🔁


Historique

 1. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 3. Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։
  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։

  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։

  modifié par Ach94er .
  Copier dans le presse-papier
 4. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 5. Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։
  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։

  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 6. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 7. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 8. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 9. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 10. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 11. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 12. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 13. Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն դիասպորայի ID-իդ հետ։
  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն դիասպորայի ID-իդ հետ։

  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն դիասպորայի ID-իդ հետ։

  modifié par Ach94er .
  Copier dans le presse-papier
 14. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։

  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 15. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։

  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 16. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ID-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ID-իդ անունից։

  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ID-իդ անունից։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 17. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։

  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 18. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։

  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 19. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։

  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։

  modifié par Bigosya .
  Copier dans le presse-papier
 20. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier