25 juil. de 03:56 to 05:17
Hồ Nhất Duy changed 136 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Quản trị viên
  Quản trị viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kiểm duyệt viên
  Kiểm duyệt viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Người dùng nổi bật
  Người dùng nổi bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giao thức này gần đây vẫn trong quá trình phát triển và phụ thuộc nhiều vào trình duyệt của bạn đang sử dụng. Nếu bạn muốn quản lý hay xoá bỏ giao thức này, hãy vào phần thiết lập trong trình duyệt của bạn. Nút bên dưới sẽ luôn bật, và bạn cần bật giao thức này ở từng trình duyệt (nếu bạn dùng nhiều trình duyệt).
  Giao thức này gần đây vẫn trong quá trình phát triển phụ thuộc nhiều vào trình duyệt của bạn đang sử dụng. Nếu bạn muốn quản hay xoá bỏ giao thức này, hãy vào phần thiết lập trong trình duyệt của bạn. Nút bên dưới sẽ luôn bật, bạn cần bật giao thức này từng trình duyệt (nếu bạn dùng nhiều trình duyệt).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có chắc muốn ẩn người dùng này?
  Bạn chắc muốn ẩn người dùng này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác thực hai bước
  Xác thực hai bước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác thực hai bước là một cách mạnh mẽ để chắc rằng chỉ có bạn mới có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn. Khi đăng nhập, bạn phải nhập một mã số gồm 6 chữ song song với mật khẩu. Hãy cẩn thận, nếu bạn bị mất điện thoại và đã tạo mã khôi phục bằng tính năng này, có thể tài khoản Diaspora của bạn bị khoá vĩnh viễn.
  Xác thực hai bước một cách mạnh mẽ để chắc rằng chỉ bạn mới thể đăng nhập vào tài khoản của bạn. Khi đăng nhập, bạn phải nhập một số gồm 6 chữ song song với mật khẩu. Hãy cẩn thận, nếu bạn bị mất điện thoại đã tạo khôi phục bằng tính năng này, thể tài khoản Diaspora của bạn bị khoá vĩnh viễn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. ê
  ê
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ê
  ê
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã bật xác thực hai bước
  Đã bật xác thực hai bước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập mật khẩu để tắt xác thực hai bước
  Nhập mật khẩu để tắt xác thực hai bước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tắt xác thực hai bước
  Tắt xác thực hai bước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa bật xác thực hai bước
  Chưa bật xác thực hai bước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bật xác thực hai bước
  Bật xác thực hai bước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bật
  Bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác nhận bật
  Xác nhận bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa thể bật xác thực hai bước, bạn cần xác nhận với một TOTP token
  Chưa thể bật xác thực hai bước, bạn cần xác nhận với một TOTP token
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quét mã QR
  Quét QR
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin hãy quét mã QR với một ứng dụng hỗ trợ TOTP, ví dụ andOTP (Android), FreeOTP (iOS), SailOTP (SailfishOS).
  Xin hãy quét QR với một ứng dụng hỗ trợ TOTP, dụ andOTP (Android), FreeOTP (iOS), SailOTP (SailfishOS).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xin hãy quét mã QR với một ứng dụng hỗ trợ TOTP, ví dụ andOTP (Android), FreeOTP (iOS), SailOTP (SailfishOS).
  Xin hãy quét QR với một ứng dụng hỗ trợ TOTP, dụ andOTP (Android), FreeOTP (iOS), SailOTP (SailfishOS).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xin hãy quét mã QR bằng một ứng dụng hỗ trợ TOTP, ví dụ andOTP (Android), FreeOTP (iOS), SailOTP (SailfishOS).
  Xin hãy quét QR bằng một ứng dụng hỗ trợ TOTP, dụ andOTP (Android), FreeOTP (iOS), SailOTP (SailfishOS).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trong trường hợp không thể quét mã QR tự động, hãy nhập mã bằng cách thủ công trong ứng dụng của bạn.
  Trong trường hợp không thể quét QR tự động, hãy nhập bằng cách thủ công trong ứng dụng của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chúng tôi sử dụng mật khẩu sử dụng một lần (TOTP) với token gồm sáu ký tự. <br /> Xin đừng nhập dấu cách (khoảng trắng).
  Chúng tôi sử dụng mật khẩu sử dụng một lần (TOTP) với token gồm sáu tự. <br /> Xin đừng nhập dấu cách (khoảng trắng).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác nhận TOTP token
  Xác nhận TOTP token
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sau khi quét hoặc nhập mã, hãy nhập sáu ký tự bạn thấy và xác nhận thiết lập.
  Sau khi quét hoặc nhập , hãy nhập sáu tự bạn thấy xác nhận thiết lập.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xác nhận và bật
  Xác nhận bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Token
  Token
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. sáu ký tự token
  sáu tự token
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mã khôi phục
  khôi phục
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng một trong những mã khôi phục.
  Bên cạnh đó, bạn thể sử dụng một trong những khôi phục.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bạn mất điện thoại, hãy dùng một trong những mã khôi phục bên dưới để lấy lại quyền truy cập tài khoản. Lưu mã khôi phục ở nơi an toàn. Ví dụ, bạn có thể in ra và giấu trong ngăn kéo.
  Nếu bạn mất điện thoại, hãy dùng một trong những khôi phục bên dưới để lấy lại quyền truy cập tài khoản. Lưu khôi phục nơi an toàn. dụ, bạn thể in ra giấu trong ngăn kéo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mã khôi phục cho phép bạn lấy lại quyền truy cập tài khoản nếu bạn bị mất điện thoại. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng mỗi lần một mã khôi phục.
  khôi phục cho phép bạn lấy lại quyền truy cập tài khoản nếu bạn bị mất điện thoại. Xin lưu ý rằng bạn chỉ thể sử dụng mỗi lần một khôi phục.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bạn bị mất mã khôi phục, hãy tạo lại ở đây. Mã khôi phục cũ sẽ không còn sử dụng được nữa.
  Nếu bạn bị mất khôi phục, hãy tạo lại đây. khôi phục sẽ không còn sử dụng được nữa.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tạo mã khôi phục mới
  Tạo khôi phục mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bật xác thực hai bước thành công
  Bật xác thực hai bước thành công
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tắt xác thực hai bước thành công
  Tắt xác thực hai bước thành công
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Token sai hoặc không còn sử dụng được
  Token sai hoặc không còn sử dụng được
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Một phần của %{diaspora_site_link}
  Một phần của %{diaspora_site_link}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mạng xã hội liên hợp Diaspora
  Mạng hội liên hợp Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ này hiện không còn cho đăng ký. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tham gia mạng xã hội Diaspora bằng cách đăng ký trên %{wiki}. Mọi máy chủ đều giao tiếp được với nhau nên bạn có thể truy cập cùng nội dung ở đây.
  Máy chủ này hiện không còn cho đăng . Tuy nhiên, bạn vẫn thể tham gia mạng hội Diaspora bằng cách đăng trên %{wiki}. Mọi máy chủ đều giao tiếp được với nhau nên bạn thể truy cập cùng nội dung đây.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. máy chủ khác
  máy chủ khác
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể tham khảo các máy chủ khác tại %{poduptime}.
  Bạn thể tham khảo các máy chủ khác tại %{poduptime}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu bạn đang băn khoăn về việc chọn một máy chủ, hãy đọc qua %{wiki}.
  Nếu bạn đang băn khoăn về việc chọn một máy chủ, hãy đọc qua %{wiki}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bình luận chưa được
  Bình luận chưa được
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã xoá bình luận %{id}
  Đã xoá bình luận %{id}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa thể xoá bình luận
  Chưa thể xoá bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy bài đăng hoặc bình luận
  Không tìm thấy bài đăng hoặc bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy thảo luận
  Không tìm thấy thảo luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa thể thích
  Chưa thể thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chưa thể xoá bình luận
  Chưa thể xoá bình luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chưa thể xoá bình luận bài đăng
  Chưa thể xoá bình luận bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chưa thể thích
  Chưa thể thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chưa thể thích bài đăng
  Chưa thể thích bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{count} lượt thíchChưa có lượt thích
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa lượt thích


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lượt thích


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{count} lượt thíchChưa có lượt thích
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa lượt thích


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lượt thích


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{count} lượt không thíchChưa có lượt không thích
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa lượt không thích


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lượt không thích


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy bài đăng hoặc lượt thích
  Không tìm thấy bài đăng hoặc lượt thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. private:read và private:modify đồng thời yêu cầu contacts:read
  private:read private:modify đồng thời yêu cầu contacts:read
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phạm vi chưa rõ: %{scope_name}
  Phạm vi chưa : %{scope_name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Danh bạ (Chỉ-đọc)
  Danh bạ (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập chỉ-đọc với danh bạ và những thông tin liên quan (như vòng kết nối).
  Yêu cầu truy cập chỉ-đọc với danh bạ những thông tin liên quan (như vòng kết nối).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Danh bạ (Ghi đè)
  Danh bạ (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập danh bạ và những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức ghi đè.
  Yêu cầu truy cập danh bạ những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức ghi đè.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập chỉ-đọc với danh bạ và những thông tin liên quan (như vòng kết nối).
  Yêu cầu truy cập chỉ-đọc với danh bạ những thông tin liên quan (như vòng kết nối).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập danh bạ và những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức chỉ-đọc.
  Yêu cầu truy cập danh bạ những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức chỉ-đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thảo luận
  Thảo luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập những tin nhắn riêng tư dưới hình thức đọc lẫn ghi đè.
  Yêu cầu truy cập những tin nhắn riêng dưới hình thức đọc lẫn ghi đè.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Email
  Email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập địa chỉ email của bạn dưới hình thức chỉ-đọc.
  Yêu cầu truy cập địa chỉ email của bạn dưới hình thức chỉ-đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tương tác
  Tương tác
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập những tương tác với bài đăng, như thích hoặc đăng bình luận.
  Yêu cầu truy cập những tương tác với bài đăng, như thích hoặc đăng bình luận.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông báo
  Thông báo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập thông báo dưới hình thức đọc và ghi đè.
  Yêu cầu truy cập thông báo dưới hình thức đọc ghi đè.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng riêng tư (Chỉ-đọc)
  Bài đăng riêng (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập những bài đăng riêng tư của bạn và những người trong danh bạ dưới hình thức chỉ-đọc.
  Yêu cầu truy cập những bài đăng riêng của bạn những người trong danh bạ dưới hình thức chỉ-đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng riêng tư (Ghi đè)
  Bài đăng riêng (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập và đăng những bài đăng công khai.
  Yêu cầu truy cập đăng những bài đăng công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng (chỉ-đọc)
  Bài đăng (chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng (chỉ-đọc)
  Bài đăng (chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng (Chỉ-đọc)
  Bài đăng (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập bài đăng công khai, tương tác và những thông tin liên quan.
  Yêu cầu truy cập  bài đăng công khai, tương tác những thông tin liên quan.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng công khai (Ghi đè)
  Bài đăng công khai (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập bài đăng công khai, tương tác và những thông tin liên quan.
  Yêu cầu truy cập  bài đăng công khai, tương tác những thông tin liên quan.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập bài đăng công khai, tương tác và những thông tin liên quan.
  Yêu cầu truy cập bài đăng công khai, tương tác những thông tin liên quan.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập và đăng những bài đăng công khai và thông tin liên quan (như bình chọn và đính kèm tập tin).
  Yêu cầu truy cập đăng những bài đăng công khai thông tin liên quan (như bình chọn đính kèm tập tin).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hồ sơ mở rộng (Ghi đè)
  Hồ mở rộng (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập và cập nhật hồ sơ mở rộng của bạn.
  Yêu cầu truy cập cập nhật hồ mở rộng của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dữ liệu hồ sơ riêng tư (Chỉ-đọc)
  Dữ liệu hồ riêng (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập dữ liệu hồ sơ riêng tư của bạn dưới hình thức chỉ-đọc.
  Yêu cầu truy cập dữ liệu hồ riêng của bạn dưới hình thức chỉ-đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag (Chỉ-đọc)
  Tag (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập những tag yêu thích của bạn dưới hình thức chỉ đọc.
  Yêu cầu truy cập những tag yêu thích của bạn dưới hình thức chỉ đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag (Ghi đè)
  Tag (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu truy cập và thay đổi những tag yêu thích.
  Yêu cầu truy cập thay đổi những tag yêu thích.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. IP đăng nhập gần đây
  IP đăng nhập gần đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. vừa xong
  vừa xong
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. vài phút trước
  vài phút trước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ít hơn một phút
  ít hơn một phút
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. vừa xong
  vừa xong
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. kể từ đây
  kể từ đây
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. vừa xong
  vừa xong
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Luồng
  Luồng
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bảng tin
  Bảng tin
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chọn mối quan hệ
  Chọn mối quan hệ
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chọn vòng kết nối
  Chọn vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tất cả mối quan hệ
  Tất cả mối quan hệ
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tất cả vòng kết nối
  Tất cả vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể chia sẻ với <%= name %>. Bạn có muốn bỏ qua họ?
  Không thể chia sẻ với <%= name %>. Bạn muốn bỏ qua họ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể chia sẻ với <%= name %>. Bạn có muốn ẩn họ?
  Không thể chia sẻ với <%= name %>. Bạn muốn ẩn họ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đăng tin thất bại!
  Đăng tin thất bại!
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gửi tin thất bại!
  Gửi tin thất bại!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không có mối quan hệ được chọn
  Không mối quan hệ được chọn
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không có vòng kết nối được chọn
  Không vòng kết nối được chọn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đang chuẩn bị luồng cho bạn...
  Đang chuẩn bị luồng cho bạn...
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đang tải bài đăng cho bạn...
  Đang tải bài đăng cho bạn...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Liên lạc
  Liên lạc
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Danh bạ
  Danh bạ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trang chủ
  Trang chủ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang chính
  Trang chính
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bỏ qua người này?
  Bỏ qua người này?
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ẩn người này?
  Ẩn người này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag #đã theo dõi
  Tag #đã theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ của tôi
  Mối quan hệ của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vòng kết nối của tôi
  Vòng kết nối của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã xong <%= file %>
  Đã xong <%= file %>
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã tải xong <%= file %>
  Đã tải xong <%= file %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã tải xong <var><%= file %></var>
  Đã tải xong <var><%= file %></var>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã tải lên <%= file %>
  Đã tải lên <%= file %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Viết từ: <%= location %>
  Viết từ: <%= location %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nơi đăng: <%= location %>
  Nơi đăng: <%= location %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa có bình luận.
  Chưa bình luận.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trợ giúp
  Trợ giúp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có vấn đề khi tải lên <%= file %>
  vấn đề khi tải lên <%= file %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Gỡ bỏ thất bại!
  Gỡ bỏ thất bại!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. bằng <%= provider %>
  bằng <%= provider %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. bằng <var><%= provider %></var>
  bằng <var><%= provider %></var>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. qua <%= provider %>
  qua <%= provider %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thảo luận
  Thảo luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đánh dấu đã đọc
  Đánh dấu đã đọc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đánh dấu chưa đọc
  Đánh dấu chưa đọc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bình chọn
  Bình chọn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kết quả
  Kết quả
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%=count%> lượt bình chọn
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  <%=count%> lượt bình chọn


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xem kết quả
  Xem kết quả
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ẩn kết quả
  Ẩn kết quả
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Câu hỏi
  Câu hỏi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Câu hỏi
  Câu hỏi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Câu trả lời
  Câu trả lời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm câu trả lời
  Thêm câu trả lời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Câu hỏi
  Câu hỏi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cho biết lý do:
  Cho biết do:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vd: nội dung nhạy cảm
  Vd: nội dung nhạy cảm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Báo cáo
  Báo cáo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã gửi báo cáo thành công
  Đã gửi báo cáo thành công
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã gửi báo cáo rồi
  Đã gửi báo cáo rồi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đang gửi báo cáo...
  Đang gửi báo cáo...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã lưu! Đang đóng cửa sổ popup...
  Đã lưu! Đang đóng cửa sổ popup...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lưu vào Diaspora
  Lưu vào Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể ẩn người này
  Không thể ẩn người này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy gì cả
  Không tìm thấy cả
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm liên lạc
  Thêm liên lạc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xoá liên lạc
  Xoá liên lạc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
25 juil. de 03:56 to 05:17