùng hiện nay). Đây là lý do bạn nên chọn kỹ máy chủ đăng ký, nơi có quản trị viên mà bạn tin tưởng. Tự vận hành máy chủ sẽ bảo mật hơn vì bạn có toàn quyền truy cập cơ sở dữ liệu.
  Ngắn gọn: mọi thứ. Giao tiếp giữa các máy chủ luôn được hoá (sử dụng SSL hoá riêng của Diaspora), nhưng dữ liệu lưu trữ trên máy chủ sẽ không được hoá. Nếu quản trị viên máy chủ của bạn muốn, họ thể truy cập mọi dữ liệu hồ mọi thứ bạn đăng (tương tự như cách hầu hết trang web lưu trữ dữ liệu người dùng hiện nay). Đây do bạn nên chọn kỹ máy chủ đăng , nơi quản trị viên bạn tin tưởng. Tự vận hành máy chủ sẽ bảo mật hơn bạn toàn quyền truy cập sở dữ liệu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Một khi bạn chia sẻ với ai đó trên máy chủ khác, mọi bài đăng của bạn và một bản sao hồ sơ của bạn sẽ được lưu cached trên máy chủ đó. Khi bạn xoá bài đăng hoặc vô hiệu hoá tài khoản, một yêu cầu xoá đồng thời sẽ được gửi đến máy chủ đó. Hình ảnh của bạn không bao giờ lưu trữ trên máy chủ khác.
  Một khi bạn chia sẻ với ai đó trên máy chủ khác, mọi bài đăng của bạn một bản sao hồ của bạn sẽ được lưu cached trên máy chủ đó. Khi bạn xoá bài đăng hoặc hiệu hoá tài khoản, một yêu cầu xoá đồng thời sẽ được gửi đến máy chủ đó. Hình ảnh của bạn không bao giờ lưu trữ trên máy chủ khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn “Vòng kết nối” ở thanh bên và nhấn vài biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối mà bạn muốn đổi tên, hoặc bạn cũng có thể mở trang Danh bạ và chọn vòng kết nối. Sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên tên vòng kết nối, đổi tên và chọn “Cập nhật”.
  Nhấn Vòng kết nối thanh bên nhấn vài biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối bạn muốn đổi tên, hoặc bạn cũng thể mở trang Danh bạ chọn vòng kết nối. Sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên tên vòng kết nối, đổi tên chọn Cập nhật.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu tôi đã đăng một bài đăng, tôi có thể đổi vòng kết nối của bài đăng đó được không?
  Nếu tôi đã đăng một bài đăng, tôi thể đổi vòng kết nối của bài đăng đó được không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không, nhưng bạn luôn luôn có thể tạo một bài đăng mới với cùng nội dung và đăng nó với một vòng kết nối khác.
  Không, nhưng bạn luôn luôn thể tạo một bài đăng mới với cùng nội dung đăng với một vòng kết nối khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể đăng một bài đăng với nhiều vòng kết nối cùng lúc?
  Tôi thể đăng một bài đăng với nhiều vòng kết nối cùng lúc?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được. Khi tạo bài đăng mới, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn những vòng kết nối. Mặc định sẽ đăng với mọi vòng kết nối. Bạn cũng có thể chọn trước những vòng kết nối muốn đăng trong thanh bên. Khi bạn đăng, những vòng kết nối đã chọn ở thanh bên sẽ được tự động chọn trong bài đăng.
  Được. Khi tạo bài đăng mới, bạn thể chọn hoặc bỏ chọn những vòng kết nối. Mặc định sẽ đăng với mọi vòng kết nối. Bạn cũng thể chọn trước những vòng kết nối muốn đăng trong thanh bên. Khi bạn đăng, những vòng kết nối đã chọn thanh bên sẽ được tự động chọn trong bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể thêm một người vào nhiều vòng kết nối không?
  Tôi thể thêm một người vào nhiều vòng kết nối không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng có nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những vòng kết nối mà bạn muốn. Trên trang hồ sơ của họ cũng có nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn rê chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những vòng kết nối bạn muốn. Trên trang hồ của họ cũng nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao để xoá một vòng kết nối?
  Làm sao để xoá một vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn “Vòng kết nối” trên thanh bên và nhấn vào biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối mà bạn muốn xoá, hoặc mở trang Danh bạ chọn vòng kết nối muốn xoá. Sau đó chọn tiếp biểu tượng thùng rác trên góc phải của trang.
  Nhấn Vòng kết nối trên thanh bên nhấn vào biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối bạn muốn xoá, hoặc mở trang Danh bạ chọn vòng kết nối muốn xoá. Sau đó chọn tiếp biểu tượng thùng rác trên góc phải của trang.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt nhắc đến
  Lượt nhắc đến
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt nhắc đến là gì?
  Lượt nhắc đến ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lượt nhắc đến nghĩa là khi ai đó nhắc đến bạn trong một bài đăng. Khi bạn được nhắc đến, sẽ có thông báo để bạn biết.
  Lượt nhắc đến nghĩa khi ai đó nhắc đến bạn trong một bài đăng. Khi bạn được nhắc đến, sẽ thông báo để bạn biết.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao nhắc đến ai đó trong một bài đăng?
  Làm sao nhắc đến ai đó trong một bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gõ ký tự “@” và tên người dùng. Một menu sẽ hiện ra giúp bạn dễ dàng chọn. Bạn chỉ có thể nhắc đến những ai có trong vòng kết nối của bạn.
  tự @ tên người dùng. Một menu sẽ hiện ra giúp bạn dễ dàng chọn. Bạn chỉ thể nhắc đến những ai trong vòng kết nối của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể nhắc đến ai đó trong bình luận không?
  Tôi thể nhắc đến ai đó trong bình luận không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được. Bạn có thể nhắc đến ai đó trong bình luận giống như cách dùng trong bài đăng. Lưu ý rằng, khi bạn bình luận một bài đăng giới hạn, bạn chỉ có thể nhắc đến người đã tương tác với bài đăng.
  Được. Bạn thể nhắc đến ai đó trong bình luận giống như cách dùng trong bài đăng. Lưu ý rằng, khi bạn bình luận một bài đăng giới hạn, bạn chỉ thể nhắc đến người đã tương tác với bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao xem lại những bài đăng mà tôi được nhắc đến?
  Làm sao xem lại những bài đăng tôi được nhắc đến?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn “Lượt nhắc” ở cột bên trái trang chính.
  Nhấn Lượt nhắc cột bên trái trang chính.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ
  Máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ là gì?
  Máy chủ ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ là nơi vận hành phần mềm Diaspora và kết nối với mạng lưới Diaspora. Đó là nơi bạn đăng ký và lưu trữ tài khoản của bạn. Có rất nhiều máy chủ. Bạn có thể thêm bạn từ máy chủ khác và giao tiếp với họ mà không cần tạo tài khoản ở máy chủ khác! Nó giống như dịch vụ email.
  Máy chủ nơi vận hành phần mềm Diaspora kết nối với mạng lưới Diaspora. Đó nơi bạn đăng lưu trữ tài khoản của bạn. rất nhiều máy chủ. Bạn thể thêm bạn từ máy chủ khác giao tiếp với họ không cần tạo tài khoản máy chủ khác! giống như dịch vụ email.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi đã tham gia một máy chủ, làm sao tìm người dùng để chia sẻ?
  Tôi đã tham gia một máy chủ, làm sao tìm người dùng để chia sẻ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hãy mời bạn bè của bạn tham gia Diaspora bằng cách sử dụng liên kết hoặc thư mời trên thanh bên. Theo dõi #tag để khám phá những người dùng cùng chung sở thích. Tạo bài đăng cho biết bạn vừa tham gia #newhere.
  Hãy mời bạn của bạn tham gia Diaspora bằng cách sử dụng liên kết hoặc thư mời trên thanh bên. Theo dõi #tag để khám phá những người dùng cùng chung sở thích. Tạo bài đăng cho biết bạn vừa tham gia #newhere.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao tìm kiếm người dùng?
  Làm sao tìm kiếm người dùng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ sơ của họ). Hoặc nhập đầy đủ ID Diaspora (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, có thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  Bạn thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ của họ). Hoặc nhập đầy đủ ID Diaspora (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đăng bài
  Đăng bài
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đăng bài
  Đăng bài
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng
  Bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao ẩn một bài đăng?
  Làm sao ẩn một bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Rê chuột lên đầu một bài đăng, một dấu X sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn chọn để ẩn bài đăng và những thông báo liên quan bài đăng đó. Bạn vẫn có thể thấy bài đăng nếu bạn ghé thăm trang hồ sơ của người đăng nó.
  chuột lên đầu một bài đăng, một dấu X sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn chọn để ẩn bài đăng những thông báo liên quan bài đăng đó. Bạn vẫn thể thấy bài đăng nếu bạn ghé thăm trang hồ của người đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao định dạng bài đăng (in đậm, in nghiêng, etc.)?
  Làm sao định dạng bài đăng (in đậm, in nghiêng, etc.)?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Diaspora hỗ trợ %{markdown}. Trên trình soạn thảo có các nút giúp bạn định dạng nhanh hơn. Tham khảo đầy đủ cú pháp ở %{here}. Bạn không thể chỉnh sửa sau khi đăng, vì vậy hãy cẩn thận xem trước!
  Diaspora hỗ trợ %{markdown}. Trên trình soạn thảo các nút giúp bạn định dạng nhanh hơn. Tham khảo đầy đủ pháp %{here}. Bạn không thể chỉnh sửa sau khi đăng, vậy hãy cẩn thận xem trước!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao chèn hình?
  Làm sao chèn hình?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Để tải hình từ máy tính lên, nhấn vào biểu tượng máy chụp hình trên trình soạn thảo. Bạn có thể kéo thả một, hoặc nhiều hình từ máy tính của bạn. Còn nếu muốn chèn hình từ web, nhấn vào biểu tượng hình ảnh trên trình soạn thảo sẽ tạo mã Markdown cho bạn.
  Để tải hình từ máy tính lên, nhấn vào biểu tượng máy chụp hình trên trình soạn thảo. Bạn thể kéo thả một, hoặc nhiều hình từ máy tính của bạn. Còn nếu muốn chèn hình từ web, nhấn vào biểu tượng hình ảnh trên trình soạn thảo sẽ tạo Markdown cho bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao chèn hình vào bình luận?
  Làm sao chèn hình vào bình luận?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao thay đổi kích cỡ hình trên bài đăng hoặc bình luận?
  Làm sao thay đổi kích cỡ hình trên bài đăng hoặc bình luận?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Hình ảnh sẽ tự động co lại vừa với bảng tin hoặc bài đăng chi tiết.
  Không. Hình ảnh sẽ tự động co lại vừa với bảng tin hoặc bài đăng chi tiết.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao chèn mã video, âm thanh hoặc nội dung đa phương tiện vào bài đăng?
  Làm sao chèn video, âm thanh hoặc nội dung đa phương tiện vào bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
20 juil. de 03:14 to 16:21