🔁

Discussion commencée , avec 2 commentaires.
 1. 38e6399dbeac8edb8ec6c159d8a9f242
  Ach94er Traducteur en arménien (est) ayant un droit de relecture total (incluant ses propres traductions)

  i can't understand this part "We’re supporting more media sources all the time. " would you please explain it?

 2. 7cfe49e263a76df97bd6defdb1a86714
  Kasparov1 Traducteur en polonais ayant un droit de relecture total (incluant ses propres traductions)

  I'm guessing is that this is refrerring to continuous development of diaspora*, so that if one service doesn't work, the user shouldn't assume that it will never work.

 3. It means that over time Diaspora will support the embedding of audio or video content from more websites. I hope that makes sense!


Historique

 1. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We're supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We're supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We're supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We're supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We're supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We're supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We’re supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We’re supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. Some of the sites that are supported are: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. Were supporting new sites all the time. Remember to always post simple, full links: no shortened links; no operators after the base URL; and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 4. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. Were supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full linksno shortened links; no operators after the base URLand give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 5. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nananananana) քո գրառման մեջ և տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են․ YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr և մի քանի այլ։ Դիասպորան օգտագործում է oEmbed այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո և մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nananananana) քո գրառման մեջ և տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում ենYouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr և մի քանի այլ։ Դիասպորան օգտագործում է oEmbed այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո և մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié par Ach94er .
  Copier dans le presse-papier
 6. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nananananana) քո գրառման մեջ և տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr և մի քանի այլ։ diaspora*-ն օգտագործում է oEmbed այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո և մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nananananana) քո գրառման մեջ և տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr և մի քանի այլ։ diaspora*-ն օգտագործում է oEmbed այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո և մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 7. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, և տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը և ևս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է oEmbed այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո և մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, և տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը և ևս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է oEmbed այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո և մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 8. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 9. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 10. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. Were supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full linksno shortened links; no operators after the base URLand give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 11. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. If you post a direct link to an audio or video file, diaspora* will embed it using standard HTML5 player. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. If you post a direct link to an audio or video file, diaspora* will embed it using standard HTML5 player. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. If you post a direct link to an audio or video file, diaspora* will embed it using standard HTML5 player. Were supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full linksno shortened links; no operators after the base URLand give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 12. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nanananana) քո գրառման մեջ, եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներառվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք ավելի շատ մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 13. Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը գրառմանդ մեջ (օրինակ՝ http://www․youtube․com/watch?v=nanananana), եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներդրվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Եթե ձայնագրության կամ տեսանյութի ուղիղ հղում ես դնում, դիասպորա*ն այն կներդնի՝ օգտագործելով ստանդարտ ԷյչԹիԷմԷլ5 նվագարկիչ։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք նոր մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումը․ ամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  Սովորաբար կարող ես ուղղակի դնել հղումը գրառմանդ մեջ (օրինակ՝ http://wwwyoutubecom/watch?v=nanananana), եւ տեսանյութը կամ ձայնագրությունը ինքնաբերաբար կներդրվեն։ Այս պահին սպասարկվում են՝ ՅուԹյուբը, Վիմիոն, ՍաունդՔլաուդը, Ֆլիքըրը եւ եւս մի քանիսը։ դիասպորա*ն օգտագործում է օԷմբեդ այս ֆունկցիոնալը ապահովելու համար։ Եթե ձայնագրության կամ տեսանյութի ուղիղ հղում ես դնում, դիասպորա*ն այն կներդնի՝ օգտագործելով ստանդարտ ԷյչԹիԷմԷլ5 նվագարկիչ։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք նոր մեդիա աղբյուրներ սպասարկել։ Փորձիր հնարավորինս պարզ անել գրառումըամբողջական հղում /առանց կարճացնելու/, չդնել օպերատորներ հիմնական հղումից հետո եւ մի քիչ սպասիր մինչ էջը թարմացնելը։
  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 14. You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. If you post a direct link to an audio or video file, diaspora* will embed it using standard HTML5 player. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.
  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. If you post a direct link to an audio or video file, diaspora* will embed it using standard HTML5 player. We’re supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full links – no shortened links; no operators after the base URL – and give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  You can usually just paste the URL (e.g. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) into your post and the video or audio will be embedded automatically. The sites supported include: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr and a few more. diaspora* uses oEmbed for this feature. If you post a direct link to an audio or video file, diaspora* will embed it using standard HTML5 player. Were supporting more media sources all the time. Remember to always post simple, full linksno shortened links; no operators after the base URLand give it a little time before you refresh the page after posting for seeing the preview.

  modifié par Waithamai .
  Copier dans le presse-papier