🔁


Historique

 1. Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesn’t use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.
  Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesnt use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Շատ ցանցեր օգտագործում են քո տվյալները գումար վաստակելու նպատակով՝ վերլուծելով քո փոխազդեծություններն ու այդ տեղեկատվության հիման վրա քեզ իրեր գովազդելով։ դիասպորա*ն չի օգտագործում քո տվյալները որեւէ նպատակի համար, բացի քեզ հնարավորություն տալուց՝ կապ հաստատել ու կիսվել ուրիշների հետ։
  Շատ ցանցեր օգտագործում են քո տվյալները գումար վաստակելու նպատակով՝ վերլուծելով քո փոխազդեծություններն ու այդ տեղեկատվության հիման վրա քեզ իրեր գովազդելով։ դիասպորա*ն չի օգտագործում քո տվյալները որեւէ նպատակի համար, բացի քեզ հնարավորություն տալուց՝ կապ հաստատել ու կիսվել ուրիշների հետ։

  Շատ ցանցեր օգտագործում են քո տվյալները գումար վաստակելու նպատակով՝ վերլուծելով քո փոխազդեծություններն ու այդ տեղեկատվության հիման վրա քեզ իրեր գովազդելով։ դիասպորա*ն չի օգտագործում քո տվյալները որեւէ նպատակի համար, բացի քեզ հնարավորություն տալուց՝ կապ հաստատել ու կիսվել ուրիշների հետ։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 3. Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesn’t use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.
  Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesnt use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier