25 juil. de 01:25 to 15:02
Hồ Nhất Duy changed 159 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Không thể thêm <%= name %> vào vòng kết nối :(
  Không thể thêm <%= name %> vào vòng kết nối :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể xoá bỏ <%= name %> khỏi vòng kết nối :(
  Không thể xoá bỏ <%= name %> khỏi vòng kết nối :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở khoá người dùng thất bại
  Mở khoá người dùng thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhắc đến ai đó
  Nhắc đến ai đó
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhắn tin
  Nhắn tin
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉnh sửa hồ sơ
  Chỉnh sửa hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bỏ ẩn
  Bỏ ẩn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%= name %> đang kết nối với bạn
  <%= name %> đang kết nối với bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%= name %> chưa chia sẻ với bạn
  <%= name %> chưa chia sẻ với bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. <var><%= name %></var> đang kết nối với bạn
  <var><%= name %></var> đang kết nối với bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. <%= name %> đang chia sẻ với bạn
  <%= name %> đang chia sẻ với bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉnh sửa
  Chỉnh sửa
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm
  Thêm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn chưa có tag nào!
  Bạn chưa tag nào!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tiểu sử
  Tiểu sử
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nơi ở
  Nơi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giới tính
  Giới tính
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sinh nhật
  Sinh nhật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hình ảnh
  Hình ảnh
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nơi ở
  Nơi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đến từ
  Đến từ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng
  Bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn sắp rời khỏi trang này. Dữ liệu bạn đã nhập sẽ mất hết.
  Bạn sắp rời khỏi trang này. Dữ liệu bạn đã nhập sẽ mất hết.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ẩn bài đăng này?
  Ẩn bài đăng này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể ẩn bài đăng này
  Không thể ẩn bài đăng này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Huỷ bỏ bài đăng?
  Huỷ bỏ bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy liên hệ nào
  Không tìm thấy liên hệ nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. đang tải…
  đang tải
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%= name %> (xoá bỏ)
  <%= name %> (xoá bỏ)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Huỷ bỏ bài đăng?
  Huỷ bỏ bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xoá bỏ bài đăng?
  Xoá bỏ bài đăng?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%= name %> (thêm)
  <%= name %> (thêm)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bật thông báo cho bài đăng này
  Bật thông báo cho bài đăng này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tắt thông báo cho bài đăng này
  Tắt thông báo cho bài đăng này
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể tham gia bình chọn ở <%= original_post_link %>.
  Bạn thể tham gia bình chọn <%= original_post_link %>.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. bài đăng gốc
  bài đăng gốc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Huỷ bỏ
  Huỷ bỏ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tạo
  Tạo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tên
  Tên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm vòng kết nối mới
  Thêm vòng kết nối mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã tạo vòng kết nối <%= name %> mới
  Đã tạo vòng kết nối <%= name %> mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể tạo vòng kết nối.
  Không thể tạo vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ngưng yêu thích #<%= tag %>?
  Ngưng yêu thích #<%= tag %>?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể theo dõi #<%= tag %> :(
  Không thể theo dõi #<%= tag %> :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể ngưng theo dõi #<%= tag %> :(
  Không thể ngưng theo dõi #<%= tag %> :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn cần thêm vài liên hệ trước khi có thể nhắn tin.
  Bạn cần thêm vài liên hệ trước khi thể nhắn tin.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kiểm duyệt viên
  Kiểm duyệt viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ đã cập nhật phiên bản mới nhất!
  Máy chủ đã cập nhật phiên bản mới nhất!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ của bạn đang dùng phiên bản cũ.
  Máy chủ của bạn đang dùng phiên bản .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phiên bản Diaspora mới nhất là <%= latestVersion %>, máy chủ của bạn đang dùng <%= podVersion %>.
  Phiên bản Diaspora mới nhất <%= latestVersion %>, máy chủ của bạn đang dùng <%= podVersion %>.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể xác định phiên bản Diaspora mới nhất.
  Không thể xác định phiên bản Diaspora mới nhất.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ
  Máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. SSL
  SSL
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã bật SSL
  Đã bật SSL
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã tắt SSL
  Đã tắt SSL
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã thêm
  Đã thêm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trạng thái
  Trạng thái
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa kiểm tra
  Chưa kiểm tra
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. OK
  OK
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phân giải tên miền (DNS) thất bại
  Phân giải tên miền (DNS) thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kết nối thất bại tạm thời
  Kết nối thất bại tạm thời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kết nối an toàn (SSL) thất bại
  Kết nối an toàn (SSL) thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kết nối HTTP thất bại
  Kết nối HTTP thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lấy phiên bản phần mềm thất bại
  Lấy phiên bản phần mềm thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xảy ra lỗi chưa xác định khi kiểm tra
  Xảy ra lỗi chưa xác định khi kiểm tra
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hành động
  Hành động
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. offline từ
  offline từ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. offline từ
  offline từ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. offline từ:
  offline từ:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. lần cuối kiểm tra:
  lần cuối kiểm tra:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. hiện thêm thông tin
  hiện thêm thông tin
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. kiểm tra thử kết nối
  kiểm tra thử kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ vừa kiểm tra xong.
  Máy chủ vừa kiểm tra xong.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa kiểm tra xong.
  Chưa kiểm tra xong.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. mở link trong trình duyệt
  mở link trong trình duyệt
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không có thông tin nào thêm
  Không thông tin nào thêm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phần mềm sử dụng:
  Phần mềm sử dụng:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thời gian phản hồi:
  Thời gian phản hồi:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%= count %>ms
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  <%= count %>ms


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. không rõ
  không
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. không khả dụng
  không khả dụng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vẫn còn <%= count %> máy chủ chưa kiểm tra.
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Vẫn còn <%= count %> máy chủ chưa kiểm tra.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vẫn còn <%= count %> máy chủ chưa kiểm tra.
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Vẫn còn <%= count %> máy chủ chưa kiểm tra.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vẫn còn <%= count %> máy chủ chưa kiểm tra.Không còn máy chủ nào để kiểm tra.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không còn máy chủ nào để kiểm tra.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Vẫn còn <%= count %> máy chủ chưa kiểm tra.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kiểm tra kết nối phát hiện lỗi ở <%= count %> máy chủ.
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Kiểm tra kết nối phát hiện lỗi <%= count %> máy chủ.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Liên kết cố định
  Liên kết cố định
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chuyển chế độ
  Chuyển chế độ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%=count%> lượt bình chọnChưa có bình chọn
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa bình chọn


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  <%=count%> lượt bình chọn


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có <%= count %> máy chủ hiển thị không phiên bản (do không dùng NodeInfo).
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  <%= count %> máy chủ hiển thị không phiên bản (do không dùng NodeInfo).


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa có bài đăng nào hiển thị ở đây.
  Chưa bài đăng nào hiển thị đây.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. ngày nào đó
  ngày nào đó
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xem trước
  Xem trước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Viết
  Viết
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. In đậm
  In đậm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. In nghiêng
  In nghiêng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tiêu đề
  Tiêu đề
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chèn link
  Chèn link
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chèn hình ảnh
  Chèn hình ảnh
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Liệt kê
  Liệt
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. In đậm
  In đậm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đậm
  Đậm
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. In nghiêng
  In nghiêng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nghiêng
  Nghiêng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Liệt kê
  Liệt
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Liệt kê (số)
  Liệt (số)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Liệt kê (dấu chấm)
  Liệt (dấu chấm)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xem trước thông điệp
  Xem trước thông điệp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chỉnh sửa thông điệp
  Chỉnh sửa thông điệp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Huỷ bỏ thông điệp
  Huỷ bỏ thông điệp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trích dẫn
  Trích dẫn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mã lập trình
  lập trình
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. in đậm chữ
  in đậm chữ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. in nghiêng chữ
  in nghiêng chữ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. in to chữ
  in to chữ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. nhập mô tả link
  nhập tả link
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập Link
  Nhập Link
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập mô tả hình ở đây
  Nhập tả hình đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhập Link
  Nhập Link
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhập link ở đây
  Nhập link đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập liên kết dẫn đến trang hình
  Nhập liên kết dẫn đến trang hình
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. nhập tựa đề hình ở đây
  nhập tựa đề hình đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. nhập danh sách liệt kê ở đây
  nhập danh sách liệt đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. nhập trích dẫn ở đây
  nhập trích dẫn đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. nhập mã lập trình ở đây
  nhập lập trình đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể kết nối đến server.
  Không thể kết nối đến server.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ey, bạn cần thêm người nhận trước!
  Ey, bạn cần thêm người nhận trước!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có <%= count %> thông báo chưa đọc
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Bạn <%= count %> thông báo chưa đọc


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <%= count %> bình luận
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  <%= count %> bình luận


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã nhắc đến: <%= names %>
  Đã nhắc đến: <%= names %>
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tải lên hình ảnh
  Tải lên hình ảnh
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hiện toàn bộ
  Hiện toàn bộ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bình chọn của bạn
  Bình chọn của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí để tiếp tục.
  Bạn cần đăng nhập hoặc đăng để tiếp tục.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký để tiếp tục.
  Bạn cần đăng nhập hoặc đăng để tiếp tục.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Khoá xác thực không hợp lệ.
  Khoá xác thực không hợp lệ.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Token xác thực không hợp lệ.
  Token xác thực không hợp lệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gửi lại chỉ dẫn xác nhận
  Gửi lại chỉ dẫn xác nhận
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gửi lại liên kết xác thực
  Gửi lại liên kết xác thực
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đã đăng nhập thành công. Nếu được bật, một thư xác nhận sẽ được gửi cho bạn.
  Bạn đã đăng nhập thành công. Nếu được bật, một thư xác nhận sẽ được gửi cho bạn.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn đã đăng ký thành công. Một email xác thực sẽ được gửi cho bạn.
  Bạn đã đăng thành công. Một email xác thực sẽ được gửi cho bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xin cáo lỗi! Khoá mời không hợp lệ.
  Xin cáo lỗi! Khoá mời không hợp lệ.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xin lỗi nhưng lời mời không hợp lệ.
  Xin lỗi nhưng lời mời không hợp lệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chỉ dẫn xác nhận
  Chỉ dẫn xác nhận
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hướng dẫn xác thực
  Hướng dẫn xác thực
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể xác nhận tài khoản thông qua địa chỉ sau:
  Bạn thể xác nhận tài khoản thông qua địa chỉ sau:
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể xác thực tài khoản thông qua liên kết sau:
  Bạn thể xác thực tài khoản thông qua liên kết sau:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xác nhận tài khoản của tôi
  Xác nhận tài khoản của tôi
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xác thực tài khoản của tôi
  Xác thực tài khoản của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chỉ dẫn khôi phục mật khẩu
  Chỉ dẫn khôi phục mật khẩu
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu
  Hướng dẫn khôi phục mật khẩu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hiện không thể đăng kí mở.
  Hiện không thể đăng mở.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Máy chủ đã tắt đăng ký.
  Máy chủ đã tắt đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không nhận được chỉ dẫn xác nhận?
  Không nhận được chỉ dẫn xác nhận?
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không nhận được email xác thực?
  Không nhận được email xác thực?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không nhận được chỉ dẫn mở khoá?
  Không nhận được chỉ dẫn mở khoá?
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không nhận được email mở khoá?
  Không nhận được email mở khoá?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sai %{authentication_keys} hoặc mật khẩu.
  Sai %{authentication_keys} hoặc mật khẩu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mật khẩu mới
  Mật khẩu mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhập lại mật khẩu
  Nhập lại mật khẩu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Reset mật khẩu
  Reset mật khẩu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Địa chỉ email
  Địa chỉ email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu địa chỉ email của bạn tồn tại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn xác thực địa chỉ email trong vài phút nữa.
  Nếu địa chỉ email của bạn tồn tại trong sở dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn xác thực địa chỉ email trong vài phút nữa.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn đã đăng nhập.
  Bạn đã đăng nhập.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản của bạn sẽ bị khoá nếu bạn thử sai lần nữa.
  Tài khoản của bạn sẽ bị khoá nếu bạn thử sai lần nữa.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đổi mật khẩu
  Đổi mật khẩu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thể cấp phép bạn từ %{kind} vì lý do "%{reason}".
  Không thể cấp phép bạn từ %{kind} do "%{reason}".
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cấp phép thành công từ tài khoản %{kind}.
  Cấp phép thành công từ tài khoản %{kind}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn không thể truy cập trang này nếu không mở email reset mật khẩu. Nếu bạn đã mở email reset mật khẩu, hãy chắc rằng bạn sử dụng đầy đủ URL được cung cấp.
  Bạn không thể truy cập trang này nếu không mở email reset mật khẩu. Nếu bạn đã mở email reset mật khẩu, hãy chắc rằng bạn sử dụng đầy đủ URL được cung cấp.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu địa chỉ email của bạn tồn tại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một email khôi phục mật khẩu trong vài phút nữa.
  Nếu địa chỉ email của bạn tồn tại trong sở dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một email khôi phục mật khẩu trong vài phút nữa.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã đổi mật khẩu thành công.
  Đã đổi mật khẩu thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn đã đăng ký thành công. Tuy nhiên, bạn cần phải xác thực email trước khi có thể đăng nhập.
  Bạn đã đăng thành công. Tuy nhiên, bạn cần phải xác thực email trước khi thể đăng nhập.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn đã đăng ký thành công. Tuy nhiên, tài khoản của bạn đã bị khoá.
  Bạn đã đăng thành công. Tuy nhiên, tài khoản của bạn đã bị khoá.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Một hướng dẫn đã được gửi tới địa chỉ email của bạn. Hãy nhấn vào liên kết để kích hoạt tài khoản của bạn.
  Một hướng dẫn đã được gửi tới địa chỉ email của bạn. Hãy nhấn vào liên kết để kích hoạt tài khoản của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã cập nhật tài khoản thành công nhưng chúng tôi cần xác thực địa chỉ email mới của bạn. Hãy kiểm tra và nhấn vào liên kết để xác thực địa chỉ email mới của bạn.
  Đã cập nhật tài khoản thành công nhưng chúng tôi cần xác thực địa chỉ email mới của bạn. Hãy kiểm tra nhấn vào liên kết để xác thực địa chỉ email mới của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã đăng xuất.
  Đã đăng xuất.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu tài khoản của bạn tồn tại, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn mở khoá trong vài phút nữa.
  Nếu tài khoản của bạn tồn tại, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn mở khoá trong vài phút nữa.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. cần phải xác thực trong %{period}, xin hãy yêu cầu lại
  cần phải xác thực trong %{period}, xin hãy yêu cầu lại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. hết hạn, xin hãy yêu cầu lại
  hết hạn, xin hãy yêu cầu lại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{count} lỗi xảy ra từ %{resource}:
  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} lỗi xảy ra từ %{resource}:


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2.  
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
25 juil. de 01:25 to 15:02