🔁


Historique

 1. A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.
  A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Շատ ցանցեր պնդում են, որ դու օգտագործես քո իրական ինքնությունը։ Բայց դիասպորա*ն՝ ոչ։ Այստեղ դու կարող ես ընտրել, թե ով ես ուզում լինել եւ կիսվել քո մասին այնքան քիչ կամ այնքան շատ, ինչքան ուզենաս։ Դա իրոք քո հայեցողությամբ է, թե ինչպես ես դու ուզում փոխազդել մյուսների հետ։
  Շատ ցանցեր պնդում են, որ դու օգտագործես քո իրական ինքնությունը։ Բայց դիասպորա*ն՝ ոչ։ Այստեղ դու կարող ես ընտրել, թե ով ես ուզում լինել եւ կիսվել քո մասին այնքան քիչ կամ այնքան շատ, ինչքան ուզենաս։ Դա իրոք քո հայեցողությամբ է, թե ինչպես ես դու ուզում փոխազդել մյուսների հետ։

  Շատ ցանցեր պնդում են, որ դու օգտագործես քո իրական ինքնությունը։ Բայց դիասպորա*ն՝ ոչ։ Այստեղ դու կարող ես ընտրել, թե ով ես ուզում լինել եւ կիսվել քո մասին այնքան քիչ կամ այնքան շատ, ինչքան ուզենաս։ Դա իրոք քո հայեցողությամբ է, թե ինչպես ես դու ուզում փոխազդել մյուսների հետ։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 3. A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.
  A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier