05 août de 04:18 to 16:19
Hồ Nhất Duy changed 2 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. Không thể bỏ qua người dùng đó!
  Không thể bỏ qua người dùng đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể ẩn người dùng đó!
  Không thể ẩn người dùng đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể ngừng bỏ qua người đó!
  Không thể ngừng bỏ qua người đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể bỏ ẩn người dùng đó!
  Không thể bỏ ẩn người dùng đó!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
05 août de 04:18 to 16:19